Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » İşitme cihazı kullanımı ve hasta memnuniyeti
 

İşitme cihazı kullanımı ve hasta memnuniyeti

Miman M.C., Altuntaş A., Ayçiçek A., Okur E., Sevinç Ş., Kahveci O.K.

Amaç: Bu çalışmada, hastaların işitme cihazı kullanım oranları, süreleri, hasta memnuniyetleri, eğer kullanmıyorlarsa muhtemel kullanmama nedenleri belirlendi. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2007 - Aralık 2009 tarihleri arasında kliniğimizde işitme cihazı reçetelenen hastalara 16 soruluk bir anket uygulandı. Toplam 517 hasta telefon ile arandı. Yüz yetmiş dokuz hasta (75 kadın, 104 erkek; ort. yaş 60±23 yıl; dağılım 17-94 yıl) çalışmaya katıldı. İşitme cihazı kullanma oranları ve hasta memnuniyetleri belirlendi ve bunlar üzerine etki yapan faktörler istatistiksel olarak araştırıldı. Bulgular: Hastaların 142’si işitme cihazını düzenli olarak kullanmakta, 37’si ise cihazı ya az kullanmakta ya da hiç kullanmamakta idi. Cihazı kullanmama için bildirilen en yaygın neden işitme cihazından sıklıkla gelen gürültü oldu. Sonuç: Hastalara işitme cihazının kullanma şeklinin anlatılmaması ve hastaların 70 yaş üstünde olması verilen işitme cihazlarının kullanım süresi ve hasta memnuniyeti üzerine istatistiksel olarak anlamlı şekilde negatif etkili olmaktadır.

Hearing aid use and patient satisfaction

Miman M.C., Altuntaş A., Ayçiçek A., Okur E., Sevinç Ş., Kahveci O.K.

Objectives: In this study, we assessed the hearing aid usage ratios and durations, patient satisfaction and the probable causes of disuse if they are not used. Patients and Methods: A questionnaire with 16 questions was applied to the patients who were prescribed hearing aids in our clinic between January 2007 and December 2009. A total of 517 patients were called by phone. Hundred and seventy-nine of the patients (75 females, 104 males; mean age 60±23 years; range 17 to 94 years) participated in the trial. Hearing aid usage ratios and patients’ satisfaction were determined and the factors influencing usage were statistically investigated. Results: Hundred and forty-two of the patients used their hearing aids regularly and 37 of the patients either used their aids rarely or never used them. The most common cause reported for disuse was the frequent noise coming from the hearing aid. Conclusion: Failure to explain the usage of the hearing aids to the patients and age over 70 years have a statistically significant negative effect on the duration of hearing aid use and patient satisfaction.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(3):117-121

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale