Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Tonsillektomi yapılan çocuklarda tonsiller bölgeye bupivakain enjeksiyonu ile sağlanan ameliyat sonrası ağrı kontrolü..
 

Tonsillektomi yapılan çocuklarda tonsiller bölgeye bupivakain enjeksiyonu ile sağlanan ameliyat sonrası ağrı kontrolü..

Gökçeer T., Enöz M., Şeneldir L., Köksal S., İhvan Ö.

Tonsillektomi yapılan çocuklarda tonsiller bölgeye bupivakain enjeksiyonu ile sağlanan ameliyat sonrası ağrı kontrolü süresinin değerlendirilmesi Amaç: Bu çalışmada tonsillektomi yapılan çocuk hastalarda, ameliyat esnasında tonsil lojuna uzun süre etkili bir lokal anestezik olan bupivakain enjeksiyonunun ameliyat sonrası ağrı kontrolünü sağlamak konusundaki etkinliği ve olası etki süresi araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmamız prospektif, çift-kör, olgu kontrol çalışmasıdır. Çalışmaya tonsillektomi ameliyatı gerçekleştirilen, 50 olgu (24 kız, 26 erkek; ort. Yaş 8.4±2.1 yıl; dağılım 6-12 yıl) ve 30 kontrol (16 kız, 14 erkek; ort. Yaş 8.1±1.7 yıl; dağılım 6-12 yıl) olmak üzere toplam 80 çocuk hasta dahil edildi. Çalışma grubu hastalarına tonsillektomi yapılmadan önce her iki tonsil lojuna 2 ml (0.5 mg/ml) adrenalinsiz bupivakain (Marcain, AstraZeneca), kontrol grubu hastalarına aynı teknikle serum fizyolojik enjekte edildi. Ağrı ölçümlerinde her iki grupta da yüz ifadesi ölçeği kullanıldı. Ağrı ölçümleri her iki grupta, ameliyat sonrası 2, 6, 24. saatlerde, yedinci günde ve ilk oral alıma başladığında yapıldı. Bulgular: Kontrol ve çalışma grupları karşılaştırıldığında ameliyat sonrası ikinci ve altıncı saat değerleri arasında anlamlı fark bulundu (p<0.001). Kontrol ve çalışma grupları arasında ameliyat sonrası 24. saat ve birinci hafta değerleri arasında fark bulunmadı (p>0.001). Çalışmamızda preinsizyonel bupivakain infiltrasyonunun ameliyat sonrası ağrıda plaseboya göre ikinci ve altıncı saatlerde anlamlı bir azalma sağladığı saptandı. Ameliyat sonrası 24. saat ve birinci haftada ise her iki grupta da ağrının ameliyat sonrası ikinci ve altıncı saate göre anlamlı bir şekilde azaldığı ancak çalışma ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edildi. Sonuç: Tonsillektomi yapılan çocuklarda ameliyat sırası preinsizyonel bupivakain enjeksiyonu ameliyat sonrası erken dönem ağrı kontrolünde faydalı olmaktadır. Ancak 24 saat sonraki ağrının azaltılmasında etkisi olmamaktadır.

Evaluation of the duration of postoperative pain control obtained with bupivacaine injection into the tonsillar…

Gökçeer T., Enöz M., Şeneldir L., Köksal S., İhvan Ö.

Evaluation of the duration of postoperative pain control obtained with bupivacaine injection into the tonsillar region in children who underwent tonsillectomy Objectives: In this study the effectiveness of postoperative pain control and its probable duration, in the group of pediatric tonsillectomy patients after peroperative application of long acting local anesthetic agent bupivacain to tonsillar fossa is searched. Patients and Methods: Our study is a prospective, double-blind, case-control study. A total of 80 children consisting of 50 cases (24 girls, 26 boys; mean age 8.4±2.1 years; range 6 to 12 years) and 30 controls (16 girls, 14 boys; mean age 8.1±1.7 years; range 6 to 12 years) undergoing tonsillectomy were included in this study. Before tonsillectomy 2 ml (0.5 mg/ml) adrenaline-free bupivacain (Marcain, AstraZeneca) injected both of tonsillar fossa in study group, and normal saline injected with the same technique to control group. Face scale is used for pain measurement in both groups. Pain scores were measured at 2, 6, and 24 hours, seventh day and during the first oral intake postoperatively in both groups. Results: We found a significant difference in postoperative second and sixth hours value, when compared control and study groups (p<0.001). No significant difference is found in postoperative 24th hours and first week between study and control group (p>0.001). In our study preincisional bupivacain infiltration makes significant reduction in postoperative pain according to placebo at postoperative second and sixth hours. In both groups at postoperative 24th hours and first week we ascertain significant pain reduction according to postoperative second and sixth hours, but no difference is found between study and control group. Conclusion: Intraoperative preincisional bupivacain injection is useful in postoperative pain control at early period of time in children undergoing tonsillectomy. But it has no effect in pain reduction after 24 hours.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(5):270-275

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale