Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Trakeaözofageal fistül açılması ve konuşma protezinin komplikasyonları: 47 hastanın retrospektif analizi
 

Trakeaözofageal fistül açılması ve konuşma protezinin komplikasyonları: 47 hastanın retrospektif analizi

Katılmış H., Öztürkcan S., Pınar E., Öncel S., Çallı Ç., İmre K. A., Sakarya U. E.

Amaç: Bu çalışmada total larenjektomili hastalarda ses restorasyonu için trakeoözofageal fistül (TÖF) açılması ve konuşma protezi uygulamasının komplikasyonları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2006 - Haziran 2011 tarihleri arasında total larenjektomi sonrası ses restorasyonu için TÖF açılması ve konuşma protezi uygulanan 47 erkek hasta (ort. Yaş 62.8±1.2 yıl; dağılım 41-80 yıl) retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara sekonder TÖF açılması ve Provox ses protezi uygulaması yapıldı. Hastaların demografik, hastalık ve tedavi özellikleri kaydedildi. Trakeaözofageal fistül ve konuşma protezi ile ilişkili komplikasyonlar, tedavisi ve TÖF kapatılmasını gerektiren klinik durumlar da kaydedildi. Bulgular: Yirmi hastada trakeoözofageal fistül açılması ve ses protezi ile ilişkili komplikasyon saptandı. Komplikasyonların büyük çoğunluğunu granülasyon dokusu oluşumu (n=2, 4.2%), protez yutulması (n=6, 12.7%) ve TÖF traktı genişlemesi/protez etrafı kaçak (n=9, 19.1%) gibi minör komplikasyonlar oluşturmaktaydı. Üç hastada majör komplikasyon gözlendi. Bunlardan ikisi [mediastinit (n=1, 3.1%) ve paraözofageal apse (n=1, 3.1%)] hayatı tehdit eden komplikasyondu ve ameliyat sonrası 1. ay içerisinde ortaya çıktı. Genel komplikasyon oranı, 15.3 aylık ortalama takip süresince %42.6 idi. Fistül traktı genişlemesi/protez etrafı kaçak (n=9, 19.1%) bu çalışmada görülen en sık minör komplikasyondu ve ses protezinin çıkarılarak TÖF kapatılmasının en sık nedeni olarak saptandı. Sonuç: Ses restorasyonu için oluşturulan trakeoözofageal fistül açılması işlemi komplikasyonu olmayan tamamen masum bir işlem değildir. Hastalar işlem sonrası TÖF ile ilişkili olarak, erken ve geç dönemde ortaya çıkabilecek komplikasyonlar açısından izlenmelidir.

Complications of tracheoesophageal puncture and speech valves: retrospective analysis of 47 patients

Katılmış H., Öztürkcan S., Pınar E., Öncel S., Çallı Ç., İmre K. A., Sakarya U. E.

Objectives: This study aims to evaluate the complications of tracheoesophageal puncture (TEP) for voice restoration and speech valves in patients undergoing total laryngectomy. Patients and Methods: Between January 2006 and June 2011, 47 male patients (mean age 62.8±1.2 years; range 41 to 80 years) who underwent TEP and speech valve for voice restoration after total laryngectomy were retrospectively analyzed. Secondary TEP was performed and Provox indwelling voice prosthesis were inserted in all patients. Demographic, disease and treatment characteristics of patients were recorded. Complications related to TEP and speech valves, the management of complications and clinical conditions of complete closure of TEP were also recorded. Results: Tracheoesophageal puncture and speech valve related complications were observed in 20 patients. The majority of complications were minor complications including granulation tissue formation (n=2, 4.2%), deglutition of prosthesis (n=6, 12.7%) and TEP enlargement/leakage around prosthesis (n=9, 19.1%). Major complications were observed in three patients. Two of them were life-threatening complications; a mediastinitis (n=1, 3.1%) and paraesophageal abscess (n=1, 3.1%), and both appeared in the first month of the postoperative period. The overall complication rate was 42.6% during mean follow-up of 15.3 months. racheoesophageal fistula enlargement (n=9, 19.1%) was the most common minor complication and the most common cause of complete closure of TEP in this study. Conclusion: Tracheoesophageal puncture for voice restoration is not an entirely innocent procedure without any complications. Patients should be monitored for TEP-related complications in the early and late postoperative period.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(1):15-20

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale