2000

1. Pediatrik Sinüzitlerde Paranazal Sinüs Anatomik Varyasyonları
Paranasal Sinuses Anatomic Variations in Pediatric Sinusitis
2. Oral Kavite Malign Tümörleri
Malignant Tumors of Oral Cavity
3. Paranasal Sinüs Osteotomları
Osteomas Of Paranasal Sinuses
4. Nazofarenks Juvenil Anjiofibromu ve Cinsiyet: Olgu Sunumu
Nasopharynx Juvenile Angiofibroma and Sex: Case Report
5. Vestibüler Disfonksiyonun Taşbebek Manevrası (Okülo-Sefalik Yanıt) ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Vestibuler Disfunction By Oculo-Cephalic Response (Doll's Eye Refleks)
6. Ani İşitme Kaybında Serbest Radikallerin Rolü
The Role of Free Radicals in The Sudden Hearing Loss
7. Dil Serbest Kısmında Non-Hodgkin Lenfoma
Non-Hodgkin's Lymphoma Of The Mobile Tongue
8. Çocuklarda Tonsillektomi Sonrası Gelişen Depresyon
Depression After Tonsillectomy in Children

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale