Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » İsotretinoin kullanımının kronik rinosinüzit üzerindeki klinik etkilerinin değerlendirilmesi
 

İsotretinoin kullanımının kronik rinosinüzit üzerindeki klinik etkilerinin değerlendirilmesi

Akmansu H., Erdoğan G., Yalçınkaya E., Beriat K. G., Alhan A., Tuğrul B.

Amaç: Bu çalışma, bir retinoik asit türevi olan izotretinoinin (13-cis-retinoik asit) kronik rinosinüzit kliniği üzerine olan etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Hastalar ve Yöntemler: Çalışma grubu, akne tedavisi için izotretinoin kullanmakta olan 25 kronik rinosinüzit hastası (16 kadın, 9 erkek; ort. Yaş 25.2±6.8 yıl; dağılım 15-25 yıl), kontrol grubu ise izotretinoin kullanmayan 25 kronik rinosinüzit hastasından (15 kadın, 10 erkek; ort. Yaş 25.2±6.8 yıl; dağılım 15-25 yıl) oluşturuldu. Hastaların semptom, muayene ve radyoloji bulgularının değerlendirilmesi amacıyla görsel analog ölçekteki (GAÖ) semptom skorları, Lanza ve Kennedy nazal endoskopi skorları ve Newman bilgisayarlı tomografi (BT) skorları elde edildi. Hastaların semptomları ve muayene bulguları birinci gün, ikinci hafta, 3-5 ve 6-10. aylarda değerlendirildi Paranazal sinüs BT sonuçları ise birinci gün ve 6-10. ayda çalışıldı. Bulgular: İzotretinoin uygulanan gruptaki hastaların ortalama semptom ve muayene skorlarında akut dönemde (2. hafta) anlamlı bir değişiklik gözlenmez iken, uzun dönemde (3-5 ay ve 6-10 ay) anlamlı gerileme tespit edildi. İsotretinoin tedavisi sonrasında ortalama BT skorlarında anlamlı gerileme saptandı. Kontrol grubunda ise hiçbir skorda anlamlı bir değişiklik görülmedi. İzotretinoin grubunda akut sinüzit atakları kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha az idi. Geçirilen akut sinüzit ataklarının iyileşme süreleri açısından iki grup arasında anlamlı bir fark tespit edilmedi. Sonuç: Çalışmamızda izotretinoinin uzun dönem kullanımının rinosinüzite ilişkin klinik sonuçları üzerine olumlu etkileri olduğu sonucuna varıldı.

Evaluation of the clinical effects of isotretinoin on chronic rhinosinusitis

Akmansu H., Erdoğan G., Yalçınkaya E., Beriat K. G., Alhan A., Tuğrul B.

Objectives: This study aims to evaluate the clinical effects of isotretinoin (13-cis-retinoic acid), a derivative of retinoic acid, on the clinical features of chronic rhinosinusitis. Patients and Methods: The study group included 25 chronic rhinosinusitis patients (16 females, 9 males; mean age 25.2±6.8 years; range 15 to 25 years) who were on isotretinoin for acne treatment, while the control group consisted of 25 chronic rhinosinusitis patients (15 females, 10 males; mean age 25.2±6.8 years; range 15 to 25 years) who were not on isotretinoin treatment. The patients’ symptom scores in visual analog scale (VAS), Lanza and Kennedy nasal endoscopic scores and Newman computed tomography (CT) scores were obtained in order to evaluate the their symptoml , examination and radiological findings. These patients’ symptom and examination results were evaluated first day, week two and at months 3-5 and 6-10. Paranasal sinus CT results were studied first day and at months 6-10. Results: In the group of patients being administered isotretinoin, no significant change in the mean symptom and examination scores was detected during the acute phase (week 2), while there was a significant regression in the long-term (months 3-5 and 6-10). There was a significant regression in the mean CT score after isotretinoin therapy. In the control group no significant change was seen in any of the scores. The number of acute sinusitis attacks were significantly lower in the isotretinoin group than in the control group. No significant difference was found between the two groups in terms of the duration of the healing period of acute sinusitis attacks. Conclusion: We conclude that the long-term administration of isotretinoin has positive effects on the clinical results of chronic rhinosinusitis

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(5):251-256

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale