Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Erişkinlerde antrokoanal poliplere yaklaşım: Uzun dönem karşılaştırmalı sonuçlar
 

Erişkinlerde antrokoanal poliplere yaklaşım: Uzun dönem karşılaştırmalı sonuçlar

Pınar E., Öncel S., Çallı Ç., Eşki E., İmre A.

Amaç: Bu çalışmada antrokoanal polip tedavisinde endoskopik sinüs cerrahisi ve Caldwell Luc işlemi ile kombine yaklaşımın uzun dönem sonuçları değerlen dirildi. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2002 ve Aralık 2009 tarihleri arasında antrokoanal polip nedeniyle ameliyat edilen 41 hasta (24 erkek, 17 kadın; ort. Yaş 34.7 yıl; dağılım 14-78 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastalar tedavi biçimine göre iki gruba ayrıldı; grup 1 sadece endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan 26 hasta ve grup 2 endoskopik sinüs cerrahisiyle birlikte Caldwell Luc işlemi uygulanan 15 hastadan oluşturuldu. İki grup nüks ve komplikasyon oranı açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Kırk bir hastanın 17’sinde sağ taraflı lezyon, 24’ünde ise sol taraflı lezyon tanısı kondu. Grup 1’de iki, grup 2’de ise bir olmak üzere toplam üç hastada nüks görüldü. Nüks ve komplikasyon oranı açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Ortalama takip süresi 50.5 ay (dağılım 15-94 ay) idi. Sonuç: Antrokoanal polibin tedavisinde güncel yaklaşım endoskopik sinüs cerrahisidir. Bununla birlikte endoskopik rezeksiyon ile antrokoanal polibin antral parçasının komplet eksizyonunun mümkün olmadığı olgulardanüksleri önlemek için kombine yaklaşımlar uygulanmalıdır. Kombine tekniğinin seçimi olgunun pediatrik olup olmamasına, cerrahın deneyimine ve tercihine bağlıdır. Caldwell Luc ile kombine yaklaşım erişkinlerde güvenlekullanılabilecek bir işlemdir.

Approaches to antrochoanal polyps in adults: long-term comparative results

Pınar E., Öncel S., Çallı Ç., Eşki E., İmre A.

Objectives: This study aims to evaluate the long-term results of endoscopic sinus surgery and combined approach with Caldwell Luc procedure for the treatment of antrochoanal polyps. Patients and Methods: Between January 2002 and December 2009, 41 patients (24 males, 17 females; mean age 34.7 years; range 14 to 78 years) were retrospectively analyzed. Patients were divided into two groups according to treatment modality: group 1 included 26 patients who underwent endoscopic sinus surgery alone and group 2 included 15 patients who underwent endoscopic sinus surgery in combination with Caldwell Luc procedure. Both groups were compared for recurrence and complication rate. Results: Seventeen of 41 patients were diagnosed with right-sided lesions, while 24 patients had left-sided lesions. Recurrence was seen in three patients, including two were in the group 1 and one was in the group 2. There was no statistically significantly difference between the groups in terms of recurrence and complication rate (p>0.05). Mean follow-up was 50.5 months (range 15 to 94 months). Conclusion: Current approach for the treatment of antrochoanal polyps is endoscopic sinus surgery. However, combined approaches should be performed to avoid recurrences, unless removal of antral part of the antrochoanal polyp completely by endoscopic resection is possible. Selection of the combined techniques depends on the surgeon familiarity with the procedure and whetherthe patient is pediatric case. Combined approach with Caldwell Luc is a safe procedure in adults. Antrochoanal polyps; Caldwell Luc; endoscopic sinus surgery.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(1):1-5

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale