Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Adenoid hipertrofisi ve kronik adenoiditli çocuklarda adenoid dokuda herpesvirüs varlığı
 

Adenoid hipertrofisi ve kronik adenoiditli çocuklarda adenoid dokuda herpesvirüs varlığı

Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Alpay H.C., Orhan İ., Bulut Y., Seyrek A., Karlıdağ E. G.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, adenoid hipertrofisi (AH) ve kronik adenoiditli (KA) çocuklarda adenoid dokuda herpessimpleks virüs (HSV), Epstein-Barr virüsü (EBV) ve sitomegalovirüs (CMV) dahil olmak üzere, bazı virüslerin varlığını belirlemek ve AH ve KA patogenezinde herpesvirüslerin potansiyel rolünü araştırmaktır. Hastalar ve Yöntemler: Ekim 2007-Mayıs 2008 tarihleri arasında, kliniğimizde ventilasyon tüpü ile veya olmaksızın adenoidektomi veya adenotonsillektomi yapılan toplam 72hasta (41 erkek, 31 kız; ort. Yaş 4 yıl ve 2 ay; dağılım 2-9 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastalar AH grubu (n=42) ve KA grubu (n=30) olmak üzere, iki gruba ayrıldı. Her iki gruptan alınan adenoid doku örnekleri, HSV, EBV ve CMV-DNA varlığını saptamak açısından, polimeraz zincir reaksiyon (PCR) yöntemi ile analiz edildi. Bulgular: Polimeraz zincir reaksiyon sonuçları, AH grubunda %33.3 ve KA grubunda %36.6 herpesvirüs DNApozitifliği olduğunu gösterdi. Çalışılan herpesvirüsler arasında her iki grupta da en yüksek düzeyde bulunan tür,HSV-DNA idi (sırasıyla %14.2 ve %16.6), buna karşın, gruplar arasındaki fark, anlamlı değildi. AH grubunda EBV-DNA pozitifliği %11.9 ve CMV-DNA pozitifliği %4.7 iken, CA grubunda EBV-DNA pozitifliği %13.3 ve CMV-DNA pozitifliği %6.6 idi. Sonuç: Adenoid hipertrofisi ve KA olan çocukların adenoid dokusunda yüksek düzeyde herpesvirüs varlığı tespit edildi, bu da, çocuklarda herpesvirüs varlığı ve AH ve KA gelişimi arasında muhtemel bir ilişki olabileceğini düşündürmektedir. Ancak, herpesvirüslerin AH ve KA patogenezinde oynadığı rolü açıklığa kavuşturmak için, daha kapsamlı çalışmalara gereksinim vardır.

Presence of herpesviruses in adenoid tissues of children with adenoid hypertrophy and chronic adenoiditis

Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Alpay H.C., Orhan İ., Bulut Y., Seyrek A., Karlıdağ E. G.

Objectives: The aim of study was to determine the presence of some of the herpesviruses including herpes simplex virus (HSV), Epstein-Barr virus (EBV), and cytomegalovirus (CMV)in adenoid tissues of children with adenoid hypertrophy (AH) and chronic adenoiditis (CA) and to investigate the potential role of the herpesviruses in patogenesis of AH and CA. Patients and Methods: A total of 72 patients (41 boys, 31 girls; mean age 4 years and 2 months; range 2 to 9 years) who underwent adenoidectomy or adenotonsillectomy (with or without placement of a ventilation tube) in our clinic between October 2007 and May 2008, were included. The patients were divided into two groups, as AH group (n=42) and the CA group (n=30). Adenoid tissues collected from patients in both groups were analyzed by polymerase chain reaction (PCR) for the presence of HSV, EBV and CMV-DNA. Results: The results of the PCR indicated that 33.3% in the AH group and 36.6% in the CA group were herpesvirus DNA positive. Among the herpesviruses studied, HSV-DNA was detected at the highest level (14.2% and 16.6%, respectively) in both groups, althoughthe difference between the groups was not significant.EBV-DNA positiveness was 11.9% and CMV-DNA was 4.7% in the AH group, whereas, EBV-DNA positivenesswas 13.3% and CMV-DNA was 6.6% in the CA group. Conclusion: Herpesviruses were determined at a high rate in adenoid tissue of children with AH and CA, suggesting that there may be a potential relationship between the presence of herpesviruses and occurrence of AH and CAin children. However, more extensive studies are required to elucidate the role of herpesviruses in the pathogenesisof AH or CA.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(1):32-37

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale