Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Erken ve geç yaş koklear implant uygulamasında uzun dönem etkinliklerinin karşılaştırılması
 

Erken ve geç yaş koklear implant uygulamasında uzun dönem etkinliklerinin karşılaştırılması

Akın İ., Şimşek G., Barmak E.

Amaç: Bu çalışmada yaş faktörünün koklear implant uygulamasının uzun dönem başarısına etkisi incelendi. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2001 - Aralık 2008 tarihleri arasında kliniğimizde iki taraflı ileri/çok ileri düzeyde sensörinöral işitme kaybı ön tanısıyla koklear implant uygulanan hastaların elektronik kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar koklear implant uygulandığında dört yaş altında olanlar (grup 1) ve dört yaş üstünde olanlar (grup 2) şeklinde iki gruba ayrıldı. Gruplar ameliyat sonrası üçüncü yılda demografik özellikler, işitme performans kategorisi (CAP) ve anlaşılabilir konuşma oranı (SIR) skorları açısından değerlendirildi ve karşılaştırıldı. Bulgular: Toplam 37 hastaya koklear implant uygulaması yapıldı. Bu hastaların 18’i (%48.6) dört yaş altında, 19’u (%51.4) dört yaş üstünde ameliyat edildi. Gruplarda hastaların cinsiyetleri, anne ve babanın eğitim düzeyleri ve meslekleri, implantın uygulandığı taraf ve implant kullanım süreleri açısından anlamlı farklılık yoktu. İşitme performans kategorisi ve SIR kategorileri esas alındığında, grup 1’deki hastalarda CAP ve SIR kategorileri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek idi (sırasıyla p=0.009 ve p<0.001). Sonuç: Çalışma bulgularımıza göre, koklear implantın uygulandığı yaş, uzun dönem işitme ve konuşma yetisi üzerine anlamlı olarak etki etmektedir. Erken yaşlarda yapılan implant uygulamaları uzun dönem etkinlik açısından daha başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.

A comparison of the long-term efficacy of cochlear implantation at early and late age

Akın İ., Şimşek G., Barmak E.

Objectives: This study aims to investigate the effects of age factor on the long-term efficacy of cochlear implantation. Patients and Methods: The electronic records of patients, who underwent cochlear implantation with the initial diagnosis of bilateral severe to profound sensorineural hearing loss in our clinic between January 2001 and December 2008, were analyzed retrospectively. The patients were divided into two groups according to their age at the time of cochlear implantation, including group 1 with the patients less than four years of age and group 2 with the patients more than four years of age. Groups were evaluated and compared for the in terms of demographic characteristics, Categories of Auditory Performance (CAP) and Speech Intelligibility Rating (SIR) at three years following surgery. Results: A total of 37 patients underwent cochlear implantation. Of them, 18 patients (48.6%) were operated at less than four years of age, while 19 patients (51.4%) were operated at more than four years of age. No significant difference was found between the groups in terms of sex, educational level and profession of the parents, operated side and duration of implant use. According to CAP and SIR categories, group 1 patients had statistically significantly higher level of the CAP and SIR categories (p=0.009 and p<0.001 respectively). Conclusion: Our study results suggested that the age of cochlear implantation has significant effects on long-term hearing and speech abilities. Cochlear implantation carried out at earlier ages (<4) enhances more satisfactory results in terms of long-term efficacy.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(3):123-128

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale