Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenidoğan işitme tarama bulguları
 

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenidoğan işitme tarama bulguları

Kucur C., Kınış V., Özdem Ş., Kucur K. S.

Amaç: Bu çalışmada, referans bir doğum hastanesi olan Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’nde son bir yılda yapılan yenidoğanişitme taraması test sonuçları literatür verileri eşliğinde sunuldu. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya, 1 Ocak 2010 -31 Aralık 2010 tarihleri arasında hastanemizde doğan veyahastanemize başka sağlık merkezlerden sevk edilen top-lam 11.053 bebek alındı. Hastanemizde doğan bebeklere doğumdan sonra ilk on gün içinde geçici uyarılmış otoakustik emisyon (TEOAE) testi yapıldı. Buna ek olarak, başka merkezlerden hastanemize sevk edilen ve yalnızcaaltı aylıktan küçük olan bebeklere bu tarama testi yapıldı. Bu testten geçemeyen bebeklere, ayrıntılı otolojik muayene ve sonrasında otomatik işitsel beyin sapı yanıtı(ABR) cihazı (Bio-logic) ile işitme testi yapıldı. Ayrıca kalıcı doğuştan işitme kaybı açısından yüksek riskli olduğudüşünülen bebeklere otoakustik emisyon ve ABR testleribirlikte yapıldı. Bulgular: İşitme taraması yapılan toplam 11.053 bebekten, 8.490’ı (%76.9) birinci testten geçti. Üç adımda yapılan aşamalı tarama testi sonucunda 17 bebekte (%0.15) işitme kaybı olduğu saptandı. Sonuç: Yenidoğan işitme kaybı, erken tanı konulmadığında, bebeğin konuşma ve dil gelişimini bozan en önemlifaktördür. İşitme tarama testleri mümkün oldukça hızlı bir şekilde yurt çapında yaygınlaştırılmalı ve kalıcı hasarlaroluşmadan işitme kaybı olan bebekler tespit edilmelidir. Böylece bu bebekler engelli olmaktan kurtarılabilir ve kendisine yetebilen, topluma katkı sağlayan bireyler olarakyetiştirilebilirler.

Newborn hearing screening results at Zeynep Kamil Women and Children Diseases Education and Research Hospital

Kucur C., Kınış V., Özdem Ş., Kucur K. S.

Objectives: In this study, we aimed to present newborn hearing screening results performed at Zeynep Kamil Women and Children Diseases Education and Research Hospital, a reference hospital, within the past one year in the light of literature review. Patients and Methods: Between January 1, 2010 and December 31, 2010, a total of 11.053 babies who were born in our hospital or referred to our hospital from other health care centers were included. All babies who were born in our hospital underwent transient evoked otoacustic emission (TEOAE) test within 10 days after birth. In addition, the babies younger than six months only who were referred to our hospital underwent the screening test. A detailed otological examination was performed on the babies who failed to passthe test and then hearing screening was done by automated auditory brainstem response (ABR) device (Bio-logic). Also, otoacustic emission and ABR tests were performed together on the babies who were considered at high risk for permanent congenital hearing loss. Results: Of a total of 11.053 babies who underwent hearing screening, 8.490 (76.9%) passed the initial test. The results of stepwise test including three steps revealed that hearing loss was present in 17 babies (0.15%). Conclusion: Newborn hearing loss is the leading factor which impairs the speech and language development, if not diagnosed earlier. Hearing screening tests should be expanded throughout the country as soon as possible and the babies with hearing loss should be identified before permanent damages occur. As a result, these babies can be saved from being disabled and they can be raised as self-sufficient individuals who can contribute to the society.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(1):38-42

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale