Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Larengeal skuamöz hücreli karsinomalarda qRT-PCR kullanılarak VEBF ekspresyonu ölçümü, MDY değerlendirilmesi…
 

Larengeal skuamöz hücreli karsinomalarda qRT-PCR kullanılarak VEBF ekspresyonu ölçümü, MDY değerlendirilmesi…

Kaptaner S., Bayol Ü., Yiğitbaşı O.G., Koçdor P., Altınel D., Çoker I., Purcu Ü. D.

Larengeal skuamöz hücreli karsinomalarda qRT-PCR kullanılarak VEBF ekspresyonu ölçümü, MDY değerlendirilmesi ve bunların klinikopatolojik faktörlerle ilişkisi Amaç: Bu çalışmada, larenks skuamöz hücreli kanser (LSHK) dokularında kantitatif gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu kullanılarak vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEBF) düzeyleri ölçüldü, VEBF, mikrodamar yoğunluğu (MDY) ve klinikopatolojik faktörler arasındaki ilişki değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Eylül 2006 - Temmuz 2008 tarihleri arasında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş-Boyun Cerrahisi Kliniği’ne başvuran, 27 LSHK hastasına total veya parsiyel cerrahi uygulandı. Yirmi yedi hastanın ikisi, VEBF ekspresyonu olmadığı için çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmaya 25 hasta (24 erkek, 1 kadın; ort. Yaş 61 yıl; dağılım 43-82 yıl) alındı, fakat bu hastaların 10’unda MDY seviyesi belirlenemedi. Bulgular: Amerikan Kanser Komitesi (AJCC)’nin 2003 yılında tanımladığı TNM sınıflandırmasına göre; yedi hasta (%28) evre 1, altı hasta (%24) evre 2, dört hasta (%16) evre 3, sekiz hasta (%32) evre 4 idi. On üç hasta iyi derece diferansiye (G1), 12 hasta orta derece diferansiye (G2) tümöre sahipti. Mikrodamar yoğunluk değerleri belirlenebilen 15 hasta içinde, median değer 48 idi (dağılım 13-78; damar / 3.76 mm2). Vasküler endotelyal büyüme faktörü seviyeleri tespit edilebilen 25 hasta arasında, median değer 0.035 damar / 3.76 mm2 (dağılım 0.010-0.127) idi. Sonuç: Klinikopatolojik faktörler ve ayrıca VEBF ve MDY arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı. Bizim çalışmamız LSKH’den VEBF salındığını gösterdi.

Quantifying the expression of VEGF using qRT-PCR, evaluation of MVD and their correlation with clinicopathologica

Kaptaner S., Bayol Ü., Yiğitbaşı O.G., Koçdor P., Altınel D., Çoker I., Purcu Ü. D.

Quantifying the expression of VEGF using qRT-PCR, evaluation of MVD and their correlation with clinicopathological factors in laryngeal squamous cell carcinoma Objectives: In this study we quantified the expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) using quantitative real-time polymerase chain reaction in laryngeal squamous cell carcinoma (LSCC) tissues and evaluated the correlation between the level of VEGF and microvessel density (MVD), and clinicopathological factors. Patients and Methods: Twenty-seven patients with LSCC undergoing total or partial laryngectomy at the Ear, Nose, and Throat and Head and Neck Surgery Department of the Izmir Tepecik Training and Research Hospital between September 2006 and July 2008. There was no VEGF expression in two patients that were excluded from the study. Twenty-five patients (24 males, 1 female; mean age 61 years; range 43 to 82 years) were included in this study, but MVD levels of 10 patients could not be determined. Results: As defined by the 2003 American Joint Committee on Cancer (AJCC) TNM classification, seven patients (28%) were stage 1, six patients (24%) were stage 2, four patients (16%) were stage 3, and eight patients (32%) were stage 4. Thirteen patients (52%) had well-differentiated (G1) tumors, and twelve had moderately differentiated tumors. Among the 15 patients for whom the MVD was determined, the median value was 48, with a (range 13-78; vessels / 3.76 mm2). Among the 25 patients for whom the VEGF level was determined, the median value was 0.035 vessels / 3.76 mm2 (range 0.010-0.127). Conclusion: We could not find a statistical correlation between clinicopathological factors and either VEGF or MVD. Our study demonstrates that VEGF is expressed by LSCC.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(3):137-144

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale