Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Nazal septum deviyasyonlu hastalarda ameliyat başarısının orta kulak ventilasyonu üzerine etkisi
 

Nazal septum deviyasyonlu hastalarda ameliyat başarısının orta kulak ventilasyonu üzerine etkisi

Osma Ü., Eyigör H., Yılmaz M. D., Aygener N., Buyruk A.

Amaç: Bu çalışmada burun tıkanıklığına yol açan septum deviyasyonu cerrahisi ve cerrahi başarının orta kulak ventilasyonu üzerine etkisi araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya septum deviyasyonu nedeniyle septoplasti ameliyatı yapılan ve ameliyat öncesi kulak muayenesi normal olan 18 yaş üzeri 25 hasta (6 kadın, 19 erkek; ort. Yaş 24.7±6.1 yıl; dağılım 18-38 yıl) dahil edildi. Hastaların burun tıkanıklığı şikayeti görsel analog ölçeği ve burun tıkanıklığı semptom değerlendirme (NOSE) skalası ile ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası üçüncü ayda değerlendirildi. Timpanometri testleri ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası yedinci gün, birinci ay ve üçüncü ayda yapıldı. Bulgular: Ortalama NOSE skorunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p=0.00). Ameliyat öncesi NOSE skor ortalaması 55.5±16.4 ve ameliyat sonrası 3. aydaki NOSE skor ortalaması 19.0±7.7 idi. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 3. aydaki NOSE skorundaki farklılık, istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.00). Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası timpanometri sonuçları karşılaştırıldığında, orta kulak basınçlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmedi (p=0.375). Ameliyat sonrası NOSE skorları ve orta kulak basıncı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı (r=-0.10, p=0.943). Sonuç: Çalışma bulguları, septoplasti ameliyatının ve cerrahi başarının orta kulak basınç ve ventilasyonunu anlamlı olarak değiştirmediğini gösterdi.

The effect of operation success on middle ear ventilation in patients with nasal septal deviation

Osma Ü., Eyigör H., Yılmaz M. D., Aygener N., Buyruk A.

Objectives: This study aims to evaluate the effect of septal deviation causing nasal obstruction and septal surgery on middle ear ventilation. Patients and Methods: Twenty-five patients over 18 years of age (6 females, 19 males; mean age 24.7±6.1 years; range 18 to 38 years) who underwent septoplasty due to septal deviation with a normal baseline ear function were included in the study. Nasal obstruction was evaluated preoperatively and at three months postoperatively using visual analog scale and nasal obstruction symptom evaluation (NOSE) scale. Tympanometric tests were performed preoperatively and on seventh day, in the first month and third month postoperatively. Results: There was a statistically significant difference in the mean NOSE score (p=0.00). The mean preoperative NOSE score was 55.5±16.4, while the mean postoperative (at 3 months) NOSE score was 19.0±7.7. The difference in preoperative and postoperative (at 3 months) NOSE scores was statistically significant (p=0.00). In the comparison of the preoperative and postoperative tympanometry results, no statistically significant difference was observed in middle ear pressures (p=0.375). There was no statistically significant relationship between postoperative NOSE scores and middle ear pressures (r=-0.10; p=0.943). Conclusion: Our study results showed that the success of septoplasty operation and operation success does not affect the ventilation and pressure of the middle ear significantly.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(1):26-31

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale