Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2012 » Fasiyal sinir hastalığı prototipinde posteriyor auriküler kas yanıtının özelliklerinin anlaşılması..
 

Fasiyal sinir hastalığı prototipinde posteriyor auriküler kas yanıtının özelliklerinin anlaşılması..

Ergin H., Kızıltan M., Gündüz A., Uygunoğlu U., Delil Ş., Sohtaoğlu M., Tutuncu M.

Amaç: Bu çalışmada, periferik fasiyal sinir parezi (PFP) sonrası posteriyor auriküler kas yanıtı (PAMR) değişiklikleri, göz kırpma refleksi (GKR) ile karşılaştırılarak inceledi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya toplam 75 idiyopatik PFP hastası ve yaş ve cinsiyet uyumlu 38 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Periferik fasiyal sinir parezi hastaları, semptomların süresine göre erken (≤6 ay) ve geç (>6 ay) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Klinik değerlendirme sonrası PAMR ve BR kaydedildi. Erken PFP grup (n=52), geç PFP grup (n=23) ve sağlıklı gönüllüler (n=38) arasında karşılaştırmalar yapıldı. Bulgular: Sağlıklı gönüllülerin %78.9’unda (n=30), geç PFP hastalarının %60.9’unda (n=14) ve erken PFP hastalarının sadece %38.5’inde (n=20) PAMR elde edildi (p=0.001). Tekrarlayan uyarılar sonrası habitüasyon gözlenmedi. Ortalama latanslar sırasıyla 9.1±1.6, 10.9±1.9 ve 12.3±2.0 msn idi (p=0.000). R1 ve R2 latansları, erken PFP grubunda, diğer gruplara kıyasla, daha uzundu (p=0.000). Sonuç: Posteriyor auriküler kas yanıtı, erken ve geç PFP’de GKR’nin R1 ve R2 bileşenlerine benzer değişiklikler göstermektedir. Erken PFP’de PAMR oranı en düşüktür ya da latansı uzundur.

Understanding the features of posterior auricular muscle response in a facial nerve disease prototype..

Ergin H., Kızıltan M., Gündüz A., Uygunoğlu U., Delil Ş., Sohtaoğlu M., Tutuncu M.

Objectives: This study aims to compare and investigate the changes of posterior auricular muscle response (PAMR) following peripheral facial nerve palsy (PFP) with blink reflex (BR). Patients and Methods: A total of 75 idiopathic PFP patients and age and sex-matched 38 healthy volunteers were included. Patients with PFP were classified into two groups including early (≤6 months) and late (>6 months) based on the duration of symptoms. Following clinical evaluation, PAMR and BR were recorded. A comparison was performed among the early PFP group (n=52), late PFP group (n=23) and healthy volunteers (n=38). Results: We obtained PAMR in 78.9% (n=30) of healthy volunteers, in 60.9% (n=14) of late and in only 38.5% (n=20) of early PFP patients (p=0.001). No habituation was observed following repeated stimuli. The mean latencies were 9.1±1.6, 10.9±1.9 and 12.3±2.0 msec., respectively (p=0.000). R1 and R2 latencies were longer in the early PFP group, compared to other groups (p=0.000). Conclusion: Posterior auricular muscle response exhibits changes in a manner similar to R1 and R2 of BR in early and late PFP. The occurrence rate of PAMR seems to be lowest or its latency is prolonged in the early PFP.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(3):173-178

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale