2001

1. Yarım Dudak Damak Olgularında İnsidans ve Etyoloji
The Incidence and Aetiology of Cleft Lip and Palate
2. Boyunda Masif Lenfadenopati, Rosai Dorfman Hastalığı : Olgu Sunumu *
Cervical Massive Lymphadenopathy, Rosai Dorfman Disease : A Case Report
3. Erişkinlerde Tracheo-Bronchial Yapı ve Cartilago Cricoidea' nın Morfemetrik Ölçümleri
Tracheo-Bronchial Structure in Adults and Morfometric Measurementsof Cartilago Cricaidea
4. Meniere Hastalarında Transtimpanik Deksametazon Tedavisi ve Sonuçlarımız
Transtympanic Dexamethasone Treatment in Meniere Disease and Our Results
5. Çocuklarda İşitme Kayıpları Etyoloji-Klinik-Tedavi
The Aetiology, Clinical Findings and Treatment in Pediatric Hearing Loss
6. Ani İşitme Kayıplarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Sudden Hearing Loss
7. Sert Damakta Polimorfoz Düşük Grade' li Adenokarsinom
Polymorphous Low-Grade Adenocarcinoma in The Hard Plate
8. Tiroidektomi Sonuçlarımız
Surgical Results of Thyroid Gland Disorders

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale