Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Erişkinlerde larengeal hemanjiyoma yaklaşım: Olgu sunumu
 

Erişkinlerde larengeal hemanjiyoma yaklaşım: Olgu sunumu

Gerçeker M., Dursun G., Doğan M., Özgürsoy O. B., Muz S.

Hemanjiyomlar en yaygın vasküler tümörlerdir, %60 oranında baş-boyun bölgesinde görülürler. Baş boyun bölgesi hemanjiyomları en sık oral kavitede izlenirken, larenkste oldukça seyrektir. Erişkinlerde hemanjiyomlar nadir olmakla birlikte daha çok supraglottik bölgede görülür ve bu nedenle yutma güçlüğü ve ses kısıklığına neden olurlar. Bu yazıda larengeal hemanjiyomlu iki olgu sunuldu, erişkinlerde kavernöz hemanjiyomun tanısı, tedavisi ve takibi tartışıldı. Kırk bir yaşında kadın hasta son üç yıldır süregelen ses kısıklığı ve nefes darlığı yakınması ile başvurdu. Epiglot larengeal yüzeyde yerleşim gösteren kavernöz hemanjiyom, transoral endoskopik yaklaşımla çıkarıldı. Ameliyat sonrası hiçbir hastalık belirtisi olmayan hasta, takibinin 34. ayında yutma güçlüğü yakınması ile tekrar kliniğimize başvurdu. Yineleyen hemanjiyom tanısı konulduktan sonra açık cerrahi teknik (Larengofissür) ile tekrar ameliyat edildi. Tekrar ameliyat sonrası üçüncü ay kontrolünde semptomları oldukça gerileyen hastanın videolarengoskopik incelemesinde granülasyon dokusu izlendi. Hastanın düzenli takibine devam edildi. Kırk yaşındaki diğer hasta üç yıldır süregelen ancak son üç dört aydır artan ses kısıklığı ve yutma güçlüğü yakınması ile başvurdu. Postkrikoid bölge yerleşimli ve hipofarenks-özofagus birleşim yerine uzanan hemanjiyom ile uyumlu lezyon saptandı. Görüntüleme yöntemleri ile lezyonun yerleşim yeri, göğüs cerrahisi ve gastroenteroloji ekibiyle birlikte değerlendirildi, semptomlarının oldukça hafif olması, lezyonun yeri ve olası cerrahi komplikasyonlar göz önüne alınarak hastanın ameliyat edilmeden takibe alınmasına karar verildi.

Management of laryngeal hemangioma in adults: a case report

Gerçeker M., Dursun G., Doğan M., Özgürsoy O. B., Muz S.

Hemangiomas are the most common vascular tumors mostly (60%) seen in the head-neck region. Head-neck hemangiomas are seen frequently in the oral cavity, rarely in the larynx. Adult laryngeal hemangiomas are rare and often seen in the supraglottic region, therefore causing dysphagia/dysphonia. We presented two-cases with laryngeal hemangioma, discussed the diagnosis, treatment and follow-up of adult cavernous hemangiomas. A forty-one-year-old female patient applied to hospital with hoarseness and breathing difficulty lasting for three years. A cavernous hemangioma located on laryngeal surface of the epiglottis was excised through a transoral endoscopic approach. The patient had no symptoms after the operation but on the postoperative 34th month follow-up she was admitted to our clinic again because of difficulty during swallowing. Relapsed hemangioma was diagnosed and reoperated by open surgery (laryngofissure). After reoperation the patient had symptomatic relief in three months and videolaryngoscopic examination showed granulation tissue. The patient’s regular follow-up was continued. A forty-year-old female other patient was applied to hospital with hoarseness and swallowing difficulty worsening in three months. Hemangioma located in the postcricoid area with extensive to hypopharynx-esophagus junction was diagnosed. The location of the lesion in imaging techniques was evaluated with the thoracic surgery and gastroenterology department and we decided not to do any operation and follow-up patient by considering the severity of symptoms, location of leison and complications of operation.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(6):314-317

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale