Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Termal welding tonsillektominin ameliyat sonrası ağrı üzerinde etkisi.
 

Termal welding tonsillektominin ameliyat sonrası ağrı üzerinde etkisi.

Görür K., Özcan C., Vayısoğlu Y., Sevük L., Meşe F.

Amaç: Bu çalışmada termal welding kullanılarak yapılan tonsillektomi ile konvansiyonel soğuk diseksiyon tonsillektominin ameliyat sonrası ağrı üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı. Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışmaya Kasım 2009 ile Mayıs 2011 tarihleri arasında kronik tonsilit veya tıkayıcı uyku apnesi nedeniyle tonsillektomi yapılan 60 çocuk hasta (38 erkek, 22 kız; ort. Yaş 8.4 yıl; dağılım 5-15 yıl) dahil edildi. Çalışmada 30 hastaya termal welding tekniği ve 30 hastaya ise soğuk diseksiyon ile tonsillektomi yapıldı. Ameliyat sonrası ağrı görsel analog ölçeği ile değerlendirildi. Ameliyat sonrası ilk gün ağrı derecesi 10 olarak kabul edildi ve hastaların diğer dokuz gün için 0-10 arasında puanlama yapmaları istendi. Ağrı skorlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesinde ilk beş günü için Student-t testi, diğer günler için Mann Whitney-U testi kullanıldı. Bulgular: İlk beş günkü ağrı değerlendirilmesinde ortalama skorlar soğuk diseksiyon tonsillektomi için 35.83 iken, termal welding tonsillektomi için ise 31.90 idi. Son beş gün için yapılan ağrı değerlerinin ortalaması ise, soğuk diseksiyon tonsillektomi için 15.6 ve termal welding tonsillektomi için 10.33 idi. Soğuk diseksiyon tonsillektomi ilk beş, son beş ve toplam 10 günlük ağrı skoru, termal welding diseksiyon uygulamasına kıyasla, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek idi (p<0.05). Sonuç: Termal welding tonsillektominin konvansiyonel soğuk diseksiyon tonsillektomiye kıyasla, ameliyat sonrası daha az ağrıya neden olabileceği düşünüldü

The effects of thermal welding tonsillectomy on postoperative pain.

Görür K., Özcan C., Vayısoğlu Y., Sevük L., Meşe F.

Objectives: This study aims to compare the effects of the thermal welding tonsillectomy and conventional cold dissection tonsillectomy on the postoperative pain. Patients and Methods: Between November 2009 and May 2011, 60 pediatric patients (38 boys, 22 girls; mean age 8.4 years; range 5 to 15 years) who underwent tonsillectomy due to chronic tonsillitis or obstructive sleep apnea were included. Tonsillectomy with thermal welding was performed on 30 patients and conventional cold dissection tonsillectomy was performed on the 30 patients. Postoperative pain was assessed by visual analog scale. Postoperative first day pain score was accepted as 10 and the patients were asked to score between 0-10 for other nine days. Student t-test was used for the statistical evaluation of pain scores in the first five days, while Mann- Whitney-U test was used for the other days. Results: In the first five day evaluation, the mean pain score was 35.83 for cold dissection tonsillectomy and 31.90 for thermal welding tonsillectomy. The mean pain value for the last five days was 15.6 for cold dissection tonsillectomy and 10.33 for thermal welding tonsillectomy. The mean pain scores of cold dissection tonsillectomy were statistically significantly higher, compared to thermal welding tonsillectomy for first five day, last five day and total 10 days (p<0.05). Conclusion: We consider that thermal welding tonsillectomy results in lower postoperative pain, compared to the conventional cold dissection tonsillectomy.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(1):32-36

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale