Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Parotis kitlelerine cerrahi yaklaşımımız: 130 olgunun analizi
 

Parotis kitlelerine cerrahi yaklaşımımız: 130 olgunun analizi

Güney K., Günizi H.

Amaç: Bu çalışmada parotis kitlesi olan hastalara uygulanan cerrahi işlemler, histopatolojik sonuçlar, hastalığın görülme sıklığı ve komplikasyonları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2002 - Aralık 2010 tarihleri arasında kliniğimize parotis kitlesi ile başvuran ve parotidektomi uygulanan 130 hastanın (63 erkek, 67 kadın; ort. Yaş 47.2 yıl; dağılım 15-81 yıl) tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, uygulanan cerrahi yöntemler, histopatolojik değerlendirme ve komplikasyonlar kaydedildi. Bulgular: Kitlelerin toplam 105’i (%79.5) yüzeyel lob, 27’si (%20.5) derin lob yerleşimli idi. İki hasta iki taraflı lezyon nedeniyle farklı zamanlarda iki kez ameliyat edildi. Hastaların %15.2’sinde nonneoplastik lezyon, %67.4’ünde benign tümör, %17.4’ünde malign tümör tespit edildi. En sık görülen benign tümör, pleomorfik adenom idi. Malign tümörler içerisinde mukoepidermoid karsinom, yassı epitel hücreli karsinom ve lenfoma eşit oranda saptandı. Yüz on hastaya yüzeyel parotidektomi, 13 hastaya total parotidektomi, dokuz hastaya total parotidektomi artı boyun diseksiyonu uygulandı. Ameliyat sonrası dönemde 15 hastada (%11.4) fasiyal paralizi gelişti. Sonuç: Çalışma bulgularımız hasta yaş-cinsiyet dağılımı, tümörün yerleşimi, patolojik tanı ve ameliyat sonrası komplikasyon oranlarının literatürle uyumlu olduğunu göstermektedir.

Our surgical approach to parotid masses: an analysis of 130 patients

Güney K., Günizi H.

Objectives: This study aims to evaluate the surgical procedures applied, histopathologic results, incidence of the disease, and complications in patients with parotid tumors. Patients and Methods: Between January 2002 and December 2010, medical records of 130 patients (63 males, 67 females, mean age 47.2 years; range 15 to 81 years) with parotid masses who were admitted to our clinic and underwent parotidectomy were retrospectively analyzed. Age, sex, surgical procedures applied, histopathological results and complications were recorded. Results: A total of 105 masses (79.5%) were superficial lobe, while 27 (20.5%) were located in the deep lobe. Two patients were operated twice due to bilateral lesion at different time. We found that 15.2% of patients had nonneoplastic lesions, 67.4% had benign tumors and 17.4% had malignant tumors. The most frequent benign tumor was pleomorphic adenoma. Among malignant tumors, mucoepidermoid carcinoma, squamous cell carcinoma and lymphoma were found at same frequency. Superficial parotidectomy was performed on 110 patients, whereas 13 patients underwent total parotidectomy and nine patients underwent total parotidectomy plus neck dissection. Fifteen patients (11.4%) developed facial paralysis during the postoperative period. Conclusion: Our study results suggest that the distribution of patient age-sex, tumor location, pathologic diagnosis, and postoperative complication rate is consistent with the literature.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(2):85-89

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale