2003

1. Parotis tümörlerinin tanısında ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografinin karşılaştırması
The comparison of ultrasonography and computerised tomography ın diagnosis of the parotid masses
2. Sigaranın nazal mukosiller klirenks üzerine etkisi
The effect of smoking on the nasal mucociliary clearance
3. Postoperatif tüp blokajının önlenmesi için oksimetazolin kullanımı
Oxymetazoline the prevention of postoperative tympanostomy tube obstruction
4. Sekretuar otitis mediada otoinflasyon tedavisi
Autoinflation treatment in the secrotory otitis media
5. Larenks kanserinin aksiller metastazı:Olgu sunumu
Axillery metastases from laryngeal carcinoma:Case report
6. Nazal kavite ve maksiller sinüs soliter ekstramedüller plazmasitonu
Solitary extramedullary plasmacytoma of the nasal cavity and maxillary sinus
7. Brankiyal yarık anomalileri:Olgu sunumu
Branchial cleft anomalies: Case report
8. Raslantısal tiroid nodüllerine (insidentaloma) yaklaşım
The apporoach to the incidental thyroid nodules
9. Larinks skuamöz hücreli karsinomlarında polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile insan papilloma virüsü araşt. Ve tiplen.
Determination and typing of human papilloma viruses in laryngeal squamous cell carcinoma by using polymerase chain reac.
10. Obstrüktif uyku apne sendromunda dil kökü askısının uzun süreli sonuçları: Glossomandibulopeksi
Long-term results of tongue-base suspension in obstructive sleep apnea syndrome:Glossomandibulopexia
11. Tip III modifiye radikal boyun diseksi. Sonrası vena jugularis internadaki kan akımı. Renkli doppler ultrason.ile değer
Assessment of internal juguler win flow by color-flow doppler ultrasonography following functianal neck dissection
12. Alerjik ve non-alerjik rinit olgularında sitolojik bulguların tanı değeri
Sitologic examination on diagnosis in allergic and non-allergic rhinitis
13. Fescs sonrası post-operatif kanamanın kontrolünde oksimetazolin etkinliği
Efficincy of oxymetazoline to control post operative bleeding after fess
14. Koanal polipli olguların değerlendirilmesi
A review of cases with choanal polyps
15. Rinolitler ve literatürün gözden geçirilmesi
Rhinolithis and review of the literature
16. Üst göz kapağının sebasöz karsinomu; vaka sunumu
Sebaceous carcinoma of upper eye lid; case report
17. Larenks kanserlerinde boyun tedavisi
Treatment of the neck in cancer of the larynx
18. Yetişkin dönem başlangıçlı efüzyonlu otitis mediada klinik bulgular
Clinical findings in adult-onset otitis media with effusion
19. Kronik adenotonsillitli çocuklarda tıbbi ve cerrahi tedavi maliyetlerinin karşılaştırılması
Comparison of medical and surgical treatment costs in childeren with adenotonsillitis
20. Boyun kitlelerine yaklaşımımız
Our approaches to neck masses
21. İnverted papillom olgularının retrospektif analizi
Retrospective analysis on inverted papilloma cases
22. Rinoplasti sonuçlarımız
Rhinoplasty results
23. Parotis kitlelerine yaklaşımımız
Our approach to parotid masses
24. Otoskleroz cerrahisi sonuçlarının değerlen. 4000 Hz'deki işitme eşiği değişikler. konuşmayı ayırtetme skor üzerine etki.
The effects ofhearing threshold differ.in 4000Hz on speech discrimin.scores in evalution of otosclerosis surgery results
25. Kronik otitis media nedeniyle opere edilen 123 olgunun değerlendirilmesi
Evaluation of 123 cases operated due to chronic otitis media
26. Horizontal kanal kaynaklı benign paroksismal pozisyonel vertigo
Benign paroksismal positional vertigo originating from horizontal canal
27. Baş boyun lenfanjiomaları ve tedavisi
Head and neck lymphangiomas and their treatment
28. Sinüzitli hastalarda anotomik varyasyonlar ve patolojik değişiklikler
Anotomic variations and pathologic changes in patient's with sinusitis
29. Kobaylarda tropikal bifonazol uygulamasının ototoksik etkisinin fonksiyonel olarak araştırılması
The functional investigation of ototoxic effect of topical bifonazole in guinea pigs
30. Endoskopik sinüs cerrahisi uygulama ve sonuçlarımız
Endoscopic sinus surgery results
31. İleri nazal polipozisli hasta. Topikal kortikosteroid tedavi. topikal ve sistematik kortikosteroid tedavisi ile karşılaş
Evalution the efficacy of topikal corticos.treat. Versus topical systematic corticos.treat. patients advan. nasal polip
32. Servikal tüberküloz lenfadenitlere tanısal yaklaşımımız
Our diagnostic approach to the cervical tuberculous lymphadenitis
33. Nadir görülen klinikopatolojik bir hastalık:Dishormonogenetik guatr
A rare clinicopathology: Dyshormonogenetic Goitre
34. İnverted papilloma olgularına yaklaşımımız
Management of inverted papiloma cases
35. Metastik larenks mukoepidermoid karsinomu:Berrak hücreli tip
Metastatic mucoepidermoid carcinoma of the larynx:Clear cell variant

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale