Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » COX-2, ALOX12 ve iNOS genlerinin nazal polipozisteki rolü
 

COX-2, ALOX12 ve iNOS genlerinin nazal polipozisteki rolü

Menevşe A., İleri F., Uslu S., Çelenk F., Ergin V., Yılmaz A.

Amaç: Çalışmamızda çeşitli enflamatuvar hastalıklarda etkileri bilinen siklooksijenaz-2 (COX-2), araşidonat 12-lipoksijenaz (ALOX12) ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) genlerinin nazal polip (NP) olgusunda etkisinin olup olmadığı araştırıldı ve enflamasyonun oluşumuna ya da sürdürülmesine nasıl bir katkıda bulundukları gösterildi. Hastalar ve Yöntemler: On hastadan (4 kadın, 6 erkek; ort. Yaş 40.2 yıl; dağılım 21-54 yıl) elde edilen NP ve sağlıklı nazal mukoza dokularında, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (Real-time PCR) yöntemi ile COX-2, ALOX12 ve iNOS genlerinin mRNA ifadelenme düzeyleri araştırıldı. Bulgular: Nazal poliplerde gözlenen COX-2 ifadelenmesinin mRNA düzeyinin kontrol dokusuna göre kısmen artmış olduğu saptandı (p>0.05). ALOX12 ifadelenmesinin NP’lerde kısmen düştüğü (p>0.05), iNOS mRNA ifadelenme düzeyinin ise istatistiksel açıdan önemli ölçüde arttığı bulundu (p<0.05). Sonuç: Bu veriler, üst solunum yollarında iNOS gen ürünü nitrik oksitin (NO) yalnızca fizyolojik rol oynamadığı, ayrıca NP’de enflamatuvar süreçler ile de ilişkili olduğunu akla getirmektedir.

The role of COX-2, ALOX12 and iNOS genes in nasal polyposis

Menevşe A., İleri F., Uslu S., Çelenk F., Ergin V., Yılmaz A.

Objectives: The aim of this study was to investigate whether cyclooxygenase-2 (COX-2), arachidonate 12-lipoxygenase (ALOX12) and inducible nitric oxide synthase (iNOS) which are well-known mediators in inflammatory process play a role in nasal polyposis (NP) and to show their roles in initiation and progression of inflammation. Patients and Methods: We investigated the expression levels of COX-2, ALOX12 and iNOS genes by Real-time polymerase chain reaction (PCR) method in NP and healthy nasal mucosa tissues obtained from 10 patients (4 females, 6 males; mean age 40.2 years; range 21 to 54 years). Results: The mRNA levels of COX-2 expression observed in NP was found to be relatively increased, compared to the control tissue (p>0.05). The ALOX12 levels were relatively decreased (p>0.05), while the expression level of iNOS mRNA was significantly higher in NP tissue (p<0.05). Conclusion: These data suggest that nitric oxide (NO), a gene product of iNOS, may play a physiological role in the upper airways and also NO is associated with inflammatory processes in the airways.

KBB İhtisas Dergisi 2012 22/5 Sy:254-258

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale