Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Organ koruma çağında total larenjektomi sonrası farengokütanöz fistül oranları
 

Organ koruma çağında total larenjektomi sonrası farengokütanöz fistül oranları

Köybaşıoğlu A., İnal E.İ., Yılmaz M., Kızıl Y., Aydil U., Cebeci S.

Amaç: Bu çalışmada primer total larenjektomi (TL) yapılan hastalar ile radyoterapi (RT) veya kemoradyoterapi (KRT) başarısızlığı sonrası kurtarma TL’si uygulanan hastalarda farengokütanöz fistül (FKF) oranları belirlendi ve karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2006 - Ocak 2012 tarihleri arasında kliniğimizde TL yapılmış 91 erkek hastanın (ort. Yaş 61.0+10.3 yıl; dağılım 36-88 yıl) tıbbi kayıtları retrospektif olarak tarandı. Bulgular: Total larenjektomi 64 hastaya primer olarak, 27 hastaya ise RT ya da KRT sonrası kurtarma TL’si olarak uygulandı. Ameliyat sırası mortalite %1.1 idi. Farengokütanöz fistül sıklığı primer cerrahi grubunda, RT/KRT sonrası kurtarma larenjektomisi yapılan hastalarda ve tüm gruplarda sırasıyla %14.3, %25.9 ve %17.8 olarak bulundu. Bu fark, istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Primer cerrahi ve kurtarma cerrahisi uygulanan hastalarda ortalama FKF başlama zamanları sırasıyla 19.0 ve 12.7 gün idi. Ortalama iyileşme süresi primer cerrahi grubunda 31.6 gün, kurtarma cerrahisi grubunda ise 60.0 gün idi. Fistülün başlama zamanı ve iyileşme süresi karşılaştırıldığında, fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Sonuç: Çalışmamızda istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmasa da, RT ve KRT uygulanan hastalarda TL sonrası FKF oranları, primer cerrahi yapılan hastalara kıyasla, yaklaşık iki kat fazla olmakta, erken başlamakta ve geç iyileşmektedir.

Pharyngocutaneous fistula rates after total laryngectomy in the organ preservation era

Köybaşıoğlu A., İnal E.İ., Yılmaz M., Kızıl Y., Aydil U., Cebeci S.

Objectives: In this study, we aimed to determine and compare the pharyngocutaneous fistula (PCF) rates in patients undergoing primary total laryngectomy (TL) or those undergoing salvage TL following radiotherapy (RT)/chemoradiotherapy (CRT) failure. Patients and Methods: Between January 2006 and January 2012, medical records of 91 male patients (mean age 61.0+10.3 years; range 36 to 88 years) who underwent TL in our clinic were retrospectively reviewed. Results: Total laryngectomies were performed in 64 patients primarily and 27 of the patients as salvage TL following RT or CRT. Intraoperative mortality was 1.1%. Pharyngocutaneous fistula rates were 14.3%, 25.9%, and 17.8% in primary surgery group in patients with salvage laryngectomy following RT/CRT, and all groups, respectively. This difference was not statistically significant (p>0.05). The mean of PCF beginning time in primary surgery and salvage surgery patients were 19.0 and 12.7 days respectively. The mean time to recovery was 31.6 in primary surgery group and 60.0 days in salvage surgery group. When the beginning time of the fistula and recovery time were compared, the difference was also not statistically significant (p>0.05). Conclusion: Despite the lack of any statistically significant difference in our study, we found that post-TL PCF following RT/CRT occurs almost two times more frequently with earlier symptom onset and late recovery, compared to those undergoing primary surgery.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(1):10-14

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale