Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Benign tiroid nodüllerinin tedavisinde minimal invaziv video yardımlı tiroidektomi
 

Benign tiroid nodüllerinin tedavisinde minimal invaziv video yardımlı tiroidektomi

Seven H., Sözen E., Uçal O. Y., Topkar İ.

Amaç: Çalışmada minimal invaziv video yardımlı tiroidektomi (MİVYT) ameliyatı uygulanan hastalar değerlendirildi ve literatür bilgileri eşliğinde bu tekniğin avantaj ve dezavantajları tartışıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya Mayıs 2008 - Şubat 2009 tarihleri arasında, kliniğimizde ana tiroid damar diseksiyonu için 4 mm ve 30° rijit endoskop ve ultrasonik bıçak ile MİVYT uygulanmış 20 hasta (18 kadın, 2 erkek; ort. yaş 44.5±13.6 yıl; dağılım 23-68 yıl) dahil edildi. Hasta seçim kriterleri ultrasonografide tahmin edilen tiroid nodülünün 30 mm’den, tiroid lob hacminin 20 ml’den az olması idi. Bulgular: İnsizyon uzunluğu ortalama 2.6±0.5 cm; ameliyat süresi ortalama 111.7±3.97 dk; kanama miktarı ortalama 82.8±84.1 cc olarak saptandı. Ameliyat süresi ile nodül büyüklüğü, ameliyat süresi ile kanama miktarı ve insizyon uzunluğu ile kozmetik memnuniyet skala skoru arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p<0.05). Ancak ameliyat süresi ile ameliyat sonrası ağrı ve insizyon uzunluğu ile ameliyat sonrası ağrı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı (p>0.05). Ameliyat sonrası erken dönemde hafif-orta şiddette ağrılı %30, orta şiddette ağrılı %50 ve şiddetli ağrılı %20 olgu olmasına rağmen, ameliyat sonrası üçüncü günde hastaların hiçbiri ağrıdan yakınmadı. Hiçbir hastada ameliyat sonrası kalıcı vokal kord paralizisi saptanmadı. Sonuç: Minimal invaziv video yardımlı tiroidektomi, benign tiroid nodülü olan hastalarda güvenli ve uygun bir cerrahi yaklaşımdır.

Minimally invasive video-assisted thyroidectomy for treatment of benign thyroid nodules

Seven H., Sözen E., Uçal O. Y., Topkar İ.

Objectives: This study aims to evaluate patients who underwent minimally invasive video-assisted thyroidectomy (MIVAT) and to discuss the advantages and disadvantages of this technique in the light of literature data. Patients and Methods: Between May 2008 and February 2009, 20 patients (18 females, 2 males; mean age 44.5±13.6 years; range 23 to 68 years) who underwent MIVAT using a 4 mm and 30° rigid endoscope and ultrasonic scalpel for dissected the main thyroid vessels were included in the study. Inclusion criteria were benign thyroid nodules of <30 mm and ultrasonographically thyroid volume of <20 ml. Results: The mean length of incision was 2.6±0.5 cm, the mean operation time was 111.7±39.7 min and the mean amount of bleeding was 82.8±84.1 cc. A statistically significantly positive relationship was found between the operation time and the nodule size and the amount of bleeding and also between the length of the incision and cosmetic satisfaction scale scores (p<0.05). However, no statistically significant correlation was found between the operation time and postoperative pain and between the length of incision and postoperative pain (p>0.05). Although 30% of the patients had mild to moderate pain, 50% had moderate pain and 20% had severe pain in the early postoperative period, no patient had pain in the postoperative third day. No postoperative persistent vocal cord paralysis was observed in the patients. Conclusion: Minimally invasive video-assisted thyroidectomy is a safe and useful approach in the treatment of the patients with benign thyroid nodules.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(3):147-152

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale