Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Oral kavite kanserlerinde sentinel lenf nodu biyopsisinin rolü
 

Oral kavite kanserlerinde sentinel lenf nodu biyopsisinin rolü

Basut O., Kasapoğlu F., Özmen A. Ö., Demir L. U., Durgut O., Şen E.

Amaç: Bu çalışmada klinik N0 oral kavite kanserlerinde sentinel lenf nodu (SLN) biyopsisinin boyun değerlendirilmesindeki rolü araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Mayıs 2006 - Mayıs 2008 tarihleri arasında cerrahi olarak tedavi edilen klinik N0 oral kavite kanserli, dokuz hasta (6 kadın, 3 erkek; yaş ortalaması 57±24.7 yıl; dağılım 31-71 yıl) çalışmaya alındı. Bunların sekizi dil gövdesi kanseri iken, biri alt dudak kanseriydi. Tümörlerin dördü T1, dördü T2 ve biri T4a evresinde idi. Sentinel lenf nodüllerin tespiti için lenfosintigrafi yapıldıktan sonra 8-16 saat içerisinde hastalar ameliyata alındı. Önce primer tümör eksize edildi. Daha sonra, gama prob ile saptanan SLN’ler boyun cilt flebi kaldırılarak eksize edildi. Boyun diseksiyonu planlandığı şekilde yapıldı. Sentinel lenf nodları donuk kesit incelemesine alındı. Sentinel lenf nodlarının donuk kesit ve kalıcı histopatolojik tanıları birbirleriyle, aynı zamanda diseksiyon materyallerinin histopatolojik tanıları ile karşılaştırıldı. Bulgular: Bir hastada bir nod, altı hastada iki nod ve iki hastada üç nod olmak üzere tüm hastalarda SLN’ler başarıyla bulunup çıkarıldı. Nodların tümü boyunda aynı taraf yerleşimliydi. Ayrıca nodların tümünde donuk kesit ve kalıcı patolojik inceleme sonuçları uyumluydu. Biyopsi sonucunda, sekiz hastanın SLN negatif, bir hastanın SLN pozitif olduğu görüldü. Yalnızca bir hastada SLN negatifken, patolojik tanı N1 olarak bulundu. Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, SLN biyopsisinin erken evre oral kavite tümörlerinde uygulanabileceğini göstermektedir.

The role of sentinel lymph node biopsy in oral cavity cancer

Basut O., Kasapoğlu F., Özmen A. Ö., Demir L. U., Durgut O., Şen E.

Objectives: This study aims to evaluate the role of sentinel lymph node (SLN) biopsy in patients who had clinically N0 oral cavity cancer in the neck assessment. Patients and Methods: Between May 2006 and May 2008, nine patients with clinically N0 oral cavity cancer (6 females, 3 males; mean age 57±24.7 years; range 31 to 71 years) who underwent surgical treatment were enrolled in this study. Eight of them had corpus linguae carcinoma, while one had lower lip carcinoma. Tumor stages were T1 in four, T2 in four patients, and T4a in one patient. The patients underwent surgery within 8 to 16 hours after lymphoscintigraphy was performed for detecting SLNs. Initially primary tumor was excised. Then, SLNs which were identified by a gamma probe, lifting skin flap of the neck were excised. Neck dissection was performed as scheduled. SLNs were examined in frozen sections. The results of frozen section and definitive histopathological diagnosis of SLNs were compared with each other, as well as the definitive histopathological diagnosis of the dissection materials. Results: In all patients SLNs were completely identified and excised successfully, including one node in one patient, two nodes in six patients and three nodes in two patients. All nodes were localized ipsilaterally in the neck. In addition, the frozen section and definitive histopathological examination results of all nodes were consistent. Biopsy results indicated that eight patients were SLN-negative, while one was SLN-positive. Only one patient was SLN-negative, although the pathological diagnosis was found to be N1. Conclusion: Our study results suggests that SLN biopsy may be applicable for early stage oral cavity tumors.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(2):81-86

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale