Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » İdiyopatik tinnitus tedavisinde farklı tedavi yöntemlerinin etkinliğinin karşılaştırılması
 

İdiyopatik tinnitus tedavisinde farklı tedavi yöntemlerinin etkinliğinin karşılaştırılması

Akmansu H., Kocatürk S., Aksoy S., Ezerarslan H., Beriat K. G., Ay S:, Doğan K. Ş., Evcik D.

Amaç: Bu çalışmada betahistin dihidroklorid, transkütaneal elektriksel sinir stimülasyonu ve saf ses maskeleme-tinnitus eğitim terapisi (TET) yöntemleri arasında hastaların yaşam kalitesi ve septomların tedavisi üzerindeki etkiler açısından fark olup olmadığı belirlendi. Hastalar ve Yöntemler: Haziran 2009 - Haziran 2010 tarihleri arasında Ufuk Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Kliniğine subjektif tinnitus yakınması ile başvuran ve işitme kaybı olmayan toplam 91 hasta (42 kadın, 49 erkek; ort. Yaş 49.3±8.3 yıl; dağılım 30-70 yıl) çalışmaya dahil edildi. Bu çalışmada iki taraflı subjektif tinnitus yakınması olan hastalarda bu üç tedavi yönteminin iyileşme ve yaşam kalitesi üzerine etkisi Tinnitus Değerlendirme Anketi Skoru (THIS), görsel analog ölçek (GAÖ) ve odyolojik parametreler kullanılarak karşılaştırılmalı olarak değerlendirildi. Değerlendirmeler tedaviden hemen önce, tedaviden hemen sonra ve tedaviden üç hafta sonra gerçekleştirildi. Verilerin normal dağılımını test etmek için Kolmogorov-Smirnov analizi, değişik tedavi yöntemleri arasındaki tedavi öncesi, tedaviden hemen sonra ve tedaviden üç hafta sonraki farkı göstermek için Wilcoxon signed rank testi kullanıldı. Gruplar arası farklılıkları göstermek için Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testi kullanıldı. Bulgular: Gruplar arası analizlerde saf ses maskeleme-TET yönteminin başarı oranı diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında çok daha yüksek idi. Üç aylık periyodun sonunda yapılan değerlendirmelerde de tedavi etkinliğinin devam ettiği görüldü. Sonuç: Bu sonuçlara göre saf ses maskeleme-TET’nin diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında en iyi tedavi yöntemi olduğu bulundu ve bu tedavinin idiyopatik tinnituslu hastalarda ilk tedavi seçeneği olarak değerlendirilebileceği sonucuna varıldı.

Comparison of efficacy of different treatment methods in the treatment of idiopathic tinnitus

Akmansu H., Kocatürk S., Aksoy S., Ezerarslan H., Beriat K. G., Ay S:, Doğan K. Ş., Evcik D.

Objectives: This study aims to detect whether any differences were present between betahistine dihydrochloride, transcutaneal electrical nerve stimulation and pure tone masking-tinnitus retraining therapy (TRT) methods in the effects on quality of life and treatment of the symptoms of the patients. Patients and Methods: A total of 91 patients (42 females, 49 males; mean age 49.3±8.3 years; range 30 to 70 years) who admitted to the Otorhinolaryngology Clinic of the Ufuk University between June 2009 and June 2010 with a complaint of subjective tinnitus and who had no hearing loss were included in the study. In this study, the effects of these three treatment methods on healing and quality of life in patients suffering from bilateral subjective tinnitus were comparatively evaluated using Tinnitus Handicap Inventory Score (THIS), visual analog scale (VAS) and audiological parameters. The evaluations were made immediately before the treatment, immediately after the treatment and three weeks after the treatment. Kolmogorov-Smirnov analysis was used to test the normal distribution of the data and Wilcoxon signed rank test was used to show the differences between the different treatment methods before the treatment, immediately after the treatment and three weeks after the treatment. Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H tests were used to show the inter-group differences. Results: In the inter-group analyzes, success rate of the pure tone masking-TRT was much higher when compared to the other treatment methods. In the evaluations performed at the end of the three-month period, it was seen that the efficacy of the treatment was continuing. Conclusion: According to these results, pure tone masking-TRT was found to be the best treatment method when compared to other methods and it was concluded that this treatment may be considered as the first choice in patients with idiopathic tinnitus.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(3):145-153

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale