Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Prenatal dönemde ekzojen glukokortikoid ve stres maruziyeti iç kulağı etkileyebilir
 

Prenatal dönemde ekzojen glukokortikoid ve stres maruziyeti iç kulağı etkileyebilir

Yalçın Ş., Alpay H.C., Sakallıoğlu Ö., Çolakoğlu N., Özel B.H.

Amaç: Bu çalışmada prenatal dönemde ekzojen glukokortikoidlere maruz kalınmasının işitme üzerine etkisi incelendi ve bir antioksidan olan kafeik asit fenetil esterin (KAFE) iç kulakta oluşabilecek olası hasarı önlemede etkili olup olmadığı değerlendirildi. Gereç ve Yöntem: On iki hamile Sprague-Dawley cinsi sıçanın, yarısına deksametazon ve diğer yarısına da distile su enjekte edildi. Esas denekler, bu sıçanların yavrulamasıyla elde edildi. Esas denekler iki aylık olduklarında stres etkisi oluşturmak için dört saat süresince 110 dB gürültüye maruz bırakıldı. Denekler üç gruba ayrıldı. Grup 1: annelerine distile su enjekte edilen denekler; Grup 2: annelerine deksametazon verilen denekler; Grup 3: annelerine deksametazon ve KAFEverilen denekler. Bulgular: Gürültüye maruziyet öncesi dönemde, ekzojen deksametazon verilen ve verilmeyen gruplar arasında işitme eşikleri bakımından istatistiksel anlamlı farklılık saptanmazken (p>0.05), gürültü maruziyetinden sonraki dönemde, ekzojen deksametazon verilen deneklerde işitme eşikleri istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Sonuç: Prenatal dönemde ekzojen glukokortikoidlere maruz kalınması iç kulağı gürültünün etkilerine karşı hassas hale getirebilir ve KAFE olası bu hasarı önlemede etkilidir.

Prenatally exposure to exogenous glucocorticoids and stress may affect the inner ear.

Yalçın Ş., Alpay H.C., Sakallıoğlu Ö., Çolakoğlu N., Özel B.H.

Objectives: This study aims to investigate the effect of exogenous glucocorticoid exposure in the prenatal period on hearing and to evaluate the effectiveness of caffeic acid phenethyl ester (CAPE), an antioxidant, on the prevention of the inner ear injury. Materials and Methods: Dexamethasone was given to half of twelve Sprague-Dawley pregnant rats and the distilled water was given to the remaining half. The real subjects were obtained by born of the offsprings. When the all subjects were two months of age, they were exposed to 110 dB noise during four hours as a stressor effect. These subjects were divided into three groups. Group 1: subjects to whose mothers were given distilled water; Group 2: subjects to whose mothers were given dexamethasone; Group 3: subjects to whose mothers were given dexamethasone and CAPE. Results: While there was no statistical significance in hearing thresholds which exposed and not exposed to exogenous dexamethasone before noise exposure (p>0.05) between the groups, the elevation of hearing thresholds of subjects which exposed to exogenous dexamethasone was statistically significant after noise exposure (p<0.05). Conclusion: Prenatally exposure to exogenous glucocorticoids may cause the inner ear susceptible to the effect of noise, and CAPE is effective to prevent the possible damage.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(2):104-111

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale