Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Tıkayıcı uyku apnesi sendromunda tarama testi olarak SleepStripTM’in güvenilirliği
 

Tıkayıcı uyku apnesi sendromunda tarama testi olarak SleepStripTM’in güvenilirliği

Onart S., Coşkun H., Kasapoğlu F., Tüzemen G., Ursavaş A., Karadağ M., Özmen A. Ö., Özmen S.

Amaç: Bu çalışmada SleepStripTM’in tıkayıcı uyku apnesi sendromu (TUAS)’nda tarama testi olarak güvenilirliği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Mayıs 2008 - Şubat 2009 tarihleri arasında ileriye yönelik, randomize olmayan, çift kör ve tek kohort çalışması olarak planan bu çalışmaya TUAS olan 72 hasta (50 erkek, 22 kadın; ort. Yaş 51.4±11.1 yıl; dağılım 20-74 yıl) alındı. Tüm gece gözetimli polisomnografi (PSG) çalışması yapılan ve çalışmaya katılmayı kabul eden hastalardan, PSG kaydından sonraki bir hafta içinde SleepStripTM cihazını kullanmaları istendi. Apne hipopne indeksi (AHİ) ile SleepStripTM skoru (Sskor) karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların vücut kütle indeksi ortalaması 31.1±4.3 idi. Hem AHİ, hem de Sskor 64 hastada elde edildi. Sskor ve AHİ arasında kuvvetli ilişki vardı (r=0.76, p<0.001). Apne hipopne indeksinin ≥40 olduğu hastaların teşhis edilmesi istendiğinde SleepStripTM’in duyarlılığı %94.4, özgüllüğü ise %93.5 olarak bulundu. Duyarlılık ve özgüllük AHİ eşiği ≥25 olarak alındığında sırasıyla %80 ve %87.2 ye geriledi; AHİ ≥15 olarak alındığında ise sırasıyla %83.3 ve %76.5 olarak bulundu. Sonuç: SleepStripTM ve AHİ arasında kuvvetli bir ilişki vardı. SleepStripTM AHİ ≥40 olan ağır TUAS tanısının konulmasında etkili olarak bulunmakla beraber, taramanın asıl hedefi olan, daha düşük AHİ’ye sahip hastalarda tanısal etkinliği azalmış olarak bulundu.

The reliability of SleepStripTM as a screening test in obstructive sleep apnea syndrome

Onart S., Coşkun H., Kasapoğlu F., Tüzemen G., Ursavaş A., Karadağ M., Özmen A. Ö., Özmen S.

Objectives: This study aims to assess the reliability of SleepStripTM as a screening test in obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). Patients and Methods: Seventy-two patients (50 males, 22 females; mean age 51.4±11.1 years; range 20 to 74 years) with OSAS were included in this prospective, non-randomized double-blinded single cohort study between May 2008 and February 2009. Patients who underwent an attended overnight polysomnography (PSG) and consented to participate in the study were asked to use SleepStripTM device within the week following PSG recording. The apnea-hypopnea index (AHI) was compared with the SleepStripTM score (Sscore). Results: The mean body mass index of patients was 31.1±4.3. Both AHI and Sscore were obtained in 64 patients. There was a strong correlation between Sscore and AHI (r=0.76, p<0.001). The sensitivity and specificity of the SleepStripTM were 94.4% and 93.5% when used to diagnose cases with AHI ≥40. The sensitivity and specificity of the SleepStripTM was reduced to 80% and 87.2% when AHI threshold was chosen as ≥25 and 83.3% and 76.5% for AHI ≥15 respectively. Conclusion: There is a strong correlation between SleepStripTM and AHI. SleepStripTM was found to be effective in diagnosing severe OSAS with AHI ≥40, however, its diagnostic capability was reduced in patients with lower AHI’s who constitute the main target of screening.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(1):15-19

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale