2013

1. Tonsillektomi materyallerinin rutin olarak histopatolojik incelenmesi gereklidir.
Histopathologic examination of tonsillectomy materials is required in routine medical practice
2. Kongenital Bilateral Lamina Papiresea Dehissansı
3. Boyunda lenfadenopati: Germinal merkezlerin progresif transformasyonu
Cervical lymphadenopathy: progressive transformation of germinal centers
4. Orofarenks kitlesinin nadir bir nedeni: İki taraflı aberan internal karotis arter
A rare cause of oropharyngeal mass: bilateral aberrant internal carotid artery
5. Hipofarenks kanserinde kemoradyoterapi ve cerrahi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi
An evaluation of the results of chemoradiotherapy and surgical treatment for hypopharyngeal cancer
6. Postauriküler kütanöz mastoid fistül: Olgu sunumu
Postauricular cutaneous mastoid fistula: a case report
7. İntranazal anjiyofibrolipom
Intranasal angiofibrolipoma
8. Nazal polipoziste nonsteroid antienflamatuvar ilaç ile active gen-1 ekspresyon düzeyleri
Non-steroidal anti-inflammatory drug-activated gene-1 expression levels in nasal polyposis
9. Endoskopik sinüs cerrahisi sonrası etmoid sinüs mukozasındaki histopatolojik değişikliklerin değerlendirilmesi
An evaluation of histopathological changes in ethmoid sinus mucosa after endoscopic sinus surgery
10. Erken evre larenks karsinomunda konvansiyonel cerrahi ve transoral radyofrekans ablasyonunun histopatolojik ..
A comparison of histopathological results of conventional surgery and transoral radiofrequency ablation in early..
11. Normal işiten yetişkinlerde orta kulak rezonans frekansı normatif değerleri
Normative values of middle ear resonance frequency in normal hearing adults
12. Karotis cisim tümörlerinin cerrahi tedavisi
Surgical treatment of carotid body tumors
13. Larenks kanserli hastalarda lateral boyun diseksiyonu ile yeterli sayıda lenf nodu çıkarılabiliyor mu?
Can enough lymph nodes be taken out through lateral neck dissection in patients with larynx cancer?
14. Kronik otitis media cerrahisinde mastoidektomi ve timpanoplastinin karşı kulak üzerindeki etkilerinin otoakustik..
A comparison of the effects of mastoidectomy and tympanoplasty on contralateral ear using otoacoustic emission in..
15. Dört ulusal KBB dergisinin 2002-2010 yılları arasındaki niceliksel ve niteliksel analizi
Quantitative and qualitative analysis of four national otorhinolaryngology journals between 2002 and 2010..
16. Yarık dudak ve damak tipi olan çocuklarda efüzyonlu otitis media insidansı ve uzun dönem klinik bulgular
Incidence of otitis media with effusion and long-term clinical findings in children with cleft lip and palate types
17. Türk Ulusal Rinoloji Kongrelerinde sunulan bildirilerin yayınlanma oranları
Publication rates of presentations which were presented at Turkish National Rhinology Congresses
18. Disfajiye neden olan benzersiz bir servikal osteokondrom olgusu
A unique case of cervical osteochondroma causing dysphagia
19. Kraniyovertebral anomalide odontoid proçes malformasyonunun transnazal endoskopi ile çıkarılması: Olgu sunumu
Transnasal endoscopic removal of malformation of the odontoid process in craniovertebral anomaly: a case report
20. Tonsillektomi esnasında saptanan internal karotis arter aşırı kıvrımı: İki olgu sunumu
Tortuosity of the internal carotid artery detected during tonsillectomy: two case reports
21. Parotis kitlelerine cerrahi yaklaşımımız: 130 olgunun analizi
Our surgical approach to parotid masses: an analysis of 130 patients
22. Parotis cerrahisinde aurikülomastoid insizyon
Auriculomastoid incision for parotid surgery
23. Baş ve boyun kanserlerinin genetik temeli ve gen tedavisi
Genetic basis of head and neck cancers and gene therapy
24. Tiroid hemiangenez, nodüler guatr ve papiller karsinom birlikteliği
Coexistence of thyroid hemiagenesis, nodular goitre and papillary carcinoma
25. Nazolabiyal kisti taklit eden nadir bir B hücreli kütanöz lenfoma tablosu
An unusual presentation of a B-cell cutaneous lymphoma mimicking as nasolabial cyst
26. Yeniden yapılan tiroid cerrahisinin morbiditesi üzerinde ilk yapılan tiroid cerrahisinin etkisi
The effect of primary thyroid surgery on the morbidity of reoperative thyroid surgery
27. Beyin omurilik sıvısı fistüllerine endoskopik yaklaşım ve klinik sonuçları
Endoscopic management of cerebrospinal fluid fistulas and clinic outcomes
28. Minimal nazal septum deviasyonu ve konka büllozası olan hastalarda tedavi etkinliğinin burun tıkanıklığı semptom..
Evaluation of treatment efficacy in patients with minimal nasal septum deviation and concha bullosa using the nasal..
29. Prenatal dönemde ekzojen glukokortikoid ve stres maruziyeti iç kulağı etkileyebilir
Prenatally exposure to exogenous glucocorticoids and stress may affect the inner ear.
30. Vokal kord nodül, polip ve intraepitelyal neoplazilerinin yönetiminde kullanılabilecek pratik bir algoritma sunumu.
A presentation of a practical algorithm which can be used in the management of vocal cord nodules, polyps and..
31. İyi diferansiye nöroendokrin tümör: Larenksin nadir görülen bir tümörü Well-differentiated neuroendocrine tumor:
Well-differentiated neuroendocrine tumor:a rare tumor of the larynx
32. Kronik otitis mediada temporal kemik tomografisinin klinik değeri
The clinical value of temporal bone tomography in chronic otitis media
33. Nazal septum deviyasyonlu hastalarda ameliyat başarısının orta kulak ventilasyonu üzerine etkisi
The effect of operation success on middle ear ventilation in patients with nasal septal deviation
34. Termal welding tonsillektominin ameliyat sonrası ağrı üzerinde etkisi.
The effects of thermal welding tonsillectomy on postoperative pain.
35. Baş-boyun ışınlaması yapılan sıçanlarda serum eser elementleri üzerine arı sütünün etkisi
Effect of royal jelly on serum trace elements in rats undergoing head and neck irradiation
36. Kolestatoma neden olan ve menenjit ile komplike olan dış kulak kanalı osteomu.
External auditory canal osteoma resulting in cholesteatoma which is complicated with menengitis.
37. Mondini displazisi olan pediatrik bir olguda beyin-omurilik sıvısı otoresi ve tekrarlayan bakteriyel menenjit
Cerebrospinal fluid otorrhea and recurrent bacterial meningitis in a pediatric case with Mondini dysplasia
38. Fasiyal paraliz ve sensörinöral işitme kaybı ile seyreden büyük petröz apeks kolesterol granülomu: Olgu sunumu
Extensive cholesterol granuloma of the petrous apex presenting with facial paralysis and sensorineural hearing loss:..
39. Submandibüler bezin tek taraflı doğuştan aplazisi
Unilateral conjenital aplasia of the submandibular gland
40. Yumuşak damak leiyomiyosarkomu
Leiomyosarcoma of the soft palate
41. Koklea implantı yapılan hastalarda sosyal ve demografik özelliklerin komprehensif reseptif ve ekspresif performans..
The impact of social and demographic features on comprehensive receptive and expressive performance in cochlear..
42. Obstrüktif uyku apnesi sendromu olan hastalarda transnazal radyofrekansın uzun dönem sonuçları
Long-term results of transnasal radiofrequency in patients with obstructive sleep apnea syndrome
43. Organ koruma çağında total larenjektomi sonrası farengokütanöz fistül oranları
Pharyngocutaneous fistula rates after total laryngectomy in the organ preservation era
44. Trakeaözofageal fistül açılması ve konuşma protezinin komplikasyonları: 47 hastanın retrospektif analizi
Complications of tracheoesophageal puncture and speech valves: retrospective analysis of 47 patients
45. Baş boyun alan enfeksiyonu ile Herpes Simpleks virüs birlikteliği
Head and neck space infection presenting with Herpes Simplex virus
46. Rinofima kökenli kütanöz anjiyosarkom
A cutaneous angiosarcoma arising from the rhinophyma
47. Orbital tümörlerin çıkarılmasında basit bir teknik: Transmaksiller yaklaşım
A simple technique for removal of orbital tumors: transmaxillary approach
48. Respiratuvar epitelyal adenomatoid hamartom: Nadir görülen bir nazofarengeal kitle lezyonu
Respiratory epithelial adenomatoid hamartoma: a rare nasopharyngeal mass lesion
49. Posterior nazal septumun ekstranazofarengeal anjiyofibromu: Nadir bir klinik oluşum
Extranasopharyngeal angiofibroma of the posterior nasal septum: a rare clinical entity
50. Frontal sinüste nadir bir yabancı cisim: Silikon tüp
An unusual foreign body in frontal sinus: silicone tube

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale