Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Nazofarengeal/nazal tip NK/T lenfomaları: 23 olgunun analizi ve güncel literatür incelemesi
 

Nazofarengeal/nazal tip NK/T lenfomaları: 23 olgunun analizi ve güncel literatür incelemesi

Youssef B. Y., Bougmiza I., Bouabid Z., Achour B., Regaieg H., Sriha B., Belkadhi M., Omri E. H., Khelif A.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, nazal doğal katil T hücreli (NK/T) lenfoma olan hastalarda semptom, tedavi ve sonuçları belirlemek ve Ann-Arbor evre ve uluslararası prognostik indeks (IPI) temelinde muhtemel farklılıkları saptamaktır. Hastalar ve Yöntemler: Ekstranodal NK/T hücreli lenfoma olan ve 1995-2011 yılları arasında klinik hematoloji bölümünde tedavi edilen 23 hastanın (15 erkek, 8 kadın; ort. Yaş 41 yıl; dağılım 22-72 yıl) bilgisayarlı tomografi ve biyopsi sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Klinik semptomların başlangıcından histolojik tanıya kadar geçen medyan süre beş aydı. Hastaların birçoğunda burun tıkanıklığı (%69) ve genizden konuşma (%52) şikayeti vardı. Ekstranodal NK/T hücreli lenfoma, hastaların %39’unda nazal kavite tutulumluydu. Hastaların %26’sında orbital ekstansiyon görüldü. Lenfoma hastaların %30.4’ünde evre IE; %47.8’inde evre IIE ve %21.7’sinde evre IVE olarak sınıflandırıldı. On dokuz hasta tedavi edildi; bunların 10’una kemoterapi artı radyoterapi; dokuzuna yalnızca kemoterapi uygulandı. Bir kısmı etoposid, L-asparaginaz içeren protokoller, bir kısmi ise bu ilaçları kapsamayan protokollerden oluşan çeşitli kemoterapi rejimleri kullanıldı. Tek değişkenli analiz düşük IPI skoru, düşük Ann-Arbor evresi ve hem kemoterapi hem de radyoterapiye yanıt verme durumunun, OS ve PFS’yi etkileyen önemli faktörler olduğunu gösterdi. Sonuç: Nazal tip NK/T hücreli lenfoma, konvansiyonel antrasiklin bazlı kemoterapiye kötü yanıt verdiği için, sağkalımı iyileştirmek için yeni bir tedavinin araştırılması gerekmektedir.

Nasopharyngeal/nasal type NK/T lymphoma: Analysis of 23 cases and current review of the literature

Youssef B. Y., Bougmiza I., Bouabid Z., Achour B., Regaieg H., Sriha B., Belkadhi M., Omri E. H., Khelif A.

Objectives: This study aims to identify the presenting symptoms, treatment and outcome of patients with nasal natural killer T (NK/T)-cell lymphoma and to find possible differences in survival based on Ann-Arbor stage and international prognostic index (IPI). Patients and Methods: Computed tomography and biopsy results of 23 patients (15 males, 8 females; mean age 41 years; range 22 to 72 years) with extranodal NK/T-cell lymphoma who were treated at the department of clinical hematology between 1995 and 2011 were retrospectively analyzed. Results: The median time from onset of clinical symptoms to histological diagnosis was five months. Most patients presented with nasal obstruction (69%) and rhinism (52%). The site of extranodal NK/T-cell lymphoma primarily involved nasal cavity in 39%. Orbital extension was observed in 26%. Lymphomas were classified as stage IE in 30.4%, stage IIE in 47.8% and stage IVE in 21.7%. Nineteen patients received treatment: 10 received chemotherapy plus radiotherapy, nine received chemotherapy only. We used several regimens of chemotherapy including some protocols containing etoposid, L-asparaginase and others without this drugs. Univariate analysis showed that lower IPI score, low Ann-Arbor stage and responsiveness to treatment with both chemotherapy and radiotherapy were significant factors influencing both OS and PFS. Conclusion: Nasal type NK/T-cell lymphoma showed a poor response to the conventional anthracycline-based chemotherapy, thereby an investigation for a novel therapy is urgently needed to improve survival.

KBB İhtisas Dergisi 2012;22(5):275-283

Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale