Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Larenks kanserli hastalarda vasküler endotelyal büyüme faktörü A ve C düzeylerinin prognoza etkisi
 

Larenks kanserli hastalarda vasküler endotelyal büyüme faktörü A ve C düzeylerinin prognoza etkisi

Karasalihoğlu A., Koten M., Taş A., Yağız R., Demir M., Düzen B., Usta U.

Amaç: Bu çalışmada, larenks kanserli hastalarda, vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEBF)-A ve C değerlerinin tümör evresi ve boyun lenf nodu tutulumu ile ilişkisi, ayrıca patoloji örneklerinde mikrodamar yoğunluğu ile tümör evresi arasındaki ilişki değerlendirilerek prognozdaki etkisi belirlendi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya larenks skuamöz hücreli kanser nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan 33 erkek hasta (ort. Yaş 57.8±7.2 yıl; dağılım 49-69 yıl) ile 13 sağlıklı erkek denekten (ort. Yaş 54.2±6.1 yıl; dağılım 41-62 yıl) oluşan kontrol grubu alındı. Hastalar iki gruba ayrıldı: Erken evre grubu T1 ve T2 evre tümörlü hastalardan oluşurken, ileri evre grubu T3 ve T4 evre tümörlü hastaları içermekte idi. Hastalar ameliyat öncesinde ve ameliyattan altı ay sonra plazma VEBF-A ve C seviyeleri açısından değerlendirildi. Patolojik örneklerde immünohistokimyasal boyama CD 31 kullanılarak yapıldı. Her bir hastada milimetrekareye düşen mikrodamar sayısı (mikrodamar yoğunluğu) belirlendi. Bulgular: Erken evre tümörlü hastaların ameliyat öncesi plazma VEBF-A seviyeleri kontrol grubuna göre anlamlı şekilde düşüktü, ancak ileri evre tümörlü hastaların ameliyat öncesi seviyeleri ile kontrol grubundaki seviyeler arasında anlamlı fark yoktu. Hem erken evre hem de ileri evre grubundaki hastaların ameliyat öncesi ile ameliyat sonrası altıncı aydaki VEBF-A düzeyleri arasında anlamlı fark yoktu. Lenf nodu tutulumu olan hastaların ameliyat öncesi plazma VEBF-C değerleri erken evre tümörleri bulunan hastalara göre belirgin şekilde düşüktü. Lenf nodu tutulumu olan olguların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası altıncı ay VEBF-C değerleri arasında anlamlı fark yoktu. Lenf nodu tutulumu olan olgular ile lenf nodu tutulumu olmayan olguların ameliyat öncesi VEBF-C değerleri arasında anlamlı fark yoktu. Erken evre ve ileri evre tümörlü olguların mikrodamar yoğunlukları arasında anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: Larenks kanserli hastalarda plazma VEBF-A değerinin yükselmediği, aksine erken evreli hastalarda düşük olduğu görüldü. Plazma VEBF-C değerleri ve boyun lenf nodu tutulumu arasında herhangi bir ilişki saptanmadı.

Effect of the levels of vascular endothelial growth factor-A and C on the prognosis of patients with larynx carcinoma

Karasalihoğlu A., Koten M., Taş A., Yağız R., Demir M., Düzen B., Usta U.

Objectives: In this study, we determined the prognostic importance of vascular endothelial growth factor (VEGF)-A and C values and their relationship with tumor stages and neck lymp node involvement and also, the relationship between microvessel density and tumor stage in the pathologic specimens. Patients and Methods: Thirty-three male patients (mean age 57.8±7.2 years; range 49 to 69 years) who underwent surgical treatment for laryngeal squamous cell carcinoma and a control group of 13 healthy male subjects (mean age 54.2±6.1 years; range 41 to 62 years) were included in the study. Patients were divided into two groups: the early-stage group consisting of patients with T1 and T2 stage tumors and the advanced stage group including patients with T3 and T4 stage tumors. Patients are evaluated in terms of plasma VEGF-A and C levels before and six months after the surgery. In the pathologic specimens, CD 31 was used for immunohistochemical staining. For each patient the number of microvessels per millimeter square (microvessel density) was determined. Results: The preoperative plasma VEBF-A levels of the patients with early-stage tumors were significantly lower compared to those of the control group, while there was no significant difference between the preoperative levels of the patients with advanced stage tumors and the levels of the control group. There was no significant difference between the preoperative and postoperative 6th month VEGF-A levels of the patients both in the early-stage and the advanced stage groups. The preoperative plasma VEGF-C values of the patients with lymph node involvement were significantly lower than those of the patients with early-stage tumors. There was no significant difference between the VEGF-C levels in pre- and postoperatively at six months after the operation of patients with lymph node involvement. There was no significant difference between the preoperative VEGF-C levels of the patients with lymph node involvement and those without lymph node involvement. No significant difference was found in microvessel density between the cases with early and advanced stage tumors. Conclusion: It was seen that the plasma VEGF-A value did not increase in patients with laryngeal cancer and rather it is low in patients with early-stage disease. No relationship was found between the plasma VEGF-C values and cervical lymph node involvement.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(3):122-128

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale