Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Türkiye’nin kırsal bir bölgesinde erişkinlerde adenoid hipertrofi prevalansı
 

Türkiye’nin kırsal bir bölgesinde erişkinlerde adenoid hipertrofi prevalansı

Saydam L., Okur A., Özkırış M., Kapusuz Z.

Amaç: Bu çalışmada Türkiye’nin Yozgat kentinde erişkinlerde adenoid hipertrofi prevalansı araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Mayıs 2010 -Mart 2012 tarihleri arasında Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda tedavi edilen 525 hastanın (279 erkek, 246 kadın; ort yaş 34.7±1.4 yıl; dağılım 18-71 yıl) tüm paranazal sinus bilgisayarlı tomografi (BT) bulgularının radyoloji verileri incelendi. Tüm BT taramaları adenoid hipertrofi varlığına göre gruplandırıldı. Adenoid doku görüntüleri aksiyel, koronal ve sagital plan temelinde incelendi. Adenoid dokusu, nazofarengeal hava alanını sagital planda daraltma ölçüsüne göre; sınıf 1: <25%, sınıf 2: 25-50%, sınıf 3: >50% olarak sınıflandırıldı. Bulgular: Adenoid hipertrofi prevalansı %26.28 olarak tespit edildi. Adenoid hipertrofi tespit edilen hastaların 77’si (40 erkek, 37 kadın) sınıf 1, 43’ü (24 erkek, 19 kadın) sınıf 2, 19’u (8 erkek, 10 kadın) sınıf 3 idi. Adenoid hipertrofi prevalansı ile cinsiyet arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). Sonuç: Adenoid dokunun normalde geç çocukluk döneminde gerilediği gözlense de, bizim olgularımızda görüldüğü gibi erişkin dönemde persiste ederek burun tıkanıklığı ile bulgu verebilir. Adenoid hipertrofi erişkin hastalarda ilave diğer nazal patolojilerin gölgelemesi veya eksik nazofarengeal muayene nedeniyle gözden kaçabilmektedir.

The prevalence of adenoid hypertrophy in adults in a rural area of Turkey

Saydam L., Okur A., Özkırış M., Kapusuz Z.

Objectives: This study aims to investigate the prevalence of adenoid hypertrophy in adults in Yozgat city of Turkey. Patients and Methods: Between May 2010 and March 2012, radiologic data including all paranasal sinus computed tomography (CT) findings for 525 patients (279 males, 246 females; mean age 34.7±1.4 years; range 18 to 71 years) who treated in Ear Nose and Throat Department of Bozok University Medical Faculty were retrospectively analyzed. All CT scans were grouped according to the presence of adenoid hypertrophy. Adenoid tissue was investigated based on axial, coronal and sagittal planes in all images. Adenoid tissue was classified according to the narrowing rate of the nasopharyngeal air column on sagittal plane; grade 1: <25%, grade 2: 25-50%, grade 3: >50%. Results: The prevalence of adenoid hypertrophy was 26.28%. Of these patients, 77 patients (40 males, 37 females) were grade 1, 43 (24 males, 19 females) were grade 2, and 19 (8 males, 10 females) were grade 3. There was no statistically significant difference between the prevalence of adenoid hypertrophy and gender (p>0.05). Conclusion: Although adenoidal tissue normally undergoes involution during late childhood period, it may persist into adult life and present as a cause of nasal obstruction as seen in our cases. In adults, it may be overlooked because of incomplete nasopharyngeal examination or due to overshadowing by accompanying rhinological disorders.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(4):225-227

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale