Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Hipofarenks kanserinde kemoradyoterapi ve cerrahi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi
 

Hipofarenks kanserinde kemoradyoterapi ve cerrahi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi

Onart S., Kasapoğlu F., Demirci U., Özmen A. Ö., Demiröz C., Özkan L., Coşkun H. H.

Amaç: Bu çalışmada hipofarenks kanserli hastalarda kemoradyoterapinin ve cerrahi tedavinin etkinliği değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2003 - Temmuz 2009 tarihleri arasında hipofarenks kanseri tanısı konulan 48 hasta (31 erkek, 17 kadın; ort. Yaş 55.5±13.4 yıl; dağılım 29-84 yıl) retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar cerrahi (n=17) ve kemoradyoterapi (n=31) gruplarına ayrıldı. Bulgular: İleri evre hastalığı olan hastalarda genel sağkalım oranları, cerrahi grupta kemoradyoterapi grubuna göre istatistiksel olarak daha yüksekti. Hastaların nüks oranları cerrahi grupta %35.3, kemoradyoterapi grubunda ise %41.4 idi. Sonuç: Çalışma bulgularımız sağkalım oranının cerrahi grubunda daha yüksek olduğunu göstermiştir. Diğer yönden, kemoradyoterapi larenksin korunabilmesi ile ön plana çıkmıştır.

An evaluation of the results of chemoradiotherapy and surgical treatment for hypopharyngeal cancer

Onart S., Kasapoğlu F., Demirci U., Özmen A. Ö., Demiröz C., Özkan L., Coşkun H. H.

Objectives: This study aims to evaluate the efficacy chemoradiotherapy and surgical treatment in patients with hypopharyngeal cancer. Patients and Methods: Between January 2003 and July 2009, 48 patients (31 males, 17 females; mean age 55.5±13.4 years; range 29 to 84 years) who were diagnosed with hypopharyngeal cancer were retrospectively evaluated. The patients were assigned into surgery (n=17) and chemoradiotherapy (n=31) groups. Results: The overall survival of the patients with advanced disease in the surgery group was statistically higher than those in the chemoradiotherapy group. The recurrence rate of the patients was 35.3% in the surgery group, whereas it was 41.4% in the chemoradiotherapy group. Conclusion: Our study results indicated that the survival rates were higher in the surgery group. On the other hand, chemoradiotherapy had the advantage of laryngeal preservation.

KBB İhtisas Dergisi C:23 S:5 275-281

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale