Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2014 » Septoplastide burun tampon kullanımının cerrahi başarıya etkisi
 

Septoplastide burun tampon kullanımının cerrahi başarıya etkisi

Yılmaz İ., Eşki E., Hızal E., Güvenç A. I.

Amaç: Bu çalışmada septoplastide burun tamponlarının cerrahi başarı ve ilişkili komplikasyonlara etkisi değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya 38 hasta (21 erkek, 17 kadın; ort. Yaş, 36.6 yıl, dağılım 18-61 yıl) dahil edildi. Septoplasti adayları ileriye dönük olarak iki gruba ayrıldı. Grup 1 (n=16) ve grup 2’deki (n=22) hastalara sırasıyla nazal tampon ve transseptal dikiş tekniği uygulandı. Cerrahi sonrası ağrı görsel analog ölçeği ile değerlendirildi. Cerrahi başarı Burun Tıkanıklığı Septoplasti Etkinliği (NOSE) ölçeği ile sorgulandı. Cerrahi başarı, NOSE skorunda %50’lik azalma olarak tanımlandı. Bulgular: Gruplar arasında cerrahi başarı ve komplikasyon oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Ağrı skorları grup 1’de anlamlı düzeyde yüksekti (p=0.015). Sonuç: Çalışma bulgularımız, septoplastide burun tamponu uygulamasının cerrahi başarı ve komplikasyon oranını etkilemediğini gösterdi. Transseptal dikiş tekniği ile uygulanan tamponsuz septoplasti septum deviasyonunun tedavisinde etkili bir yöntemdir.

Effects of nasal pack use on surgical success in septoplasty

Yılmaz İ., Eşki E., Hızal E., Güvenç A. I.

Objectives: This study aims to evaluate the effects of nasal packs on surgical success and related complications in septoplasty. Patients and Methods: Thirty-eight patients (21 males, 17 females; mean age, 36.6 years, range 18 to 61 years) were included in the study. Septoplasty candidates were prospectively divided into two groups. Nasal packing and transseptal suture technique was applied to patients in group 1 (n=16) and group 2 (n=22), respectively. Postoperative pain was assessed with the visual analog scale. The success of surgery was questioned using the Nasal Obstruction Septoplasty Effectiveness (NOSE) scale. Surgical success was defined as a 50% decrease in the NOSE scores. Results: There was no statistically significant difference in surgical success and complication rates between the groups (p>0.05). Pain scores were significantly higher in group 1 (p=0.015). Conclusion: Our study results suggest that nasal pack use does not affect surgical success and complication rates in septoplasty. Pack-free septoplasty with the transseptal suture technique is an effective method in the treatment of septal deviation.

KBB İhtisas Dergisi 24(4):206-210

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale