2014

1. Septoplastide burun tampon kullanımının cerrahi başarıya etkisi
Effects of nasal pack use on surgical success in septoplasty
2. Arka yarı dairesel kanal benign paroksismal pozisyonel vertigolu hastalarda aterosklerotik belirteçlerin araştırılması.
An investigation of atherosclerotic markers in patients with posterior semi-circular canal benign paroxysmal..
3. Kikuchi-Fujimoto hastalığı
Kikuchi-Fujimoto disease
4. Submandibüler bezin sialoliti taklit eden multipl flebolitler içeren hemanjiyomu: İlk pediatrik olgu
Submandibular hemangioma with multiple phleboliths mimicking sialolithiasis: the first pediatric case
5. Desloratadin monoterapisi veya desloratadin artı montelukast kombinasyonu ile tedavi edilen inatçı alerjik rinit..
Quality of life in patients with persistent allergic rhinitis treated with desloratadine monotherapy or desloratadine..
6. Burun kanaması tedavisi: Durmuş kanamaya bir tıbbi girişim gerekir mi?
Epistaxis management: is medical intervention required for inactive epistaxis?
7. Alt çenenin primer intraosseöz yassı hücreli karsinomu
Primary intraosseous squamous cell carcinoma of the mandible
8. Obstrüktif uyku apnesi sendromlu hastalarda rinomanometri sonuçlarının polisomnografi ve fizik muayene bulguları..
Comparison of rhinomanometry results with polysomnography and physical examination findings in patients with..
9. Fujimori gate flep: Alt dudak karsinomunun rezeksiyonu nedeniyle oluşan alt dudak defektlerinin rekonstrüksiyonunda..
Fujimori gate flap: an old flap for reconstruction of lower lip defects due to lower lip carcinoma resection
10. Sıcak siyah çay tüketiminin metisilin dirençli Staphylooccus aureus burun taşıyıcılığı üzerindeki etkileri
The effects of regular hot black tea consumption on nasal carriage of methicillin-resistant Staphylococcus aureus
11. Dil lenfanjiyomu: Diş sorunu olan dört olgu sunumu
Lymphangioma of the tongue: report of four cases with dental aspects
12. Dil tabanı ve hiyoid kemik tutulumu için yeni uzatılmış suprakrikoid larengektomi tekniği: Krikoglosomandibulopeksi..
A new extended supracricoid laryngectomy technique for tongue base and hyoid bone involvement:..
13. Sinonazal teratokarsinosarkom
Sinonasal teratocarcinosarcoma
14. Kötü gidişli sialoblastom: Nadir bir olgu
Unfavorable sialoblastoma: a rare case
15. Temporal kemiğin primer intraosseöz hemanjiyomu
Primary intraoseous hemangioma of temporal bone
16. Paranazal bölgenin çarpışma tümörleri: İki olgu sunumu
Collision tumors of the paranasal region: presentation of two cases
17. Erişkinlerde çift taraflı koanal atrezi
Bilateral choanal atresia in adults
18. Palatal miyoklonus
Palatal myoclonus
19. Burun boşluğunun miyoepitelyal neoplazmı: Olağan dışı klinik tablo ile seyreden nadir bir tümör
Myoepithelial neoplasm of nasal cavity: an uncommon tumor presenting with an unusual clinical presentation
20. Forestier sendromu: Nadir bir disfaji nedeni
Forestier’s syndrome: a rare cause of dysphagia
21. İzole alt konka hipertrofisi olan hastalarda radyofrekans termal ablasyon tedavisinin nazal mukosilier klirens üzerine..
Effect of radiofrequency thermal ablation treatment on nasal mucociliary clearance in patients with isolated..
22. Timpanoplasti sonrası kulağın protüzyonu ve mastoid sargı kullanımı
Ear protrusion after tympanoplasty and the use of mastoid dressing
23. Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile adenoid dokuda Helicobacter pylori tespiti
Detection of Helicobacter pylori in adenoid tissue by real-time polymerase chain reaction
24. İdiyopatik ani sensörinöral işitme kaybında anti-ısı şok protein 70 ve paraoksonaz serum düzeylerinin prognostik değeri
Prognostic value of serum anti-heat-shock protein 70 and paraoxonase levels in idiopathic sudden sensorineural ..
25. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongre bildirilerinin analizi ve yayımlanma oranları
Analysis and publication rate of the presentations at the Turkish National Otorhinolaryngology and Head and Neck..
26. Lingual schwannom
Lingual schwannoma
27. İzole alt konka hipertrofisi tedavisinde radyofrekans termal ablasyon tekniği etkinliğinin bilgisayarlı tomografi ve..
Evaluation of efficacy of radiofrequency thermal ablation technique by computed tomography and visual analog..
28. Vasküler kompresyon sendromları: 24 yıllık endoskop yardımlı mikrovasküler dekompresyon deneyimlerimiz
Vascular compression syndromes: our 24 year endoscope-assisted microvascular decompression experiences
29. İşitmesi normal olan ve işitme kaybı olan hastalarda tinnitus şiddet indeksi, tinnitus handicap envanteri ve ..
Assessment of tinnitus with tinnitus severity index, tinnitus handicap inventory and distortion product otoacoustic..
30. Septoplasti olgularında ameliyat sonrası antibiyotik kullanımı: Gerçekten gerekli mi?
Postoperative use of antibiotics in septoplasty cases: Is it really necessary?
31. Radyoaktif iyot verilen sıçanlarda tükürük bezleri üzerinde E vitaminin radyasyondan koruyucu etkisinin..
An evaluation of the radioprotective effect of vitamin E on the salivary glands of radioactive iodine in rats
32. Formalin fiksasyonu sonrası dil örneklerinde cerrahi sınır küçülmesinin değerlendirilmesi
Evaluation of shrinkage of surgical margins on tongue specimens following formalin fixation
33. Staphylococcus aureus taşıyıcılığı üzerinde topical mometazon furoat burun spreyinin etkisi
The effect of topical mometasone furoate nasal spray on carriage of Staphylococcus aureus
34. Otoskleroz cerrahisinin işitme sonuçları üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of efficacy of otosclerosis surgery on hearing outcomes
35. İki taraflı burun içi ilerletme/rotasyon flepleri kullanarak nazal septal perforasyon kapama
Closure of nasal septal perforations using bilateral intranasal advancement/rotation flaps
36. Benign vokal kord lezyonlarının larengeal elektromiyografi ile değerlendirilmesi
Evaluation of benign vocal cord lesions with laryngeal electromyography
37. Sık solunum yolu enfeksiyonu ve uzamış öksürük atakları olan çocuklarda küf duyarlılığı
Mold hypersensitivity in children with frequent respiratory tract infection and prolonged cough attacks
38. Alerjinin cerrahi olarak tedavi edilen nazal polipozis prognozuna etkisi
The effect of allergy on prognosis of surgically treated nasal polyposis
39. İşitme cihazına bağlanmış yeni transkütanöz kemik - Baha® Attract Sistemi: Türkiye’de ilk deneyim
A new transcutaneous bone anchored hearing device - the Baha® Attract System: the first experience in Turkey
40. Parotis bezinin hibrid karsinomu: Duktal karsinom ve miyoepitelyal karsinom
Hybrid carcinoma of the parotid gland: ductal carcinoma and myoepithelial carcinoma
41. Normal yerleşimli tiroid bezi ile birlikte görülen submandibüler ektopik tiroid
Submandibular ectopic thyroid with normally located thyroid gland
42. Baş boyun bölgesinin serbest flep rekonstrüksiyonlarının mikrodebrider yardımıyla işlevsel ve estetik yeniden..
Functional and aesthetic recontouring of free flap reconstructions of the head and neck region with microdebrider
43. Nazal septal perforasyondan kaynaklanan skuamöz hücreli karsinom: Nadir bir burun tümörü
Squamous cell carcinoma originating from the nasal septal perforation: a rare nasal tumor
44. Uyku apne sendromunda transoral robotik cerrahi
Transoral robotic surgery for sleep apnea syndrome
45. Üç kardeşteki aynı nazal tip deformitesi
The same nasal tip deformity in three siblings
46. Üst çenede periferik ossifiye fibrom
Peripheral ossifying fibroma of maxilla

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale