2012

1. Sublabial yaklaşım ile eksize edilmiş apokrin hidrokistomu olgusu
A case of an apocrine hidrocystoma treated by sublabial approach
2. Parotis bezinde Warthin tümörü ile birliktelik gösteren sklerozan polikistik adenozis
Sclerosing polycystic adenosis of the parotid gland presenting with a Warthin tumor
3. Rinoplastide greft materyallerinin kullanımı ve muhtemel komplikasyonları
The use and possible complications of graft materials in rhinoplasty
4. Zigoma tripod ve izole ark kırıklarının Volkmann kemik kancası ile kapalı redüksiyonu
Closed reduction of zygoma tripod and isolated arch fractures with Volkmann bone hook
5. Çocuklarda topical spreylerin allerjiye bağlı burun tıkanıklığı üzerindeki etkileri
Effects of topical sprays on allergy-induced nasal obstruction in children
6. Çocuklarda adenoidektominin ses ve konuşma fonksiyonu üzerine etkisinin değerlendirilmesi
An evaluation of the effects of adenoidectomy on voice and speech function in children
7. Von Willebrand hastalığı olan bir olguda lingual hemanjiyom tedavisi
Management of lingual hemangioma in a case with von Willebrand disease
8. Sfenoid sinüs kaynaklı juvenil anjiyofibrom: Olgu sunumu
Juvenile angiofibroma originating from the sphenoid sinus: a case report
9. Aksesuvar parotis bezinin izole fibröz tümörü: Benzersiz bir olgu
Solitary fibrous tumor of the accessory parotid gland: a unique case
10. Nörofibromatöz tip 1 ile ilişkili olmayan bukkal bölgenin izole pleksiform nörofibromu
Solitary plexiform neurofibroma of the buccal region unassociated with neurofibromatosis type 1
11. Fasiyal sinir hastalığı prototipinde posteriyor auriküler kas yanıtının özelliklerinin anlaşılması..
Understanding the features of posterior auricular muscle response in a facial nerve disease prototype..
12. Doğuştan makrostomi: Olgu sunumu
Congenital macrostomia: a case report Congenital macrostomia: a case report
13. Arka burun boşluğunda ekstramedüller plazmasitom
Extramedullary plasmacytoma of postnasal space Extramedullary plasmacytoma of postnasal space
14. Çocukluk çağı hızlı büyüyen boyun kitlesi: Posteriyor servikal bölgede kavernöz lenfanjioma ile birliktelik..
A rapidly growing neck mass in childhood: Castleman’s disease concomitant with cavernous lymphangioma..
15. Tip 3 ikinci brankiyal yarık kistini taklit eden servikal kistik vagal schwannoma: Olgu sunumu
Cervical cystic vagal schwannoma mimicking a type 3 second branchial cleft cyst: a case report
16. Bikanaliküler silikon tüp entübasyonu ile endoskopik transkanaliküler multidiod lazer ..
Our endoscopic transcanalicular multidiode laser dacryocystorhinostomy results through bicanalicular..
17. Tekrarlayan minör aftöz stomatitli hastalarda serum vitamin B12, folik asit ve hemoglobin düzeylerinin değerlendirilmesi
The evaluation of serum vitamin B12, folic acid and hemoglobin levels in patients with recurrent minor aphthous
18. Larenks kanserli hastalarda ameliyat tipi, adjuvan radyoterapi ve spinal aksesuvar sinir ile yaşam kalitesi arasındaki..
The relationship between operation type, adjuvant radiation therapy, spinal accessory nerve and quality of life in..
19. Baş ve boyun kitlelerinde ince iğne aspirasyon sitolojisi: Yanlış pozitif ve yanlış negatiflerin vurgulandığı..
Fine needle aspiration cytology of head and neck masses: a cytohistopathological correlation study with emphasis..
20. Tinnituslu hastalarda trimetazidin, betahistin ve ginkgo biloba ekstresi etkinliğinin karşılaştırılması
An efficacy comparison of betahistin, trimetazidine and ginkgo biloba extract in patients with tinnitus
21. Acinetobacter baumannii: Derin boyun enfeksiyonunun nadir bir nedeni
Acinetobacter baumannii: A rare cause of deep neck infection
22. Orofarengeal tularemi: Olgu sunumu
Oropharyngeal tularemia: a case report
23. Pott’s Puffy tümörünün balon sinüplasti ile tedavisi: Üç olgu sunumu
Treatment of Pott’s Puffy tumor with balloon sinuplasty: report of three cases
24. Tedaviye dirençli otitis media ile seyreden Wegener granülomatozu: Olgu sunumu
Wegener granulomatosis presenting as refractory otitis media: A case report
25. Oral kavite kanserlerinde klinik ve patolojik evrelemenin karşılaştırılması
Comparison of clinical and pathological staging in oral cavity cancers
26. İntrakraniyal uzanım gösteren infratemporal fossanın sinoviyal sarkomu
Synovial sarcoma of the infratemporal fossa with intracranial extension
27. Modifiye bilobe alın flebi ile nazal rekonstrüksiyon
Nasal reconstruction by modified bilobed forehead flap
28. T1 glottik larenks kanserli hastalarda karotis koruyucu radyoterapi yaklaşımları konvansiyonel tekniklerin..
Can carotid-sparing radiotherapy approaches replace with conventional techniques for the patients with T1..
29. Nazofarengeal/nazal tip NK/T lenfomaları: 23 olgunun analizi ve güncel literatür incelemesi
Nasopharyngeal/nasal type NK/T lymphoma: Analysis of 23 cases and current review of the literature
30. Bir kunduracının maksiler sinüsünde tesadüfen saptanan asemptomatik metal yabancı cisimler (iki çivi)
Incidentally detected asymptomatic metal foreign bodies (two nails) in shoemaker’s maxillary sinus
31. Koklear implantasyonda revizyon cerrahisi
Revision surgery in cochlear implantation
32. Primeri bilinmeyen baş boyun kanserleri tanısında pozitron emisyon tomografi-bilgisayarlı tomografi incelemesinin..
The correlation of positron emission tomography-computed tomography assessment with histopathological results..
33. Pediyatrik septoplasti için masum bir yöntem arayışı: Tavşanlarda Cottle yöntemi, radyofrekans ve lazerin ..
Seeking an innocent method for pediatric septoplasty: in vivo comparison of Cottle’s method, radiofrequency..
34. Masseter kas hipertrofisinde botulinum toksin tip A uygulaması: Uzun dönem etkiler ve kalıcı iyileşme
The use of botulinum toxin type A in masseteric muscle hypertrophy: Long-term effects and lasting improvement
35. COX-2, ALOX12 ve iNOS genlerinin nazal polipozisteki rolü
The role of COX-2, ALOX12 and iNOS genes in nasal polyposis
36. Melanom dışı malign cilt tümörlerinin rezeksiyonu sonrasındaki defektlerin lokal cilt flepleri ile onarımı:..
Local flap reconstruction of resected non-melanoma malignant skin tumors: A case series of 57 patients
37. Estesyonöroblastomda geç boyun metastazı: Olgu sunumu
Late neck metastasis in esthesioneuroblastoma: A case report
38. Boyun kitlesini taklit eden eksternal juguler ven kökenli hemanjiyom
Hemangioma arising from external jugular vein mimicking neck mass
39. Enflamatuvar nazal polipozis ile ilişkili bir respiratuvar epitelyal adenomatoid hamartom: Olgu sunumu
Respiratory epithelial adenomatoid hamartoma associated with inflammatory nasal polyposis: A case report
40. İki taraflı vokal kord paralizili hastalarda CO2 lazer posteriyor kordotominin yaşam kalitesine etkisi
The effects of CO2 laser posterior cordotomy on quality of life in patients with bilateral vocal cord paralysis
41. Uykuda solunum bozukluğu olan hastalarda Epworth uykululuk skalası sonuçlarının polisomnografi bulguları ile uyumsuzluğu
Inconsistency of the Epworth sleepiness scale results with the polysomnography findings in patients with sleep..
42. Parotis cerrahisi sonrası klinik bulgular ve Minör testi ile tanı konulan Frey sendromu insidansının karşılaştırılması
A comparison of incidence of Frey’s syndrome diagnosed based on clinical signs and Minor’s test after parotis surgery
43. Tiazidler hipertansif vertigo tedavisinde etkili olabilir mi? Ön çalışma
Are thiazides effective on hypertensive vertigo? A preliminary study
44. İki taraflı parotis bezi ve nazofarenks yerleşimli senkronize Warthin tümörü
Syncronized Warthin’s tumor in bilateral parotid gland and nasopharynx
45. Proksimal trakea yerleşimli glomus tümörü: Olgu sunumu
Glomus tumor of the proximal trachea: A case report
46. Türkiye’nin kırsal bir bölgesinde erişkinlerde adenoid hipertrofi prevalansı
The prevalence of adenoid hypertrophy in adults in a rural area of Turkey
47. Homosistein, B12 vitamini ve folik asit düzeylerinin vertigo ile ilişkisi
The relationship of homocysteine, vitamin B12, folic acid levels with vertigo
48. Açık kavite timpanomastoidektominin anatomik ve fonksiyonel sonuçları
Anatomical and functional results of open cavity tympanomastoidectomy
49. Erken evreli supraglottik tümörlerde açık cerrahinin onkolojik ve fonksiyonel sonuçları: Hala geçerli bir teknik mi?
Oncologic and functional outcomes of open surgery in early supraglottic tumors: is it still a valid technique?
50. Endoskopik dakriyosistorinostomi ve bikanaliküler silikon tüp entübasyonu cerrahisi sonuçlarımız
Our results of endoscopic dacryosistorhinostomy and bicanalicular silicone tube intubation surgery
51. Kronik pediatrik rinosinüzitin semptomatolojisi ve etyolojisi
Symptomatology and etiology of chronic pediatric rhinosinusitis
52. Benign tiroid nodüllerinin tedavisinde minimal invaziv video yardımlı tiroidektomi
Minimally invasive video-assisted thyroidectomy for treatment of benign thyroid nodules
53. İşitme kaybı olan yaşlılarda işitme cihazı destekli iletişim becerilerinin kendileri ve yakınları tarafından değerlen..
Self and significant other assessment of hearing device aided communication skills in the elderly with hearing loss
54. Papiller tiroid karsinomunun temporooksipital kafatası metastazı: Olgu sunumu
Papillary thyroid carcinoma with metastasis to the temporooccipital skull: a case report
55. Sinonazal ekstranodal doğal katil/T-hücreli lenfoma: Olgu sunumu ve tedavideki son gelişmelerin gözden geçirilmesi
Sinonasal extranodal natural killer/T-cell lymphoma: a case report and review of recent developments in the management
56. Erken ve geç yaş koklear implant uygulamasında uzun dönem etkinliklerinin karşılaştırılması
A comparison of the long-term efficacy of cochlear implantation at early and late age
57. Reküren glandüler odontojenik kist tedavisi
Recurrent glandular odontogenic cyst treatment
58. Maksiller sinüste progresif şişlik ve radyoopak kitle: Taş oluşumu
Progressive swelling and radiopaque mass in maxillary sinus: formation of stone
59. Minör tükürük bezinde bazal hücreli adenokarsinom: Olgu sunumu
Basal cell adenocarcinoma of the minor salivary gland: a case report
60. Retroauriküler enflamatuvar miyofibroblastik tümör: Olgu sunumu
Retroauricular inflammatory myofibroblastic tumor: a case report
61. Pensilvanya Üniversitesi koku belirleme testi: Türk toplumu üzerinde uygulama
University of Pennsylvania smell identification test: Application to Turkish population
62. Rutin tonsil ve adenoid spesimenlerinin histopatolojik incelemesi: Gerekli bir yaklaşım mı?
Histopathologic examination of routine tonsil and adenoid specimens: Is it a necessary approach?
63. Baş ve boyun melanom dışı deri kanserlerinde tümör histopatolojisi, konumu, karakteristiği, boyut ve..
The evaluation of tumor histopathology, location, characteristic, size and thickness of nonmelanoma skin cancers..
64. Tip 2 timpanoplastide kemik çimento veya inkus interpozisyonu: Prognostik faktörler ve fonksiyonel sonuçlar
Bone cement or incus interposition in type 2 tympanoplasty: prognostic factors and functional outcomes
65. Primer akciğer adenokarsinomun tiroid metastazı: Olgu sunumu
Thyroid metastasis of the primary lung adenocarcinoma: a case report
66. Nazal vestibulumun glomus tümörü: Nadir bir klinik tablo
Glomus tumor of the nasal vestibulum: a rare clinical presentation
67. Parotis bezinde dev pleomorfik adenom
Giant pleomorphic adenoma of the parotid gland
68. Nükleer patlama sırasında radyoaktif element maruziyetinden sonra malign olmayan tiroid hastalığı: Göz ardı..
Non-malignant thyroid disease after exposure to radioactive elements during nuclear explosion: a ..
69. Steroide yanıt veren reküren siyaladenit şeklinde ortaya çıkan atipik seyirli parotis bezi lenfoması: Olgu sunumu
A parotid gland lymphoma presenting with steroid-responsive recurrent sialadenitis: a case report
70. Eş zamanlı orofarenks tümör kemoradyoterapisi sonrasında gelişen nadir bir komplikasyon: Servikal nekrotizan fasiit
A rare late complication after concomitant chemoradiation of an oropharyngeal tumor: cervical necrotizing fasciitis
71. Oral kavite kanserlerinde sentinel lenf nodu biyopsisinin rolü
The role of sentinel lymph node biopsy in oral cavity cancer
72. Türkiye’de işaret dili ve sağırların eğitimi tarihi
The history of sign language and deaf education in Turkey
73. Ramsay Hunt syndrome and current approaches
Ramsay Hunt sendromu ve güncel yaklaşımlar
74. Nazal kavitede hemanjiyoperisitom benzeri tümör: Olgu sunumu
Hemangiopericytoma like tumor of the nasal cavity: a case report
75. Larengeal enflamatuvar psödotümör: Olgu sunumu
Laryngeal inflammatory pseudotumor: a case report
76. Erişkinlerde antrokoanal poliplere yaklaşım: Uzun dönem karşılaştırmalı sonuçlar
Approaches to antrochoanal polyps in adults: long-term comparative results
77. Servikal özofagus yerleşimli heterotopik gastrik mukoza ile larengofarengeal reflü ilişkisi
The relationship between heterotopic gastric mucosa in the cervical esophagus and laryngopharyngeal refluxv
78. Nazal obstrüksiyon cerrahi sonuçlarının akustik rinometri ölçümleri ile değerlendirilmesi ve burun tıkanıklığının..
The evaluation of the outcomes of nasal obstruction surgery by acoustic rhinometry measurements and effects..
79. Erişkin tonsillektomi: Endikasyonlar ve ameliyat sonrası kanama arasındaki ilişki
Adult tonsillectomy: relationship between indications and postoperative hemorrhage
80. Tularemi hastalığının klinik ve laboratuvar bulguları: Retrospektif bir inceleme
Clinical and laboratory findings of tularemia: a retrospective analysis
81. Adenoid hipertrofisi ve kronik adenoiditli çocuklarda adenoid dokuda herpesvirüs varlığı
Presence of herpesviruses in adenoid tissues of children with adenoid hypertrophy and chronic adenoiditis
82. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenidoğan işitme tarama bulguları
Newborn hearing screening results at Zeynep Kamil Women and Children Diseases Education and Research Hospital
83. Frontal sinüsün fibromiksomu
Fibromyxoma of the frontal sinus

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale