Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Dört ulusal KBB dergisinin 2002-2010 yılları arasındaki niceliksel ve niteliksel analizi
 

Dört ulusal KBB dergisinin 2002-2010 yılları arasındaki niceliksel ve niteliksel analizi

Doğan E., İkiz A.Ö., Güneri E.A., Erdağ T.K., Ecevit M. C., Durmuşoğlu M.

Amaç: Bu çalışmada ulusal hakemli dört kulak burun boğaz dergisinin 2002-2010 yılları arasındaki niceliksel ve niteliksel analizleri yapıldı ve 1990-1994 dönemindeki çeşitli parametreler ile karşılaştırıldı. Gereç ve Yöntemler: Ulusal hakemli dört derginin 2002, 2005 ve 2010 yıllarına ait tüm sayılarındaki her bir makale için, yazar sayısı ve kadın yazar sayısı, ilk yazarın cinsiyeti, makalenin gönderildiği şehir ve kurumlar, referans sayısı ve ulusal referans sayısı ayrı ayrı kayıt edildi. Makalelerin dili not edildi ve çalışmalar içeriklerine göre altı ana konu başlığı altında toplandı. Niteliksel analizde ise tüm çalışmalar kanıta dayalı tıp prensibine göre değerlendirildi ve makalelerin 1’den 5’e kanıt düzeyleri kayıt edildi. İstatistiksel analiz Pearson ki-kare ve tek yönlü ANOVA testleri kullanılarak yapıldı. Bulgular: Dört ulusal kulak burun boğaz dergisinin 2002 yılında 143, 2005 yılında 147 ve 2010 yılında 134 olmak üzere toplam 424 makalesi değerlendirildi. Makale başına düşen yazar sayısı 4.49 olarak bulunurken, yıllar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Makale başına düşen ortalama kadın yazar sayısı 0.85 idi. Makalelerin yayımlandığı kurumların değerlendirilmesinde, üniversite hastanelerinden yapılan yayınların eğitim hastaneleri ve diğer sağlık merkezlerinden daha fazla olduğu, ancak 2010 yılında bu farkın azaldığı saptandı. Referans kullanımı açısından yapılan değerlendirmede, 2002-2010 yılları arasında makale başına düşen ortalama referans ve yerli referans sayısı sırasıyla 16.90’dan 18.12’ye ve 1.54’den 1.68’e yükselmişti. Makalelerin ana konu başlıklarına göre sınıflandırılması ile en fazla yayının üst solunum/sindirim yolu ve boyun, en az yayının ise fasiyal plastik cerrahisi ile ilgili olduğu saptandı. Kanıta dayalı tıp açısından yapılan niteliksel analizde, çalışılan üç yılda da evre 1 kanıt düzeyine sahip makaleye rastlanmadı. Sonuç: Ülkemizde kulak burun boğaz dergilerinin ve ilintili yayınların kalitesinin geliştirilmesi amacıyla benzer çalışmaların dönemsel olarak yapılması faydalı olacaktır.

Quantitative and qualitative analysis of four national otorhinolaryngology journals between 2002 and 2010..

Doğan E., İkiz A.Ö., Güneri E.A., Erdağ T.K., Ecevit M. C., Durmuşoğlu M.

Objectives: This study aims to perform a quantitative and qualitative analysis of four national peer-reviewed otorhinolaryngology journals between 2002 and 2010 and compare various parameters in 1990-1994 period. Materials and Methods: The number of authors and female authors, gender of first author, city and the institution where the article was submitted, number of references and national references were noted separately for each article in all issues of four national peer-reviewed journals in years 2002, 2005 and 2010. Language of articles was noted and they were grouped under six main headings based on their subjects. Quantitative analysis was performed considering evidence-based medicine principle and evidence levels of articles were noted between 1 and 5. Statistical analysis was performed using Pearson chi-square and one-way ANOVA tests. Results: A total of 424 articles including 143 in 2002, 147 in 2005 and 134 in 2010 in four national otorhinolaryngology journals were evaluated. The number of authors per article was found to be 4.49, indicating no statistically significant difference between the years (p>0.05). The mean number of female authors per article was 0.85. When the institutions submitted articles were assessed, number of publications from university hospitals was higher than the education hospitals and other health care services; however, this difference was reduced in 2010. In the evaluation of cited references, the mean number of references and national references per article increased from 16.90 to 18.12 and from 1.54 to 1.68 in 2002 and 2010, respectively. According to the articles categorized to their main subjects, it was found that most of the publications were related to upper respiratory/digestive tract and neck and the least was related to facial plastic surgery. The qualitative analysis in terms of evidence-based medicine revealed no articles with level 1 evidence through three years studied. Conclusion: It will be useful to make similar periodical studies to improve the quality of otorhinolaryngology journals and related articles in Turkey.

KBB İhtisas Dergisi C:23 S:5 260-267

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale