Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Tip 2 timpanoplastide kemik çimento veya inkus interpozisyonu: Prognostik faktörler ve fonksiyonel sonuçlar
 

Tip 2 timpanoplastide kemik çimento veya inkus interpozisyonu: Prognostik faktörler ve fonksiyonel sonuçlar

Basut O., Karaca S., Demir L. U.

Amaç: Bu çalışmada izole inkus defekti nedeni ile tip 2 timpanoplasti uygulanan hastalarda inkus interpozisyonu ve kemik çimento kullanımının fonksiyonel sonuçları karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya inkus interpozisyonu yapılan 12 hasta ve kemik çimento uygulanan 35 hasta olmak üzere, toplam 47 hasta dahil edildi. Hastaların kayıtları incelenerek orta kulak risk indeksleri (OKRİ) belirlendi. Tüm hastaların ameliyat öncesi ve sonrası 12. ay odyogram değerleri incelenerek 0.5, 1, 2 ve 4 kHz’de ortalama hava yolu eşik değerleri ve hava-kemik aralığı değerleri ölçüldü. Benzer OKRİ grubunda yer alan, ancak farklı yöntemlerle ossiküler rekonstrüksiyon uygulanan (kemik çimento veya inkus interpozisyonu) hasta gruplarında cerrahi başarı ve fonksiyonel başarı sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular: Tüm hastalarda ortalama hava yolu eşik değerinde görülen düzelme ve ortalama hava kemik aralığındaki azalma, istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.001, p=0.001). İnkus interpozisyonu uygulanan grup ile kemik çimento kullanılan grup arasında, fonksiyonel kazanç açısından yüzde değişiminin karşılaştırılması istatistiksel olarak anlamlı fark göstermedi (p=0.542, p=0.534). Sonuç: Bu çalışmada şekillendirilmiş inkus interpozisyonu veya kemik çimento ile tip 2 timpanoplasti uygulanan hastalarda, fonksiyonel kazanç açısından benzer sonuçlar elde edildi. Kullanılacak materyalin seçiminde maliyet, orta kulağın ve kemikçiklerin durumu, defekt büyüklüğü ve cerrahın deneyimi gibi faktörlerin ayrıca değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Bone cement or incus interposition in type 2 tympanoplasty: prognostic factors and functional outcomes

Basut O., Karaca S., Demir L. U.

Objectives: In this study, we compared the functional results of incus interposition and the use of bone cement in patients who underwent type 2 tympanoplasty due to isolated incus defects. Patients and Methods: A total of 47 patients including 12 patients with incus interposition and 35 patients with bone cement were enrolled in the study. The middle ear risk indices (MERI) of the patients were evaluated from the patient files. The mean air conduction thresholds at 0.5, 1, 2 and 4 kHz and air-bone gap were estimated, evaluating preoperative and postoperative audiogram results at 12 months of all patients. The success rate of surgery and functional outcomes were compared between the patients of similar MERI groups on which ossicular reconstruction was performed using different methods (bone cement or incus interposition). Results: In all patients, there was a statistical significant improvement in terms of the mean air conductance threshold and decrease in the mean air-bone gap (p<0.001, p=0.001). The comparison of percentage changes of functional gain between incus interposition and bone cement groups showed no statistically significant difference (p=0.542, p=0.534). Conclusion: In this study, similar functional outcomes were attained between the patient groups in which type 2 tympanoplasty with either sculptured incus interposition or bone cement was performed. Several factors including the cost of the material to be used, status of the middle ear and ossicles, defect size, and experience of the surgeon should be also considered.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(2):99-104

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale