Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Temporal kas fasya greftlerinin formaldehit ile işlenmesinin timpanoplasti başarı oranlarına etkisi
 

Temporal kas fasya greftlerinin formaldehit ile işlenmesinin timpanoplasti başarı oranlarına etkisi

Onart S., Kasapoğlu F., Dokuzlar U., Demirci U.

Amaç: Bu çalışmada timpanoplasti sırasında kullanılan temporal kas fasya greftlerinin formaldehit ile işlenmesinin ameliyat sonrası başarı oranları üzerine etkisi araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2006 ile Ocak 2007 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda timpanoplasti uygulanan ve düzenli şekilde takip edilen toplam 54 hasta ileriye dönük olarak planlanan çalışmaya alındı ve çalışma grubu (n=24) ve kontrol grubu (n=30) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tüm hastalarda temporal kas fasya grefti kullanıldı. Çalışma grubunda greftler formaldehit ile işlendi. Hastaların tüm kontrolleri otomikroskopi ile yapıldı. Altıncı aydaki kontrollerde odyometrik testler yapıldı. Bulgular: Çalışma grubundaki hastaların %79.2’sinde, kontrol grubundaki hastaların ise %73.3’ünde perforasyonun kalıcı olarak onarıldığı görüldü (p>0.05). Her iki grupta da ortalama hava-kemik yolu açıklığında belirgin iyileşme sağlandı. Her iki grubun ameliyat süreleri karşılaştırıldığında çalışma grubunda ortalama ameliyat süresi daha az olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlılık saptanmadı. (çalışma grubu: 735 saniye, kontrol grubu 775 saniye). Sonuç: Timpanoplastide kullanılan temporal kas fasya greftinin formaldehit ile işlem yapılarak kullanılmasının, direkt kuru olarak kullanılmasına göre, perforasyonun kapatılması ve ameliyat süresi açısından üstünlüğü saptanmadı. Ancak ameliyat sırasında greftin daha rahat manipüle edilebildiği yönünde bir görüş oluştu.

The effect of treatment of temporalis muscle fascia grafts with formaldehyde on the success rates of tympanoplasty

Onart S., Kasapoğlu F., Dokuzlar U., Demirci U.

Objectives: This study aims to investigate the effect of formaldehyde treatment of temporalis muscle fascia grafts used during tympanoplasty on the postoperative success rates. Patients and Methods: Fifty-four patients who underwent tympanoplasty between January 2006 and January 2007 in the Department of Otolaryngology, Medicine Faculty of Uludağ University and who were under regular follow-up were included in this prospectively planned study and divided into two groups: the study group (n=24) and the control group (n=30). Temporal muscle fascia grafts were used in all patients. The grafts were treated with formaldehyde in the study group. All the controls of the patients were performed by otomicroscopy. Audiometric tests were performed at the 6th month controls. Results: It was found out that perforation was permanently repaired in 79.2% of the study group and in 73.3% of the control group (p>0.05). We obtained an evident improvement in the average airway bone gap in both groups. We could not detect any statistical significance in the comparison of the operation duration between the groups although the operation duration in the study group was shorter (the study group: 735 seconds, the control group: 775 seconds). Conclusion: The formaldehyde treatment of the temporalis muscle fascial graft used in tympanoplasty was not superior in closing perforation and operation length compared to its direct dry use. However, we concluded that the graft could be more easily manipulated during the operation.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(2):86-90

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale