1992

1. Çocuklarda Major Tükürük Bezi Tümörleri
2. Meniere Hastalığında Pupillometri
3. Otonörolojik Girişimler - II -
4. Çocuklardaki Rekurren Parotidlerin Takip Sonuçları
5. Çocuklarda Vokal Nodüller
6. Yetişkinlerde Sekretuar Otitis Medya
7. Geniş Damak Yarıklarının İki Katlı Onarımı
8. Baş Boyun Rekonstrüksiyonunda Serbest Jejunum Trasferleri (SJT)
9. Guttat Psöriazisinde Streptokok Enfeksiyonlarının Rolü
10. Cerrahide Yara İyileşmesi ve Yara Bakımı
11. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu (OUAS)
12. Tek Taraflı Dudak Yarığı - Burun Deformitesine Yaklaşım
13. Kulak Burun Boğazda Veri Yönlendirimi
14. Baş Ağrılarının İncelenmesi
15. Orta Kulak Cerrahisinde Kemik Köprü
16. KBB'de Laser Endikasyonları
17. XIX. Yüzyıla Kadar Farenks ve Larenks Anatomisinin Tarihçesi
18. Ethmoid Kemiğe Transmaksiller Yaklaşım ve Haller Hücreleri
19. Tonsilla Palatina'nın Komşu Arterler ile İlişkisi
20. Burun Rekonstrüksiyonunda Kranial Kemik Greftinin Kullanılması
21. Kronik Tonsillitli Çocuklarda Tonsillektomiden Önce ve Sonra Serum İmmunoglobulin Düzeyleri
22. Mirengotomi ve Ventilasyon Tüpü Yerleştirilmesinde İnsizyonun Rolü
23. Lepra Hastalarında Burun Lezyonları ile Koku alma İlişkisi
24. Meniere'nin Üstündeki Sis Perdesi Kalkmadı
25. Çocuk Parotis Kitlelerinde Ayırıcı Tanı
26. Stroboskobun ve Videostroboskolarengoskopinin Ses Bozukluklarının Değerlendirilmesindeki Yeri ve Değeri Nedir?
27. İşitme Cihazları Hakkında;
28. Total Larenjektomi Sonrası Oral Beslenme
29. Orofarenks Kanserleri İçin Suprahyoid Farengotomi
30. Histolojik Olarak Normal, Anormal Mobil Supraglottik Yumuşak Doku Kökenli Akkiz Solunum Yolu Obstrüksiyonu
31. Otolit Fonksiyon Testleri
32. Kulak Burun Boğaz Cerrahisinde Lokal Anestezi
33. Ani İşitme Kayıplarında Etyoloji ve Tedavi
34. Arteria Laryngea Superior'un Larenkse Giriş Varyasyonları
35. Baş Boyun Kanser Cerrahisinde Transfüzyon, Rekürens ve İnfeksiyon
36. Baş ve Boyun Kanserlerinde Yara İnfeksiyonunun Etkisi
37. Larengopyosel
38. Cerrahide Kullanılan Antiseptik ve Dezenfektan Solüsyonlar
39. Tek Taraflı Dudak Yarığı Burun Deformitesinde Yaklaşım - II
40. Fonksyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kronik Sinüzit Cerrahisinde Yeni Yaklaşım
41. KBB Uzmanlık Eğitimi Nasıl Olmalı?
42. İşitme Cihazlarında Dijital Teknoloji
43. Konuşma Odyometrisinde Teyp Bandı Kaydı İle Kompakt Diskin Karşılaştırılması
44. Yeni Doğan ve Küçük Çocuklarda Dış Kulak Yolu Rezonansındaki Gelişimsel Değişimler
45. Paranazal Sinüsler ve Nazal Osteitik Anatomik Varyasyonlar ve Mukozal Anomaliler
46. Otonörolojik Girişimler -1-
47. Bronkolojide ve KBB'de YAG Laser
48. Sinus Sigmoideus'un Varyasyonları
49. Öksürükte Ayırıcı Tanı
50. Koklea'nın Biyomekaniği
51. Kuş Kokleasının Tüylü Hücre Rejenerasyonu Yeteneği İnsanlarda Neden Olmasın?
52. Total Larinfaringoösofajektomiyi Takiben Gastrıc Pull-Up Tekniğiyle Rekonstrüksiyon
53. Adenotonsillektomide Yeni Bir Hemostatik Ajan: Bizmut Subgallant
54. Rekürren Aftöz Stomatit Tedavisinde Ranitidine ile Yapılan Bir Çalışma
55. Larenks Transplantasyonu
56. Yaşlılarda Vertigo
57. Sfenoidal Sinüsitise Bağlı Sinüs Kavernosus Trombozu
58. Maksiller Sinüse Yönelik Endoskopik Müdahaleler
59. Peristomal Rekürrens Paratrakeal Lenf Metatstazı mı?
60. Konuşma ve Dil Bozuklukları Üzerine
61. Lateral Nazal Duvar ve Pterigomaksiler Fossaya Yaklaşım
62. Fonksiyonel Ses Bozukluklarında Tanı
63. Kısa Süreli Kortikosteroid Tedavisinin KBB'de Kullanım Alanları
64. Meatus Acusticus Internus Anatomisi
65. Endoskopik Transnazal Dakriosistorinostomi
66. Bir Vaka Örneğinde Arteriovenöz Malformasyonların Tedavisinde Radyolog ve Cerrahın Yeri
67. Oral Mukoza Hastalıkları
68. Allerjik ve Non-Allerjik Rinitler
69. Pott'un Flüktuan Tümörü Nadir Bir Kolesteatom Komplikasyonu
70. Halitozis
71. N2O Anestezisi Süresince Orta Kulak Basınç Değişiklikleri
72. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sözlüğü
73. Baş Dönmeli Hastanın Denge Testleri
74. Oral Mukoza Hastalıkları
75. Otonörolojik Girişimler -III-
76. Paranazal Sinüs Mukosellerinin Endoskopik Cerrahi ile Tedavisi
77. Stilohyoid Sendrom Tedavisinde Deksametazon ve Bupivakain
78. Mikulicz Hastalığı
79. Disfaji
80. Makrolid ve Azalid Antibiyotiklerinde Büyük Değişimler
81. Rinoserebral Mukormikozis
82. Barotravmayla Oluşmuş Oval Pencere Fistülüne Bağlı Bir Tullio Fenomeni Oıgusu
83. Warthin Tümörünün Sintigrafik Deteksiyonu
84. Total Larinjektomi Sonrası Ses Rehabilitasyonu İçin Protez Uygulaması
85. Şarkıcılarda Sık Rastlanan Hastalıklar ve Tedavileri
86. Maksillofasiyal Travmalarda Acil Yaklaşım ve Tedavi Prensipleri
87. Arteria Ethmoidalis Anterior'un Seyri ve Klinik Önemi
88. Akut Travmatik Kulak Zarı Perforasyonlarına Yaklaşımımız
89. Leprada Kulak Burun Boğaz Bulguları
90. Uzun Stiloid Proçes ve Stilalji
91. Paranazal Sinüs İltihaplarının Orbita Komplikasyonları
92. Kulak Burun Boğazın İhtisas Dalı Olarak Ortaya Çıkışı
93. Allerjik Rinitte Neredeyiz
94. Çocuk Kronik Sinüzitlerinde Mikrobiyoloji
95. Burun Ucu Kayıplarında Subkutan Pediküllü Nazo-Labial Fleple Onarım
96. Oral Mukoza Hastalıkları
97. Sensorinöral İşitme Kayıplarında ABR Latans-Şiddet Fonsiyonu ile Odyogram Eğrisi Arasındaki İlişkinin Kantitatif Analizi
The Cantitative Analysis Of The Relationship Between The Audiogram Curve and The ABR Latency İntensity Function

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale