Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2014 » İdiyopatik ani sensörinöral işitme kaybında anti-ısı şok protein 70 ve paraoksonaz serum düzeylerinin prognostik değeri
 

İdiyopatik ani sensörinöral işitme kaybında anti-ısı şok protein 70 ve paraoksonaz serum düzeylerinin prognostik değeri

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Sakallıoğlu Ö., Alpay C. H., Düzer S., Kaman D.

AMAÇ: Bu çalışmada serum anti-ısı şok protein 70 (anti-IŞP 70) düzeyleri ve serum paraoksonaz (PON) düzeyleri ve idiyopatik ani sensörinöral işitme kaybı (İASNİK) prognozu arasındaki ilişki araştırıldı. YÖNTEMLER: Çalışmaya 25 İASNİK’li hasta çalışma grubu olarak ve 25 sağlıklı gönüllü kontrol grubu olarak dahil edildi. Tüm hastalardan tedaviye başlamadan önce ve yalnızca çalışma grubundaki hastalardan tedavinin 10. gününde kan örneği alındı. İdiyopatik ani sensörinöral işitme kaybı, 250-6.000 Hz arasındaki işitme kaybı olarak tanımlandı. Tedavinin 10. gününde işitmede düzelme olup olmadığı değerlendirildi. BULGULAR: Tedavi öncesi serum PON ve anti-IŞP 70 düzeyleri tedavi sonrası serum PON ve anti-IŞP 70 düzeyleri ile karşılaştırıldığında, iyileşen hastalarda tedavi sonrası serum PON düzeylerinin arttığı, yine iyileşen hastalarda tedavi sonrası anti-IŞP 70 serum düzeylerinin ise azaldığı belirlendi. SONUÇ: Anti-IŞP 70 ve PON serum düzeylerinin, İASNİK’li hastalarda prognozu tahmin etmede ve değerlendirmede kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Prognostic value of serum anti-heat-shock protein 70 and paraoxonase levels in idiopathic sudden sensorineural ..

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Sakallıoğlu Ö., Alpay C. H., Düzer S., Kaman D.

Prognostic value of serum anti-heat-shock protein 70 and paraoxonase levels in idiopathic sudden sensorineural hearing loss OBJECTIVE: This study aims to investigate the correlation between serum anti-heat shock protein 70 (anti-HSP 70) levels, serum paraoxonase (PON) levels and prognosis of idiopathic sudden sensorineural hearing loss (ISSHL). METHODS: Twenty-five patients with ISSHL as the study group and 25 healthy volunteers as the control group were enrolled in this study. Blood samples were obtained from all patients before the treatment initiation and on the 10th day of the treatment from only patients of the study group. Idiopathic sudden sensorineural hearing loss was defined as the hearing loss between 250-6.000 Hz frequencies. The recoveries in the hearing thresholds were evaluated at 10 days of the treatment. RESULTS: When the pre-treatment serum PON, anti-HSP 70 levels and the post-treatment serum PON, anti-HSP 70 levels of the patients with ISSHL were compared, we observed that the post-treatment serum PON levels of the recovered patients increased, while the post-treatment serum anti-HSP 70 levels of recovered patients decreased. CONCLUSION: We believe that serum levels of anti-HSP 70 and PON can be used as markers for estimating and evaluating the prognosis of ISSHL patients.

KBB İhtisas Dergisi C:24 S:2 83-88

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale