Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Uykuda solunum bozukluğu olan hastalarda Epworth uykululuk skalası sonuçlarının polisomnografi bulguları ile uyumsuzluğu
 

Uykuda solunum bozukluğu olan hastalarda Epworth uykululuk skalası sonuçlarının polisomnografi bulguları ile uyumsuzluğu

Dere H., Ensari S., Özcan K. M., Selçuk A., Özcan İ., Özdoğan F., Özdaş T.

Amaç: Bu çalışmada Epworth uykululuk skalası (EUS) sonuçlarının uykuda solunum bozukluğu (USB) olan hastalardaki polisomnografi (PSG) bulguları ile uyumu araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya horlama, apne, tanıklı apne ve gün içi uykululuk yakınması ile başvuran toplam 109 hasta (68 erkek, 41 kadın; ort. Yaş 48.6 yıl; dağılım 20-77 yıl) dahil edildi. Yaş, vücut kütle indeksi (VKİ) ve EUS ve PSG bulguları arasındaki ilişki araştırıldı. Bulgular: Yaş ile apne hipopne indeksi (AHİ) arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (p<0.01). Yaş arttıkça AHİ’nin de arttığını tespit edildi. Vücut kütle indeksi ile AHİ arasında, pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı (p<0.05). Vücut kütle indeksi arttıkca, buna paralel olarak AHİ’nin de arttığı görüldü. Epworth uykululuk skalası ile yapılan değerlendirmeye göre, olguların AHİ’leri, satürasyonun %90’nın altındaki uyku yüzdesi ve Arousal indeksi (Aİ) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu. Sonuç: Kişilerin EUS’de yer alan sorulara verdiği yanıtlar, sosyokültürel ve ekonomik durumlarına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu nedenle ülkemiz için halkımızın yaşam şekli göz önüne alınarak oluşturulan yeni bir anket formunun uykuda solunum bozuklukları hakkında daha yararlı bilgiler verebileceğini düşünmekteyiz.

Inconsistency of the Epworth sleepiness scale results with the polysomnography findings in patients with sleep..

Dere H., Ensari S., Özcan K. M., Selçuk A., Özcan İ., Özdoğan F., Özdaş T.

Inconsistency of the Epworth sleepiness scale results with the polysomnography findings in patients with sleep-disordered breathing Objectives: This study aims to investigate the consistency of Epworth sleepiness scale (ESS) results and polysomnography (PSG) findings in the patients with sleep-disordered breathing (SDB). Patients and Methods: A total of 109 patients (68 males, 41 females; mean age 48.6 years; range 20 to 77 years) who were admitted with the complaints of apnea, witnessed apnea and daytime sleepiness were included. The correlation among age, body mass index (BMI), and ESS and PSG findings were assessed. Results: There was a positive and statistically significant correlation between the age and apnea-hypopnea index (AHI) (p<0.01). We observed that AHI figures increased with increasing age. There was also a positive and statistically significant correlation between the BMI and AHI (p<0.05). We found that AHI increased in parallel with BMI increase. There was, no statistically significant correlation among the AHI results based on the ESS assessment, the percentage of sleep under 90% of saturation, and the Arousal index (AI). Conclusion: The responses to the questions in the ESS may vary from individual to individual, depending on the sociocultural and economic status. We believe, therefore, that a new Turkey-based questionnaire considering the lifestyle of our population would offer more useful information about sleep disordered breathing.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(4):195-199

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale