1994

1. Mandibula Kırıklarında Cerrahi Tedavi
2. Baş Boyun Kitleleri
3. Baş Boyun Bölgesi Epidermoid Kistleri
4. Otolaringolojide Embolizasyon
5. Major Baş ve Boyun Cerrahisinde Antibiyotik Profilaksisi
6. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Postoperatif Takip ve Değerlendirme
7. Ses Çıkarma Fonksiyonu İle İlgili Gelişmeler
8. Lepra ve Tad Hissi Bozulması
9. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi ve Orbita Komplikasyonları
10. Parotis Bezinin Epidermoid Karsinomlarına Tedavi Yaklaşımımız
11. Temporomandibuler Eklem Hastalıkları
12. Kulak Burun Boğaz Eğitiminde Anatominin Önemi
13. Serbest Elektron Laseri ve Bilgisayar Destekli Laser Cerrahisi
14. Larenks Karsinomlarının Uzak Metastazları
15. Hipofarenks Lezyonlarında Larengeal Otogreft Kullanımı
16. Kraniofasiyal Rezeksiyon
17. Larenks Kanserlerinde Elektif Boyun Diseksiyonunun Değeri
18. Larenk'de Verrüköz Karsinoma
19. Total Özofajektomi Sonrası Mide Transpozisyonu
20. Paranazal Sinüslere ve Kafa Kaidesine Midfasiyal Degloving Yaklaşımı
21. Maksillada Ameloblastik Karsinom
22. Deneysel Olarak Termal Miringotomi ile Konvansiyonel Miringotominin Karşılaştırılması
23. Fransa'da Baş Boyun Kanserlerinde Kemoterapi Uygulanması
24. Üst Hava Yolları Ekstramedüller Plasmositomları
25. Akustik Refleks Eşikleri ile İşitmenin Değerlendirlmesi
Hearing Assesment With Acoustic Reflex Tresholds
26. Efüzyonlu Otitis Media Tedavisinde H2 Reseptör Antagonistlerinin Rolü
27. Normal Konuşma Gelişimi ve İşitme Kaybının Konuşma Gelişimi Üzerine Etkisi
28. Otosklaeroz ve Sodyum Florid
29. Lateral Rinotomi
30. Primer ve Sekonder Silier Diskineziler
31. Sinüzit Komplikasyonları
32. Maksillofasiyal Travmalar (124 Vak'anın Retrospektif Analizi)
33. Zigomatik Kemik Kırıkları
34. Kord Vokallerin Bazı Epitelyal Lezyonlarında Ultrastrüktürel İncelemeler
35. Meniére Dışı Periferik Vertigo Patolojileri
36. P 53
37. Kronik Otitis Medianın Topikal Tedavisinde Siprofloksasin, Ofloksasin ve Tobramisin Karşılaştırması
38. Petonsiller Absede İğne Aspirasyonu ile Pü Lokalizasyonu
39. Orbital Fraktür Tedavisinde Transkonjonktival Yaklaşımın Yeri
40. Parafarengeal Mesafe Tümörlerinde Transserviko- Submaksiller Yaklaşım
41. Kulak Burun Boğazda Embolizasyon
42. Akut İşitme Kaybı Tedavisinde Normovolemik Hemodilasyon ve Hiperbarik Oksijenoterapi

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale