Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Kronik pediatrik rinosinüzitin semptomatolojisi ve etyolojisi
 

Kronik pediatrik rinosinüzitin semptomatolojisi ve etyolojisi

İlhan A. E., Karaman M., Tekin A.

Amaç: Bu makalenin amacı, rinosinüzitin semptomları ve etyolojisini tanımlamak ve çocuklarda kronik rinosinüzitin nasıl önleneceğini belirlemektir. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya Şubat 2003 ve Şubat 2005 tarihleri arasında kronik rinosinüzit olan 50 pediatrik hasta (25 kız, 25 erkek; ort. Yaş 8.22 yıl; aralık 4-14 yıl) dahil edildi. Hastaların semptomatoloji açısından ön ve arka burun akıntısı, gece öksürüğü, baş ağrısı, bulantı, kusma ve burun tıkanıklığı ve etyoloji açısından okul durumu, ebeveynlerin sigara alışkanlığı ve astım öyküsü sorgulandı. Hemogram, serum biyokimya, alerji testi, burun sürüntüsü, göğüs ve lateral boyun radyografi ve terleme testi yapıldı. Bulgular: Semptomatolojik inceleme sonucunda hastaların %48’inde ön burun akıntısı, %62’sinde postnazal akıntı, %70’inde baş ağrısı ve %90’ında burun tıkanıklığı saptandı. Etyolojik faktörler değerlendirildiğinde, hastaların %68’inin okula gittiği, %48’inin ebeveynlerinin sigara içtiği, %42’sinde alerji testinin pozitif olduğu ve %60’ında adenoid hipertrofisi olduğu görüldü. Sonuç: Çalışma bulguları, rinosinüzitte çevresel faktörlerin de etyolojik faktörler kadar önemli olduğunu gösterdi. Koruma açısından okulda yakın ilişkinin sınırlandırılması, evde sigara içilmemesi ve her yıl influenza ve S. Pneumonia aşılarının yapılmasını önermekteyiz.

Symptomatology and etiology of chronic pediatric rhinosinusitis

İlhan A. E., Karaman M., Tekin A.

Objectives: This study aims to define symptoms and etiology and determine how to prevent chronic rhinosinusitis in children. Patients and Methods: Between February 2003 and February 2005, 50 pediatric patients (25 girls and 25 boys; mean age 8.22 years; range 4 to 14 years) with chronic rhinosinusitis were included in the study. The patients were questioned about anterior/posterior nasal dripping, night cough, headache, nausea, vomiting and nasal obstruction for symptomatology; about school condition, smoking behavior of parents and history of asthma for etiology. Hemogram, serum biochemistry, allergy test, nasal smear, chest and lateral neck radiography and sweat test were performed. Results: Symptomatologic examination revealed that 48% had anterior nasal dripping, 62% with postnasal dripping, 70% with headache and 90% with nasal obstruction. Evaluation of etiological factors revealed that 68% were going to school, 48% of the parents had the history of smoking, 42% with allergy test-positivity and 60% with adenoid vegetation. Conclusion: Our study results indicated that environmental factors are important as etiological factors in rhinosinusitis. For prevention, we recommend restriction of close relationship at school, not to smoke at home and vaccination in each year with influenza and S. pneumonia vaccine.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(3):141-152

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale