Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2014 » Obstrüktif uyku apnesi sendromlu hastalarda rinomanometri sonuçlarının polisomnografi ve fizik muayene bulguları..
 

Obstrüktif uyku apnesi sendromlu hastalarda rinomanometri sonuçlarının polisomnografi ve fizik muayene bulguları..

Yüksel A.

Obstrüktif uyku apnesi sendromlu hastalarda rinomanometri sonuçlarının polisomnografi ve fizik muayene bulguları ile karşılaştırılması Amaç: Bu çalışmada anterior rinomanometri yapılan obstrüktif uyku apne sendromlu (OUAS) hastalarda nazal direncin etkisi araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Mayıs 2011 - Eylül 2011 tarihleri arasında, horlama, partnerlerinin ifade ettiği uykuda solunum durması, gündüz aşırı uykululuk hali ve yorgunluk yakınmalarıyla başvuran ve polisomnografi ile OUAS tanısı konan, basit horlamalı 100 gönüllü hasta (76 erkek, 24 kadın; ort. Yaş 47.6±11.6 yıl; dağılım 20-71 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastaların hepsine anterior rinomanometri uygulandı ve nazal dirençleri hesaplandı. Hastaların Mallampati ve vücut kütle indeksleri (VKİ) hesaplandı. Polisomnografi ile ortalama apne-hipopne indeksi (AHİ) ve minimum oksijen satürasyon değerleri ölçüldü. Bulgular: Nazal direnç ile AHİ arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. Ancak, AHİ ile Mallampati ve VKİ indeks değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulundu. Hastalarda Mallampati ve VKİ indeks değerleri arttıkça, AHİ’de artış saptandı. Sonuç: Çalışma bulgularımız, OUAS hastalarında nazal direncin AHİ ve minimum oksijen satürasyonu üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermiştir.

Comparison of rhinomanometry results with polysomnography and physical examination findings in patients with..

Yüksel A.

Comparison of rhinomanometry results with polysomnography and physical examination findings in patients with obstructive sleep apnea syndrome Objectives: This study aims to investigate the effects of anterior rhinomanometry-induced nasal resistance on obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) patients. Patients and Methods: Between May 2011 and September 2011, 100 volunteer patients (76 males, 24 females; mean age 47.6±11.6 years; range 20 to 71 years) who were admitted with complaints of snore, breathing pauses told by their partners, oversleep mood in a daytime and fatigue and diagnosed with OSAS by polysomnography with simple snore were included. Anterior rhinomanometry was applied for all patients and nasal resistance was estimated. Mallampati index and body mass index (BMI) of patients was calculated. The mean apnea-hypopnea index (AHI) and minimum oxygen saturation values were measured. Results: There was no significant relationship between nasal resistance and AHI. However, a significant relationship between AHI and Mallampati and BMI values was observed. The AHI values increased, as the Mallampati and BMI values increased. Conclusion: Our study results show that nasal resistance has no significant effect on AHI and minimum oxygen saturation in OSAS patients.

KBB İhtisas Dergisi 24(4):190-194

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale