1999

1. Larengofarengeal Reflüde Klinik Yaklaşımımız
Our Clinical Approach to Laryngopharyngeal Reflux
2. Nazal Tip Plastiğinde Kullanılan Yöntemler
The Techniques used in Nasal Tip Surgery
3. Çocuklarda Allerjik Rinitler
Allergic Rhinitis in Children
4. Kronik Otitis Media'lı Olgularda Kemikçik Zincir Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi (YRBT)...
THE COMPARISON OF PEROPERATIVE MICROSCOPY OF THE OSSICULAR CHAIN WITH THE HIGH RESOLUSION COMPUTERIZED TOMOGRAPY ...
5. Çocuk Larenks PaPillomatozu
Laryngeal Papillomatosis Children
6. Baş Boyun Kanserli Hastalarda Periferal Kan T Lenfosit Alt Grupları, NK (Naturel Killer) ve Total Lenfosit...
Comparison of Immunocompetent Cells Patients With Head and Neck Squamous Cell Carcinoma With Healthy Control
7. Maksiller Sinüs Aspergilozu
Maxillary Sinus Aspergillosis
8. Kronik Sinüzitli Hastalarda İntranazal Anatomik Varyasyonlar
Intranasal Anatomical Variations in Patients with Chronic Sinusitis
9. Bell Paralizisinde Anti-Herpes Antikor İnsidansi *
Incidence of Anti-Herpes Antibody in Bell's Palsy
10. Medializasyon Cerrahisinde Montgomery İmplant Sistemi Uygulaması
Montgomery Therolasty Implant System For Medialization Surgery
11. Hipofiz Tümörlerine Endospik Yaklaşım
Endoscopic Surgery For Pituitary Tumors
12. Larenks Kanserli Hastalarda CEA, CA 19-9, CA 15-3 ve CA 125 Serum Tümör Belirleyicilerinin Değerlendirilmesi
The Evalution of The Serum Levels of Cea, CA 19-9, CA 15-3 and CA 125 in Patients with Larynx Cancer
13. Laringeal Onkositik Kist: Olgu Sunumu *
Laryngeal Oncocytic Cyst: Case Report
14. Geriatik Otorinolaringoloji Yaşlılarda KBB / Baş Boyun Sorunları II
Otolaryngologic Disorders in Elderly II
15. Tiroid Nodüllerinin Tanı ve Tedavisinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Değeri *
The Role of Fine Needle Aspiration Biopsy in Treatment and Diagnosis of Thyroid Nodules
16. Seröz Otitis Media Etyolojisinde Respiratory Synctial Virus' ların (RVS) Önemi
Importance of Respiratory Synctial Virus Serous Otitis Media Ethiology
17. Periferik Fasial Sinir Paralizileri: 216 Vakanın Analizi *
Peripheral Facial Nerve Palsy: Evoluation of 216 Cases
18. Kronik Sinüzit EtYolojisinde Nazal Allerjinin Yeri *
Role of Nasal Allergy in The Etiology of Chronic Sinusitis
19. Larenks Verrükoz Karsinomu: Bir Olgu Sunumu *
Verrucous Carcinoma of The Larynx: Case Report

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale