Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2011 » Nazal septal deviyasyon tanısı olan hastalarda nöropsikiyatrik belirtiler, uyku ve yaşam kalitesi
 

Nazal septal deviyasyon tanısı olan hastalarda nöropsikiyatrik belirtiler, uyku ve yaşam kalitesi

Sütbeyaz Y., Fidan V., Fidan T., Ak M.

Amaç: Bu çalışmada nazal septal deviyasyon (NSD) tanısı konulan hastalarda psikiyatrik semptomlar, uyku kalitesi, yaşam kalitesi ve uyku kalitesini etkileyen öngörü sağlayıcı faktörler araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Şubat 2009 - Nisan 2009 tarihleri arasında Ağrı Asker Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniğine başvuran ve kapsamlı bir KBB muayenesi sonucunda NSD tanısı konan 40 erkek hasta (ort. yaş 22.3±1.4 yıl; dağılım 21-26 yıl) ile sağlıklı 36 gönüllü kontrol (ort. yaş 21.7±1.0 yıl; dağılım 21-25 yıl) bu çalışmaya dahil edildi. Ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirmeler Yaşam Kalitesi Ölçeği (Short Form-36/SF-36), Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PSQI) ve Revize Semptom Kontrol Listesi (SCL-90-R) kullanılarak yapıldı. Bulgular: Tüm hastalar ve kontroller ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirmeleri tamamladı. Herhangi bir komplikasyon meydana gelmedi. Gruplar arasında uyku kalitesi, SCL-90-R testinin alt ölçeklerinde; somatizasyon, obsesyon, kişiler arası duyarlılık, depresyon, anksiyete, fobik anksiyete, düşmanlık, paranoid düşünce, psikotizm, ek ölçekler ve SF-36 yaşam kalitesi ölçeğinin fiziksel sağlık boyutunda istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Sonuç: Sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında, psikiyatrik semptomlar nazal septal deviyasyonlu hastalarda daha fazladır. Nazal septal deviyasyonlu hastalarda nasal solunumla ilgili bozukluklar, yaşam kalitesinin fiziksel boyutunda azalmaya ve uyku kalitesinde belirgin kötüleşmeye neden olabilmektedir.

Neuropsychiatric symptoms, quality of sleep and quality of life in patients diagnosed with nasal septal deviation

Sütbeyaz Y., Fidan V., Fidan T., Ak M.

Objectives: This study aims to evaluate the psychiatric symptoms, quality of sleep, quality of life and the predictive factors affecting quality of sleep in patients diagnosed with nasal septal deviation (NSD). Patients and Methods: Forty male patients (mean age 22.3±1.4 years; range 21 to 26 years) who admitted to the otorhinolaryngology (ORL) clinic of the Ağrı Military Hospital and diagnosed with NSD as a result of a through ORL examination between February 2009 and April 2009 and 36 healthy volunteer (mean age 21.7±1.0 years; range 21 to 25 years) controls, were included in this study. Pre- and postoperative evaluations were performed using the Quality of Life Scale (Short Form-36/SF-36), the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) and the Symptom Check List Revised (SCL-90-R). Results: All patients and controls completed pre- and postoperative evaluations. No complications occurred. There was a statistically significant difference between the groups in the quality of sleep measures, in the SCL-90-R subscales of somatization, obsession, interpersonal sensitivity, depression, anxiety, phobic anxiety, hostility, paranoid thought, and psychoticism, additional scales and in physical health dimension of SF-36 Quality of Life Scale. Conclusion: Psychiatric symptoms are more common in patients with nasal septal deviation when compared to healthy controls. The impairments in nasal breathing in patients with NSD may cause a decline in the physical dimension of quality of life and a marked impairment in sleep quality.

KBB İhtisas Dergisi 2011;21(6):312-317

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale