2011

1. Üst solunum yolunda alışılmadık miçetoma yerleşimli iki olgu
Two cases with unusual mycetoma localizations in upper respiratory system
2. Boyunda fatal seyreden nekrotizan fasiit olgusu
A fatal case of necrotizing fasciitis of the neck
3. Konjuge pnömokok aşıları ve kulak burun boğaz alanındaki etkileri
Conjugate pneumococcal vaccines and influence on the ear, nose and throat area
4. Uzatılmış spreader greftlerin yerleştirilme tekniği
Placement technique of extended spreader grafts
5. Otoplastide anteriyor yaklaşım tekniği
Anterior approach in otoplasty
6. Larenks kanserinde ön komissür tutulumunun belirlenmesinde ameliyat öncesi muayene, bilgisayarlı tomografi ve ..
The comparison of preoperative examination, computed tomography and peroperative macroscopic inspection in the ..
7. Erken evre (T1-T2) dil ve ağız tabanı kanserlerinde pull-through rezeksiyon ve peroral rezeksiyon: İki tekniğin karşıla
Pull-through resection and peroral resection in early-stage (T1 and T2) tongue and floor of the mouth cancers:
8. Nazal septal deviyasyon tanısı olan hastalarda nöropsikiyatrik belirtiler, uyku ve yaşam kalitesi
Neuropsychiatric symptoms, quality of sleep and quality of life in patients diagnosed with nasal septal deviation
9. Nazal dorsal müköz kist oluşumu: Rinoplastinin nadir ve önlenebilir komplikasyonu
Nasal dorsal mucous cyst formation: a rare and preventable complication of rhinoplasty
10. Nazofarenks karsinomuyla eş zamanlı sinonazal paragangliyom: Olgu sunumu
Co-existence of nasopharyngeal carcinoma and sinonasal paraganglioma: a case report
11. Dilin ancient schwannoması: Olgu sunumu
Ancient schwannoma of the tongue: a case report
12. Tinnitus ve tek taraflı baş ve boyun ağrısına neden olan ilerleyici karotis arter diseksiyonu
Progressive carotid artery dissection causing tinnitus and one-sided head and neck pain
13. Koklear implant uygulanan hastaların işitsel performans analizleri
Auditory performance analyses of cochlear implanted patients
14. İsotretinoin kullanımının kronik rinosinüzit üzerindeki klinik etkilerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the clinical effects of isotretinoin on chronic rhinosinusitis
15. Beta laktama dirençli boyun lenfadenitlerinde orofarengeal tularemi
Oropharyngeal tularemia in beta lactam-resistant cervical lymphadenitis
16. Arko-palato-uvular flep: Tonsillektomili hastalarda palatal horlama tedavisine yönelik bir cerrahi teknik
Arco-palato-uvular flap: a new surgical technique for the treatment of palatal snoring in tonsillectomized patients
17. Kronik rinosinüzit ve alerjik rinitte yüksek duyarlılıklı C-reaktif protein düzeyleri
High sensitivity C-reactive protein levels in chronic rhinosinusitis and allergic rhinitis
18. Tonsillektomi yapılan çocuklarda tonsiller bölgeye bupivakain enjeksiyonu ile sağlanan ameliyat sonrası ağrı kontrolü..
Evaluation of the duration of postoperative pain control obtained with bupivacaine injection into the tonsillar…
19. Süperiyor semisirküler kanal dehissansı sendromu: Üç olgu sunumu
Superior semicircular canal dehiscence syndrome: report of three cases
20. Alt dudağın malign periferik sinir kılıfı tümörü
Malignant peripheral nerve sheath tumor of lower lip
21. Temporal kemiğin metastatik adenokarsinomları: Üç olgu sunumu
Metastatic adenocarcinomas of the temporal bone: a report of three cases
22. Frontal sinüste fibröz displazi: Olgu sunumu
Fibrous dysplasia of the frontal sinus: a case report
23. Birinci basamak hekimleri arasında akut bakteriyel rinosinüzit değerlendirme, tanı ve tedavi ölçütleri
Evaluation, diagnosis and treatment criteria for bacterial rhinosinusitis among primary health care physicians
24. Miringoplasti ve miringoplastiyle birlikte mastoidektomi uygulanmış olgularda orta kulak ventilasyon fonksiyonu
Middle ear ventilation function in patients with myringoplasty alone and myringoplasty plus mastoidectomy
25. Alerjik rinit tedavisinde endonazal fototerapi
Endonasal phototherapy in the treatment of allergic rhinitis
26. Miringoplasti sonrası korda timpani fonksiyon kaybının değerlendirilmesi
Evaluation of loss of the chorda tympani function after myringoplasty
27. Montelukastın eşlik eden bronşiyal astımı bulunan nazal polipli hastaların yaşam kalitesi üzerindeki etkisi
Effect of montelukast on quality of life in subjects with nasal polyposis accompanying bronchial asthma
28. Larenks karsinomu nedeniyle boyun diseksiyonu yapılan olgularda rastlantısal tiroid karsinomu: Olgu sunumu
Incidental thyroid carcinoma found during surgery for laryngeal carcinoma: a case report
29. Nörofibromatozis tip 1 zemininde gelişen parotis bezi yerleşimli habis periferik sinir kılıfı tümörü olgusu
Malignant peripheral nerve sheath tumor in the parotid gland developed on the basis of neurofibromatosis type 1
30. Baş-boyun bölgesinin nadir bir tümörü olarak primer bukkal ekstraskeletal Ewing sarkomu
Primary buccal extraskeletal Ewing’s sarcoma as a rare tumor of head and neck region
31. Tracheal paraganglioma: a case report
Trakeal paraganglioma: Olgu sunumu
32. Burun tıkanıklığı patlamalı ünsüzlerin artikülasyonunu etkiler mi?
Does nasal obstruction affect the articulation of plosive consonants?
33. Larengeal skuamöz hücreli karsinomalarda qRT-PCR kullanılarak VEBF ekspresyonu ölçümü, MDY değerlendirilmesi…
Quantifying the expression of VEGF using qRT-PCR, evaluation of MVD and their correlation with clinicopathologica
34. İdiyopatik tinnitus tedavisinde farklı tedavi yöntemlerinin etkinliğinin karşılaştırılması
Comparison of efficacy of different treatment methods in the treatment of idiopathic tinnitus
35. Mitomycin-C trakeotomi uygulanan sıçanlarda yara iyileşmesini düzenleyici olarak kollajen metabolizmasını artırır mı?
Does mitomycin-C increase collagen turnover as a modulator of wound healing in tracheostomyzed rats?
36. Supraklaviküler torasik kanal kisti
Supraclavicular thoracic duct cyst
37. Alt konkanın ossifiye fibromu
Ossifying fibroma of the inferior turbinate
38. İnsan ısırığından kaynaklanan bir alar defektin rekonstrüksiyonunda pre-auriküler ve çıkan helikal serbest..
Pre-auricular and ascending helical free composite flap in reconstructing an alar defect resulting from a human..
39. Korda timpaninin nadir bir anatomik varyasyonu
A rare anatomic variation of the chorda tympani
40. Sıklıkla temporal kemik dermoid kisti ile karışan doğuştan kolesteatom: Bir olgu sunumu
Congenital cholesteatoma frequently mistaken for temporal bone dermoid cyst: a case report
41. İzole stapedial tendon ossifikasyonu: Olgu sunumu
Isolated stapedius tendon ossification: a case report
42. Nazal septum deviyasyonlu hastalarda ameliyat başarısının yaşam kalitesi ölçeği ve objektif yöntemler ile değerlen..
Evaluation of operation success in patients with nasal septal deviation with quality of life scale and objective methods
43. Temporal kas fasya greftlerinin formaldehit ile işlenmesinin timpanoplasti başarı oranlarına etkisi
The effect of treatment of temporalis muscle fascia grafts with formaldehyde on the success rates of tympanoplasty
44. Larenks kanserlerinde trakeotomisiz kordektomi olgularının değerlendirilmesi
The evaluation of cordectomy cases without tracheotomy in laryngeal cancer
45. Tonsillektomi sonrası sekonder kanama olgusu: İnternal karotis arter nekrozu
A case of secondary post-tonsillectomy bleeding: necrosis of the internal carotid artery
46. Orbital apseyle seyreden rino-orbital mukormikozis: Olgu sunumu
Rhino-orbital mucormycosis with orbital abscess: a case report
47. Hiyoid bölgede ve dil kökünde bulunan çift tiroglossal kanal kisti: Olağan dışı bir birliktelik
Double thyroglossal duct cyst located in the hyoid region and the tongue base: an unusual coexistence
48. Büllöz orta konka içerisinde fungus topu: Olgu sunumu
Fungus ball in middle concha bullosa: a case report
49. İşitme cihazı kullanımı ve hasta memnuniyeti
Hearing aid use and patient satisfaction
50. Larenks kanserli hastalarda vasküler endotelyal büyüme faktörü A ve C düzeylerinin prognoza etkisi
Effect of the levels of vascular endothelial growth factor-A and C on the prognosis of patients with larynx carcinoma
51. Nadir bir fistül olgusu: Nazokütanöz fistül
A rare case of fistula: nasocutaneous fistula
52. Submandibüler sialolitiazis zemininde Sphingomonas paucimobilis enfeksiyonu
Sphingomonas paucimobilis infection with underlying submandibular sialolithiasis
53. Temporomandibüler eklem ankilozu cerrahisinde yabancı maddelerin uygun olmayan kullanımı: İki olgu sunumu
Inappropriate use of foreign materials in temporomandibular joint ankylosis surgery: report of two cases
54. Alt konka hipertrofisinde radyofrekans tedavisi
Radiofrequency treatment for inferior turbinate hypertrophy
55. Patolojik N1 olan baş-boyun skuamöz hücreli kanserlerinde seçici boyun diseksiyonunun rolü
The role of selective neck dissection in pathological N1 squamous cell carcinomas of the head and neck
56. Parotis bezi pleomorfik adenomlarında ekstrakapsüler diseksiyon ile süperfisyal parotidektominin karşılaştırılması
Extracapsular dissection versus superficial parotidectomy in pleomorphic adenomas of the parotid gland
57. Basit horlama ve obstrüktif uyku apnesi sendromu hastalarında alerjik rinit prevelansı
The prevalence of allergic rhinitis in patients with simple snoring and obstructive sleep apnea syndrome
58. Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda sefalometrik posteriyor hava yolu analizi ile endoskopik dil kökü hipertrofi..
Comparison of the cephalometric posterior airway analysis with endoscopic tongue base hypertrophy findings in patients .
59. Nazal rekonstrüksiyonda lokal nazal ve bölgesel flep uygulamalarımız
Our experience in nasal reconstruction with local nasal and regional flaps
60. Alt konka hipertrofisinin tedavisinde uygulanan radyofrekans doku ablasyonuna intranazal kortikosteroid spreylerin…
Evaluation of the effect of intranasal corticosteroid sprays on radiofrequency tissue ablation in the treatment of…
61. Tıkayıcı uyku apnesi sendromunda tarama testi olarak SleepStripTM’in güvenilirliği
The reliability of SleepStripTM as a screening test in obstructive sleep apnea syndrome
62. Tonsillektomi öncesinde ve sonrasında yüzey elektromiyografisi ile yutma fonksiyonu değerlendirilmesi
Evaluation of swallowing function with surface electromyography before and after tonsillectomy
63. Semer burun ve supratip deformitelerinin tedavisinde " Modifiye uçan kanat " yönteminin kullanılması
A "Modified-flying wing" procedure for the treatment of saddle nose and supratip pathologies
64. Sıçanlarda radyasyona bağlı oral mukozitte propolisin etkisi
Effect of propolis against radiation-induced oral mucositis in rats
65. Bilateral acquired external auditory canal stenosis with squamous papilloma:a case report
Skuamöz papilloma bağlı iki taraflı kazanılmış dış kulak yolu stenozu: Olgu sunumu

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale