Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2014 » Burun kanaması tedavisi: Durmuş kanamaya bir tıbbi girişim gerekir mi?
 

Burun kanaması tedavisi: Durmuş kanamaya bir tıbbi girişim gerekir mi?

Sütay S., İkiz A.Ö., Erdağ T.K., Ecevit M. C., Uçar S., Karcıoğlu Ö., Demiryoğuran S. N.

Amaç: Bu çalışmada burun kanamalı hastaların tedavi ve izlem yaklaşımı tartışıldı. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2000 - Aralık 2004 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin erişkin acil sevisine başvuran burun kanamalı toplam 367 hasta (209 erkek, 158 kadın; ort. Yaş 52.6±18.3 yıl; dağılım 18-85 yıl) geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: Hastaların %56.7’sinde kanama idiyopatikti. Elli yaş üzerindeki anlamlı sayıda fazla hastada başvuru sırasında hipertansiyon mevcuttu. Başvuru sırasında kanama saptanmayan 141 hastanın (%38.49) 20’sine tekrarlayan burun kanaması nedeniyle tıbbi girişimde bulunuldu. Konservatif yaklaşım, hastaların %97.8’inde kanamanın durdurulmasıyla etkili bulundu. Hastaneye yatış oranı %5.7 idi. Sonuç: Çalışma bulgularımız, tedaviye dirençli olgularda endonazal endoskopik mukoza koterizasyonunun etkili bir yöntem olduğunu ve başvuru sırasında kanama olmamasının ileri inceleme için engel olmadığını göstermektedir.

Epistaxis management: is medical intervention required for inactive epistaxis?

Sütay S., İkiz A.Ö., Erdağ T.K., Ecevit M. C., Uçar S., Karcıoğlu Ö., Demiryoğuran S. N.

Objectives: This study aims to discuss the management and the follow-up approach in patients with epistaxis. Patients and Methods: A total of 367 patients with epistaxis (209 males, 158 females; mean age 52.6±18.3 years; range 18 to 85 years) admitted to the Adult Emergency Department of a university hospital between January 2000 and December 2004 were retrospectively analyzed. Results: Of patients, 56.7% had an idiopathic bleeding. A significantly higher number of patients aged >50 years had high blood pressure on admission. Of 141 patients (38.49%) presenting without bleeding on admission, 20 required medical intervention for recurrent epistaxis. Conservative approaches were effective in stopping bleeding in 97.8% patients. The hospitalization ratio was 5.7%. Conclusion: Our study result show that endonasal endoscopic mucosal cauterization is an effective method for resistantto- treatment cases and inactive bleeding on admission is not a restraint for further examination.

KBB İhtisas Dergisi 24(4):211-216

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale