Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Basit horlama ve obstrüktif uyku apnesi sendromu hastalarında alerjik rinit prevelansı
 

Basit horlama ve obstrüktif uyku apnesi sendromu hastalarında alerjik rinit prevelansı

Çınar F., Evren C., Gül A., Uğur B.M., Sarıkaya S.

Amaç: Çalışmada basit horlama ve obstrüktif uyku apnesi sendromlu (OUAS) hastalarda alerjik rinit ile OUAS gelişimi ve OUAS’nin hastalardaki şiddeti arasındaki ilişki ve alerjik rinitin görülme sıklığı araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Aralık 2007 ile Ocak 2009 tarihleri arasında horlama ve gece uyanması yakınmaları ile kliniğimizde başvuran ve basit horlama ve OUAS tanısı konulan toplam 80 hasta (51 erkek, 29 kadın; ort. yaş 45.4±8.1 yıl; dağılım 18-69 yıl) çalışmaya alındı ve apne-hipopne indeks (AHİ) puanlarına göre dört gruba ayrıldı. Hastalar alerjik rinit varlığı açısından sorgulandı. Radyoallergosorbent testi (RAST) ve prick testleri yapıldı. Bulgular: Seksen hastanın 18’inde (%23) alerjik rinit tespit edildi. On sekiz hastanın 13’ünde (%72) ev tozu akarları etken alerjen olarak saptandı. Sonuç: Basit horlama ve OUAS’li hastalara yöneltilen sorulara burun tıkanıklığı ve hapşırma gibi alerji semptomlarını içeren soruların da eklenmesini ve istenecek incelemeler arasında deri prick testi veya RAST testinin de yer almasını öneriyoruz.

The prevalence of allergic rhinitis in patients with simple snoring and obstructive sleep apnea syndrome

Çınar F., Evren C., Gül A., Uğur B.M., Sarıkaya S.

Objectives: This study aims to investigate the prevalence of allergic rhinitis and the relation between allergic rhinitis and the development of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) and OSAS severity in patients with simple snoring and OSAS. Patients and Methods: A total of 80 patients (51 males, 29 females; mean age 45.4±8.1 years; range 18 to 69 years) who were admitted to our clinic with the complaints of snoring and nocturnal awakening and diagnosed with simple snoring and OSAS were included in the study and divided into four groups according to apnea-hypopnea indexes (AHIs) scores. The patients were interrogated about the presence of allergic rhinitis. Radioallergosorbent test (RAST) and prick tests were performed. Results: We found allergic rhinitis in 18 of the 80 (23%) patients. The house mites were found to be the causative allergen in 13 of the 18 (72%) patients. Conclusion: We recommend that the allergy symptoms such as nasal obstruction and sneezing should be added to the questions that are asked to the patients with simple snoring and OSAS and that the investigations should include the skin prick and RAST tests in these patients. 70

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(2):70-75

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale