2004

1. Jüvenil Ossifying Fibrom:Olgu Sunumu
Juvenıle Ossıfyıng Fıbroma: A Case Report
2. Larenks Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi (BT) Bulgularının Postoperatif Histopatolojik Sonuçlarla Karşılaştırılması
Comparıson Of Computerized Tomography Fındıngs Wıth Postoperatıve Hıstopathologıcal Results In Laryngeal Cancer
3. Midfasial Bölgenin Konjenital Epidermoid Kisti:Vaka Sunumu
The Conjenıtal Epıdermal Cyst Of The Mıdfacıal Regıon: Case Report
4. Sfenoid Sinüs Yerleşimli Fibröz Displazı Olgusu
Fibrous Dysplasia CASE Located In Sphenoid Sinus
5. İşitme Cihazları ve Endikasyonları
6. Kronik Böbrek Yetmezliğinde Eritropoietinin İşitme Üzerine Etkisi
The Effegts Of Erytropoetın On Hearıng In Ghronıg Renal Faılure
7. Derin Boyun Kesisine Bağlı Ağır Larenks Travması: Kriko-Hiyoido-Epiglottopeksi İle Onarımı
Major Laryngeal Trauma Because Of Deep Neck Cuttıng: Reconstruction With Cricohyoidoepiglottopexy.
8. Açık Kavite Mastoidektomi Hastalarında Ensefalosel
Encephalocele In Open Cavity Mastoidectomy Patients
9. Septorinoplasti Sonrası Sinüzit
Sinusitis Following Septorhinoplasty
10. Servikal Lenfadenopati İle Ortaya Çıkan Tiroidin Mikropapiller Karsinomu
Micropapillary Thyroid Carcinoma Presenting As A Cervical Lymphadenopathy
11. Kikuchi-Fujimoto Disease: A Rare Cause Of Cervical Lvmphadenopathy In A Pregnant Patient
Kikuchi-Fujimoto Disease: A Rare Cause Of Cervical Lvmphadenopathy In A Pregnant Patient
12. Sağ Peritonsiller Bölgede Pediküllü Lipom
Pedunculated Lipoma Of The Right Peritonsillar Space
13. Parafarengeal Boşluk Tümörlerinde Cerrahi Deneyimimiz
Our Experıences In Parapharyngeal Space Tumours
14. İleri Evre Larinks Kanserli Hastalarda P53 Ve Bcl-2 Ekspresyonunun Prognostik Önemi
The Prognostic Significance Of The P53 And Bcl-2 Expression İn Patients With Advanced Laryngeal Carcinoma
15. İleri Evre Juvenil Nazofaringeal Anjıyofibrom:Olgu Sunumu Ve Terapötik Yaklaşım
Advanced Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma: Case Report And Therapeutic Approach
16. Pulmoner Tüberküloza Sekonder Tonsil Tüberkülozu
Tonsillar Tuberculosis Secondary To The Pulmonary Tuberculosis
17. Rekürren Akut Otitis Medialı Hastalarda Anormal Nazal Mukasiliyer Klirens
Abnormal Nasal Mucociliary Clearance In Patients With Recurrent Acute Otitis Media
18. Maxillary Sinus Retention Cyst Associated With Pain Of The İnfraorbital Nerve
19. Laringeal Amiloidozis: Olgu Sunumu
Amyloidosis Of The Larynx: A Case Report
20. Kronik Otitis Media Tedavisinde Cerrahi Başarıyı Etkileyen Faktörler
Factors Affectıng Surgıcal Outcome In Chronic Otıtıs Media Treatment
21. Orbital Yayılımlı Arta Kalan Dev Etmoid Osteom
Resioual Giant Ethmoid Osteoma With Orbital Extension
22. Kronik Otitis Medialı Hast.Preoperatif Yüksek Rezolüsyonlu Bilg.Tomografi İncelemelerinin Operasyon Bulguları ile Karş.
Preoperatıve Hıgh Resolutıon Computerızed Tomography In Patıents Wıth Chronıc Otitis Media Versus Peroperatıve Fındıngs
23. Akustik Travma Tedavisinde Pentoksifilin'in Yeri: Deneysel Hayvan Çalışması
The Role Of Pentoxıflyllıne Treatment In Acoustic Trauma: An Experımental Anımal Study
24. Endoskopik Endonazal Dakriosistorinostomi (Dsr): 76 Vakanın Değerlendirilmesi
Endoscopıc Dacryocystorhınostmy: Evaluation Of 76 Cases
25. Tonsil Lojunda İntramüsküler Hemanjiom
Intramuscular Hemangıoma In Tonsıller Fossa

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale