Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Tekrarlayan minör aftöz stomatitli hastalarda serum vitamin B12, folik asit ve hemoglobin düzeylerinin değerlendirilmesi
 

Tekrarlayan minör aftöz stomatitli hastalarda serum vitamin B12, folik asit ve hemoglobin düzeylerinin değerlendirilmesi

Yarıktaş M., Doğan M., Aynalı G., Özkan M., Ceyhan B., Aynalı A., Armağan H.

Amaç: Bu çalışmada tekrarlayan minör aftöz stomatitli hastalarda serum hemoglobin, vitamin B12 ve folik asit düzeyleri değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Haziran 2010 - Ocak 2012 tarihleri arasında kliniğimizde takip edilen tekrarlayan aftöz stomatitli 57 hasta (çalışma grubu; 30 erkek 27 kadın; ort. Yaş 36.7±13.9 yıl; dağılım 13-74 yıl) ve tekrarlayan aftöz stomatitli olmayan 45 kronik tinnitus hastası (kontrol grubu; 18 erkek 27 kadın; ort. Yaş 39.7±15.1 yıl; dağılım 20-80 yıl) olmak üzere, toplam 112 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların serum hemoglobin, vitamin B12 ve folik asit düzeyleri ölçüldü ve istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Gruplar arasında hemoglobin ve folik asit düzeyleri açısından anlamlı bir fark yoktu. Serum vitamin B12 düzeyleri çalışma grubunda kontrol grubundan anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.05). Her iki grupta, erkeklere kıyasla kadınlarda, folik asit ve hemoglobin düzeyleri anlamlı düzeyde düşüktü (p<0.05). Sonuç: Folik asit ve hemoglobin düşüklüğü değil fakat, vitamin B12 eksikliği, altta yatan aftöz stomatit etiyolojisinde rol oynayabilir. Tekrarlayan aftöz stomatit tedavisine vitamin B12 takviyeleri eklenebilir.

The evaluation of serum vitamin B12, folic acid and hemoglobin levels in patients with recurrent minor aphthous

Yarıktaş M., Doğan M., Aynalı G., Özkan M., Ceyhan B., Aynalı A., Armağan H.

The evaluation of serum vitamin B12, folic acid and hemoglobin levels in patients with recurrent minor aphthous stomatitis Objectives: This study aims to evaluate the serum levels of hemoglobin, vitamin B12 and folic acid in patients with recurrent minor aphthous stomatitis. Patients and Methods: Between June 2010 and January 2012, a total of 112 patients including 57 with recurrent aphthous stomatitis (study group; 30 males 27 females; mean age 36.7±13.9 years; range 13 to 74 years) and 45 with chronic tinnitus patients without recurrent aphthous stomatitis (control group; 18 males 27 females; mean age 39.7±15.1 years; range 20 to 80 years) who were admitted to our clinic were included in this study. The serum hemoglobin, vitamin B12 and folic acid levels of the patients were measured and statistically compared. Results: There was no significant difference in serum levels of hemoglobin and folic acid between the groups. Serum levels of vitamin B12 were significantly lower in the study group, compared to the control group (p<0.05). Serum levels of hemoglobin and folic acid were significantly lower in women compared to men in both groups (p<0.05). Conclusion: Vitamin B12 deficiency, but not lower levels of folic acid and hemoglobin, may play a role in the underlying etiology of aphthous stomatitis. Vitamin B12 supplements may be added to the treatment of recurrent aphthous stomatitis.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(3):148-152

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale