Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Patolojik N1 olan baş-boyun skuamöz hücreli kanserlerinde seçici boyun diseksiyonunun rolü
 

Patolojik N1 olan baş-boyun skuamöz hücreli kanserlerinde seçici boyun diseksiyonunun rolü

Hızalan İ., Erişen L., Basut O., Onart S., Coşkun H., Kasapoğlu F., Yıldırım Y., Özmen A. Ö.

Amaç: Bu çalışmada pN1 evreli baş-boyun kanserli hastalarda seçici boyun diseksiyonunun (SBD) etkinliği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Oral kavite, larenks ve oro-hipofarenks skuamöz hücreli karsinomu nedeniyle boyun diseksiyonu uygulanmış olan hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Çalışmaya boyun diseksiyonu sonucunda patolojik N1 tanısı konulmuş olan 61 hasta dahil edildi. Altmış bir boynun SBD uygulanan 34’ü çalışma grubunu, kapsamlı boyun diseksiyonu (KBD) uygulanan 27’si ise kontrol grubunu oluşturdu. Bulgular: Boyun rekürens oranları tüm olgular içinde %4.9, SBD grubunda %5.9, KBD grubunda ise %3.7 idi. İki ve beş yıllık hastalığa özgü sağkalım oranları SBD grubu (%78.6, %72.5) ve KBD grubu (%90.5, %82.9) için benzer bulundu. İki ve beş yıllık genel sağkalım oranları da SBD grubu (%67.6, %58) ve KBD grubunda (%81.5, %66) benzerdi. Gruplar arasında bu oranların hiçbiri açısından anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Seçici boyun diseksiyonu pN1 boyunların tedavisinde, KBD’yle karşılaştırılabilir sonuçlar vermektedir.

The role of selective neck dissection in pathological N1 squamous cell carcinomas of the head and neck

Hızalan İ., Erişen L., Basut O., Onart S., Coşkun H., Kasapoğlu F., Yıldırım Y., Özmen A. Ö.

Objectives: This study aims to evaluate the effectiveness of selective neck dissection (SND) in stage pN1 head and neck cancers. Patients and Methods: Patients who underwent neck dissection due to squamous cell carcinoma of oral cavity, larynx, oro-hypopharynx were evaluated retrospectively. Sixty-one patients diagnosed with pathological N1 by neck dissection were included in the study. Thirty-four of the 61 necks, to which SND was applied, comprised the study group, and 27 necks, which underwent comprehensive neck dissection (CND), comprised the control group. Results: Neck recurrence rates were 4.9% for all cases, 5.9% for the SND group and 3.7% for the CND group. Two- and five-year disease-specific survival rates were similar for SND group (78.6%, 72.5%) and CND group (90.5%, 82.9%). Two- and five-year overall survival rates were also similar for SND group (67.6%, 58%) and CND group (81.5%, 66%). None of them were significantly different between groups (p>0.05). Conclusion: Selective neck dissection provides comparable results to CND in the treatment of pN1 necks.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(2):63-69

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale