1993

1. Prognatik Yüz Profilli (Clas III) Olgularda Cerrahi Yaklaşım Şekilleri
2. İlaçların Larinkse Etkileri
3. İntraorbital Lokalizasyonlu Bir Travmatik Epidermal İnklüzyon Kisti Vakası
4. Cavitas Nasi Lateral Duvarının Endoskopik Cerrahi Anatomisi
5. Bir Sibsipte İki Ayrı Antite ve Yarık Dudağın Prenatal Tanısı
Two Separate Entities in A Sibship and Prenatal Diagnosis Of Cleft Lip
6. Etmoid Mukosellerin Orbital Komplikasyonları
The Orbital Complications of Ethmoid Mucocels
7. Tiroid Ca Nedeniyle Rezeksiyondan Sonra Laringeal Flep ile Hipofarenk Rekonstruksiyonu
8. Septoplasti Sonrası Nazal Tamponların Karşılaştırılması
A Comparison of Packings for Septoplasty
9. Oral Kavitedeki Hemangiom
An Hemangioma Case Involving The Oral Cavity
10. Carotid Body Tümörleri - İki Olgu Nedeniyle
Carotid Body Tumors Upon Two Cases
11. Larinks Kanserli Hastalarda ve Sigara İçenlerde İmmünglobülinler
İmmünglobulins in Patients With Laryngeal Cancer and Smoking
12. Çocukta Otore
13. Gorlin-Goltz Sendromu
14. Künt Larinks Travmaları-Aritenoid Dislokasyonu
15. Tinnituslu Hastalarda Lidokain İyontoforezi
Iontophoresis of Lidocaine İn The Treatment of Timnnitus
16. Kulak Burun Boğaz ve Allerji
17. Anterior Kafa Kaidesi Schwannomu
18. Anormal Patent (Patülöz) Östaki Tüpü
19. Sıçan Orta Kulağında Deneysel Olarak Oluşturulan Stafilokoksik Mediadaki Histopatolojik Değişiklikler
Histopathological Findings In The Middle Ear Mucosa of The Rat After Experimentally Induced Staphylococcal Otitii,s Medi
20. Ani İşitme Kaybı
21. Kulak Burun Boğazda Geçmişteki Tedavi Şekilleri
22. Rekürrent Vestibüler Nörit
23. Meniere'de Son Gelişmeler
24. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESC)
25. Kronik Tonsillitlerde Yerel Hücresel İmmünitenin In Vitro İncelenmesi
Cellular Immunity in Chronic Tonsillitis by In Vitro Tests
26. Orofarengeal Kanserler
27. Aktif Dönemdeki Kronik Otitis Media'da Simültane Mastoidektomi ve Timpanoplasti Sonuçları
28. Minimal Monokalorik Test
Minimal Monocaloric Test
29. Rinolojide Hasta Muayene Formu
30. Diagnostik Odiolojide Çağdaş Yenilikler
31. Kafa Tabanı Cerrahisine Bir Bakış
32. Burun ve Paranasal Sinüs Allerjileri Allerjik Rinit
33. Fısıldamak
34. Tamponsuz Septoplasti Cerrahisi
35. Peritonsiller Apsede İğne Aspirasyonu ve Sonuçları
36. Tümör ve Karotis
37. Bir Bilimsel Yazı Nasıl Hazırlanmalı?
38. Brankial Yarık Anomalileri
39. Tümör İmmünolojisi
40. Labirentin Arteriyel Beslenmesi
41. İlerleyici Sensorinöral İşitme Kaybı
42. Karotidinia
43. Salivary Bypass Tüp
44. Tekrarlayıcı Epistaksislerin Tedavisi
Treatment of The Repeated Epistaxis
45. Yaşlılarda KBB/Baş - Boyun Sorunları
46. Sesin Objektif Yöntemlerle Ölçümü
47. Dil Abseleri
48. Gürültü Pendred ve Usher Sendromuna Sebep Olabilir mi?
Can Noise Cause Pendred's and Usher's Syndrome?

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale